JOURNAL

22088

นโยบายและการแก้ไขปัญหาสัตว์จรจัดกับสถานพักพิงสัตว์จรจัด

Wongpat
2 year
สิ่งแวดล้อม, สวัสดิภาพสัตว์, เศรษฐกิจ / ความยากจน, ที่อยู่อาศัย, การพัฒนาชุมชน, การพัฒนาเมือง, การสร้างและฝึกอาชีพ, การมีส่วนร่วม, กฎหมายและนโยบาย, สันติภาพ / ความสงบสุข, การใช้ความรุนแรงและทารุณกรรม, อาชญากรรม, ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม, ความรับผิดชอบต่อสังคม
ชุมชน, สัตว์, วัยรุ่น
นโยบายและการแก้ไขปัญหาสัตว์จรจัดกับสถานพักพิงสัตว์จรจัด จำนวนของสัตว์จรจัดนั้นเพิ่มมากขึ้นตามการขยายตัวของชุมชนเมืองและรายได้ของประชากร สาเหตุอันดับหนึ่งของการเพิ่มจำนวนประชากรของสัตว์จรจัด คือ...