knowledge

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่น่าสนใจ

17 สิงหาคม 2015


b04a52074cf91a54d4f733e57f8b2cef

ข้อมูลโดย ป่าสาละ

จากกิจกรรม STUDY TOUR : ORGANIC FARM ENTREPRENEUR WANNA BE?

ระบบรับรองเกษตรอินทรีย์ทั่วโลกนั้น จะเป็นการรับรองที่ต้นทาง โดยคำนึงถึงระบบบริหารจัดการและกระบวนการผลิต ซึ่งแต่ละมาตรฐานนั้นจะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะและวิธีการทางการเกษตรของแต่ละประเทศ แต่มีสาระสำคัญหลักไม่ต่างกัน คือ การห้ามไม่ให้ใช้ปัจจัยการผลิตที่เป็นสารเคมีสังเคราะห์ และสมุนไพรต้องห้าม เน้นป้องกันศัตรูพืชและรักษาโรคโดยคำนึงถึงระบบนิเวศ มีการจดบันทึกกิจกรรมการผลิตในทุกขั้นตอน และสามารถเก็บรักษาข้อมูลเพื่อตรวจสอบย้อนกลับได้

ปัจจุบันสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation of Organic Agriculture Movements – IFOAM) ได้จัดทำมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นกรอบเบื้องต้น และเป็นที่ยอมรับในหลายประเทศ ในขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วบางประเทศ อาจมีการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่เข้มงวดกว่าเกณฑ์พื้นฐานของ IFOAM

ในประเทศไทย สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ หรือ มกท. (Organic Agriculture Certification Thailand – ACT) เป็นองค์กรอิสระที่ให้บริการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของไทยรายเดียว และรายแรกในเอเชียที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบงานเกษตรอินทรีย์ IFOAM จาก IFOAM Accredited Certification Body (IOAS)

นอกจากตรารับรองมาตรฐานจาก มกท. แล้ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้ประกาศใช้ตรามาตรฐาน Organic Thailand เมื่อปี 2555 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ดำเนินการรับรองโดยภาครัฐ และยังมีตราสัญลักษณ์ที่แสดงการรับรองโดยองค์กรท้องถิ่นตามพื้นที่ต่างๆ เช่น ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ องค์กรมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่ชุมชนรับรอง เช่น ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ชมรมเกษตรอินทรีย์เกาะพะงัน เป็นต้น

อย่างไรก็ดี คนส่วนใหญ่มักสับสนตราสัญลักษณ์เกษตรอินทรีย์ กับตรารับรองอาหารปลอดภัย เช่น ตราอาหารปลอดภัย โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งไม่ใช่ตรารับรองเกษตรอินทรีย์ เพราะยังอนุญาตให้ใช้สารเคมีในแปลงเกษตร แต่เน้นที่ความปลอดภัยของสินค้าต่อผู้บริโภค หรือหมายถึงการรับรองที่ปลายทาง

การปรับพื้นที่ เปลี่ยนวิถีการเพาะปลูก และยื่นขอมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แต่ละประเภทนั้นใช้เวลาประมาณ 2-3 ปี

ความแตกต่างระหว่างการรับรองอาหารปลอดภัย และตรารับรองเกษตรอินทรีย์

ความแตกต่างระหว่างการรับรองอาหารปลอดภัย และตรารับรองเกษตรอินทรีย์

ประเภท

ตัวอย่างมาตรฐานปุ๋ยเคมีสารเคมีสารเคมีกำจัดวัชพืช
อาหารปลอดภัยปลอดภัยจากสารพิษ  

เกษตรดีที่เหมาะสม

อนุญาตให้ใช้

อนุญาตให้ใช้อนุญาตให้ใช้
เกษตรอินทรีย์ – เกษตรยั่งยืนเกษตรอินทรีย์

เกษตรธรรมชาติ

กสิกรรมไร้สารพิษ

ไม่อนุญาต

ไม่อนุญาตไม่อนุญาต

ตัวอย่างการรับรองเกษตรอินทรีย์ที่น่าสนใจ

ตัวอย่างการรับรองเกษตรอินทรีย์ที่น่าสนใจ

ตราสัญลักษณ์ผู้รับรองประเทศ
มกท logo

สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
(องค์กรอิสระ ที่ได้รับการรับรองโดย IFOAM)
ไทย

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ไทย

องค์กรมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือไทย
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบชุมชนรับรอง
(Participatory Guarantee System-PGS)
ไทย

องค์กรรับรองต่างๆ ที่ได้รับการยอมรับ
โดยสหภาพยุโรป
สหภาพยุโรป

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheriesญี่ปุ่น

U.S. Department of Agricultureสหรัฐอเมริกา

The Federal Ministry for Food, Agriculture 
and Consumer Protection
เยอรมัน

L’Agence BIO
(องค์กรไม่แสวงหากำไร)
ฝรั่งเศส

The Canadian Food Inspection Agency (CFIA)แคนาดา

แหล่งข้อมูล www.greennet.or.th

0

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below