JOURNAL

22399

IKEA Museum : บุกถิ่นต้นกำเนิดอิเกีย เรียนรู้ Democratic Design ที่ทำให้เข้าถึงทุกคนใน 'บ้าน'

School Team
1 year
ที่อยู่อาศัย, การพัฒนาชุมชน, การพัฒนาเมือง, ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม, การลงทุนทางสังคม, การคุ้มครองผู้บริโภค, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจ้างงาน, การค้าที่เป็นธรรม, การท่องเที่ยวชุมชน
ครอบครัว, ชุมชน, ผู้ด้อยโอกาส, ผู้พิการ, ผู้สูงอายุ, ผู้หญิง, สัตว์, เด็ก, วัยรุ่น, ผู้อพยพ, อื่นๆ (ระบุเป้าหมาย)
พูดถึงประเทศสวีเดน คนคงนึกถึงอยู่ไม่กี่อย่าง นอกจาก H&M แล้วก็ต้อง IKEA นี่แหละ... ตอนเรามาถึงแรกๆ กิจกรรมที่คนย้ายมาอยู่ใหม่ที่สวีเดนเกือบทุกคนต้องทำก็คือการไปอิเกียนี่แหละจ้า ...
22088

นโยบายและการแก้ไขปัญหาสัตว์จรจัดกับสถานพักพิงสัตว์จรจัด

สิ่งแวดล้อม, สวัสดิภาพสัตว์, เศรษฐกิจ / ความยากจน, ที่อยู่อาศัย, การพัฒนาชุมชน, การพัฒนาเมือง, การสร้างและฝึกอาชีพ, การมีส่วนร่วม, กฎหมายและนโยบาย, สันติภาพ / ความสงบสุข, การใช้ความรุนแรงและทารุณกรรม, อาชญากรรม, ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม, ความรับผิดชอบต่อสังคม
ชุมชน, สัตว์, วัยรุ่น
นโยบายและการแก้ไขปัญหาสัตว์จรจัดกับสถานพักพิงสัตว์จรจัด จำนวนของสัตว์จรจัดนั้นเพิ่มมากขึ้นตามการขยายตัวของชุมชนเมืองและรายได้ของประชากร สาเหตุอันดับหนึ่งของการเพิ่มจำนวนประชากรของสัตว์จรจัด คือ...