knowledge

ตลาดนัดพัฒนาเด็กและเยาวชน : การรวมพลังไตรภาคีเพื่อเพิ่มศักยภาพของเด็กและเยาวชน

21 สิงหาคม 2015


94da38a601cf3772a661fa903bc35ae3

สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ภายใต้การนำของคุณศรีศักดิ์ ไทยอารี ผู้อำนวยการสภาฯและอโชก้าเฟลโลว์อาวุโส จัดงานตลาดนัดพัฒนาเด็กและเยาวชน : การรวมพลังไตรภาคีเพื่อเพิ่มศักยภาพของเด็กและเยาวชน เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558 เพื่อร่วมหาแนวทางการพัฒนาเยาวชนภายใต้ความร่วมมือของทั้งสามภาคส่วนได้แก่ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และ ภาคสังคม

ภายในงานมีการจัดเสวนาเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนขึ้นในสามหัวข้อ คือ การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, การพัฒนาอาชีพและการพึ่งพาตนเอง และการพัฒนาการมีส่วนร่วมของเยาวชนในสังคม โดยมีการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากทุกภาคส่วนมาพูดคุย เพื่อวิเคราะห์อุปสรรคของการพัฒนาในแต่ละหัวข้อพร้อมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา และสร้างความร่วมมือกันระหว่างภาคส่วนเพื่อการพัฒนาเยาวชนอย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาเยาวชนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเรื่องสำคัญ หากมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีให้กับเยาวชน จะต้องทำควบคู่กับการพัฒนาอาชีพ การพึ่งพาตนเอง และ การมีส่วนร่วมในสังคม ซึ่งในปัจจุบันเยาวชนติดการบริโภคสื่อค่อนข้างมาก ส่งผลให้เด็กขาดการศึกษาที่เพียงพอในการยังชีพ การสนับสนุนจากภาครัฐ และภาคธุรกิจ สุดท้าย ผู้ร่วมเสวนามองเห็นว่า การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ จะต้องมีการขับเคลื่อน 3 ด้านหลักได้แก่ ด้านกฏหมาย มีตัวกลางขับเคลื่อน และมีสภาพแวดล้อมที่สนับสนุน ผ่านความร่วมมือของทุกส่วนอย่างเป็นระบบ โดยมีภาครัฐเป็นตัวขับเคลื่อน

    

การพัฒนาอาชีพและการพึ่งพาตนเองของเยาวชน : ปัญหาในด้านการพัฒนาอาชีพหลักๆ ได้แก่ การที่เด็กขาดแรงจูงใจในการประกอบอาชีพทำให้เกิดอัตราการลาออกสูง ค่านิยมของสังคมที่ชี้นำให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสายสามัญ ซึ่งใช้เวลามาก เยาวชนเรียนหนังสือเพื่อป้อนเข้าองค์กร ไม่มีทักษะการทำงานจริง องค์กรต้องใช้เวลาฝึกอบรมอีก ผู้ปกครองค่อนข้างมีผลต่อการตัดสินใจของเด็ก และมีมุมมองต่อสายงานอาชีพที่ไม่ดีนัก ปัจจุบันมีความพยายามแก้ไขปัญหาจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ภาครัฐเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าฝึกอบรมกับกรมพัฒนาฝืมือแรงงาน และให้ความสำคัญกับมิติเชิงพัฒนาเป็นสำคัญ แก้ไขปัญหาการให้ความสำคัญแต่สายสามัญด้วยการเพิ่มหลักสูตรพัฒนาแรงงานที่หลากหลาย เช่น ช่างยนต์ การงานอาชีพต่างๆ รวมถึงทำ training ให้สายงานอุตสาหกรรม ในส่วนภาคสังคม มีการทำโรงเรียนที่แตกต่างจากระบบการศึกษาเดิม โดยปรับการเรียนการสอน เพิ่มทักษะการทำงาน ไม่จำกัดเฉพาะบทเรียนหรือการวัดผลที่ความรู้เท่ากัน เพิ่มทักษะพื้นฐาน เน้นการลงมือทำ สร้างทักษะความคิด เน้นให้เยาวชนแก้ปัญหาเป็น ส่วนภาคธุรกิจก็จะเน้นการแก้ไขปัญหาโดยให้ความสำคัญกับทุกสายงานอย่างเท่าเทียม และมีการเปิดแผนกช่างฝีมือขึ้น เป็นต้น

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในสังคม แม้ประเทศไทยจะมีพระราชบัญญัติ ในขณะที่ประเทศอื่นมีเพียงข้อประกาศ แต่สิ่งที่ยังขาดหายไปคือการประชาสัมพันธ์ในหมู่เยาวชนถึงความช่วยเหลือของรัฐตรงนี้ โครงการในภาคธุรกิจหลายๆ โครงการก็จัดขึ้นโดยไม่ได้มองประโยชน์หรือความต้องการของเด็กเป็นหลัก การให้ความช่วยเหลือด้านทุนแบบเดิมๆ เช่นการบังคับให้เด็กต้องเขียนโครงการเสนอเข้ามา ทำให้เด็กรู้สึกไม่อยากทำ กลุ่มเยาวชนหลายๆ กลุ่มที่จัดตั้งขึ้นก็อยู่ได้เพียงไม่นาน เพราะงบสนับสนุนไม่ต่อเนื่อง และเยาวชนที่จบการศึกษาไปแล้วไม่ได้ทำต่อ ผู้เสวนาได้ร่วมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น ควรมีการประชาสัมพันธ์นโยบายภาครัฐที่สนับสนุนเยาวชนมากกว่านี้ ความช่วยเหลือหรือการให้เด็กทำโครงการควรเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบของ “โค้ช” หรือคนที่คอยให้คำแนะนำในด้านต่างๆ มากกว่า ซึ่งความท้าทายของการสร้างการมีส่วนร่วมในสังคมของเยาวชน คือการเข้าให้ถึงกลุ่มเยาวชนที่อาจจะยังไม่ได้มีความสนใจด้านการทำเพื่อสังคมมากนัก นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมของเยาวชน เกิดขึ้นได้จากการที่ผู้ใหญ่มองเด็กลึกลงไปถึงศักยภาพในสิ่งที่เค้าทำได้ ตัวเยาวชนเอง ก็ควรจะมีมุมมองว่า ตัวเองให้อะไรกับสังคมได้บ้าง ไม่ใช่ร้องขอว่าสังคมต้องให้อะไรแก่เยาวชนเพียงอย่างเดียว

การแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นในงานครั้งนี้ มีการเสนอแนะข้อมูลหลายๆด้านที่เป็นประโยชน์ให้แต่ละฝ่ายนำไปต่อยอดด้านการพัฒนาตามบทบาทและหน้าที่ของตนเอง

  • ภาครัฐ แม้จะมีนโยบายกำกับชัดเจนถึงหน้าที่ของรัฐในการสนับสนุนการพัฒนาเยาวชน แต่ภาครัฐก็ควรจะประชาสัมพันธ์นโยบายให้เป็นที่รับรู้ในกลุ่มเยาวชนมากขึ้น
  • ภาคธุรกิจ ควรช่วยเหลืองานพัฒนาด้านสังคมโดยไม่ได้มองเพียงว่าเป็นงานการกุศล แต่มองเป็นหนทางร่วมมือในการพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
  • ภาคสังคม เป็นผู้ที่มองเห็นปัญหาและสร้างแนวทางการแก้ไขปัญหาขึ้นมา ต้องพิสูจน์ตนเองให้ได้ว่างานที่ทำอยู่จะพัฒนาให้เยาวชนเติบโตขึ้นเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีความสุขได้อย่างไร

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below