JOURNAL

21500

Journey Note 3 "Experienced: What does shelter look likes?" by Crucifer

สิ่งแวดล้อม, น้ำ, อากาศ, สวัสดิภาพสัตว์, สวัสดิภาพสัตว์, พลังงานทดแทน, การเข้าถึงบริการสุขภาพ, ความรู้ในการดูแลสุขภาพ, สุขภาพจิต, เศรษฐกิจ / ความยากจน, ที่อยู่อาศัย, การพัฒนาชุมชน, การพัฒนาเมือง, การสร้างและฝึกอาชีพ, การให้กู้รายย่อย / ออมทรัพย์ / สหกรณ์, การเล่น, คุณภาพการศึกษา, ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน, ศักยภาพเด็กและเยาวชน, การมีส่วนร่วม, เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น, บรรเทาภัยพิบัติ, สิทธิและความเท่าเทียม, สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส, สิทธิผู้พิการ, สิทธิมนุษยชน, ความเท่าเทียมทางเพศ, การค้ามนุษย์, สันติภาพ / ความสงบสุข, การใช้ความรุนแรงและทารุณกรรม, ความขัดแย้งแบ่งแยก, อาชญากรรม, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การค้าที่เป็นธรรม, การท่องเที่ยวชุมชน
ครอบครัว, ชุมชน, ผู้ด้อยโอกาส, ผู้พิการ, ผู้สูงอายุ, ผู้หญิง, สัตว์, เด็ก, วัยรุ่น, ผู้อพยพ
     สวัสดี "ต้น"จากทีม Pet Planet เองครับ ในที่สุดก็ได้เขียน Journal ตอนแรกขึ้นมา แม้ว่าตอนนี้จะเป็นตอนแรก แต่ก็เป็นลำดับที่ 3 ของซีรี่ย์แหละนะ (ตอนที่ 1 ที่มาและรวมทีม กับ ตอนที่ 2...