knowledge

Sprint กระบวนการทดลองไอเดียใหม่ๆ ใน 5 วันของ Google

12 กรกฎาคม 2017


เวลาองค์กร หรือคนทำงานมีความคิดอยากปรับทิศทาง หรือลองทำอะไรใหม่ๆ หลายครั้งเราใช้เวลาคิดและวางแผนนานจนไม่ได้ลงมือทำ หรือคิดว่ากว่าจะหาข้อมูล หรือศึกษาความเป็นไปได้อย่างจริงจังนั้น ต้องใช้เงินและเวลาที่องค์กรจำนวนมาก ซึ่งเราไม่มีทรัพยากรเพียงพอ

Sprint : How to Solve Big Problems and Test New Ideas in Just Five Days เป็นหนังสือที่เล่าถึงกระบวนการที่ทีมงาน Google พัฒนาขึ้น เวลาพัฒนาบริการใหม่ๆ ซึ่งภายหลังนำมาใช้กับบริษัทและองค์กร startup ที่ Google Ventures ร่วมลงทุนด้วย ช่วยให้ startup ได้ทดลองไอเดียที่มีกับลูกค้าหรือผู้ใช้จริง ก่อนจะต้องลงทุนหรือเร่ิมดำเนินงานจริง

ความน่าสนใจของ Sprint คือรูปแบบกระบวนการที่ทดสอบมาแล้วว่าใช้ได้ดีกับบริษัทและองค์กรขนาดเล็กใหญ่ ทั้งในภาคธุรกิจและองค์กรภาคสังคม โดยใช้เวลาเพียง 5 วัน (จันทร์ถึงศุกร์) ตั้งทีมทำงานไม่เกิน 7 คน โดยกระบวนการเป็นการผสมผสานระหว่าง Design Thinking และ Lean Startup เพื่อใช้เวลา 5 วัน ทำ 5 อย่าง คือ 1. ตั้งโจทย์ 2.คิดไอเดีย 3. เลือกไอเดีย 4.สร้างต้นแบบ และ 5.นำไปทดลองจริงกับลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย

การเตรียมตัว : ก่อนเร่ิมกระบวนการ ควรปฏิบัติดังนี้

1. ผู้นำกระบวนการควรตั้งโจทย์หรือปัญหาที่ชัดเจน

2. คัดเลือกผู้เข้าร่วมที่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์ (นอกเหนือจากผู้นำกระบวนการ Sprint ควรประกอบไปด้วย เจ้าขององค์กร/ผู้มีอำนาจตัดสินใจ และทีมงานที่มีความเข้าใจงานขององค์กรจากหลากหลายตำแหน่ง)

3. จัดสรรเวลาที่ทำให้ทีมงานสามารถเข้าร่วม Sprint ได้ตลอดและเต็มที่ ตั้งแต่ 10.00-17.00 โดยสร้างข้อตกลงที่จะไม่ใช้เครื่องมือสื่อสารตลอดกระบวนการ

4. เตรียมสถานที่และอุปกรณ์สำหรับจัดกระบวนการ เช่น กระดาน กระดาษ และอุปกรณ์อื่นๆ ไว้ให้พร้อม

กระบวนการ Sprint 

1. วันจันทร์ : วันแรกจะเป็นการวางแผนกระบวนการทั้ง 5 วัน โดยตอนเช้าจะเร่ิมจากเป้าหมายระยะยาวขององค์กรหรือโปรเจกต์ ตั้งคำถามต่อปัจจัยความสำเร็จ สมมติฐานและความเสี่ยงต่างๆ ของโปรเจกต์ จากนั้นวาดแผนผังความสัมพันธ์ให้เห็นกลุ่มเป้าหมายผ่านกระบวนการ/กิจกรรมของโครงการ แล้วชวนคนอื่นๆ ในองค์กร (นอกเหนือจากผู้เข้าร่วมหลัก) มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกลยุทธ์ ผลตอบรับจากกลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมต่างๆ ขององค์กร และปัญหาหรืออุปสรรคที่ผ่านมา และจบวันด้วยการเลือกเป้าหมายของกระบวนการ Sprint ว่าจะหาคำตอบเรื่องอะไร /จากกลุ่มเป้าหมายใด

2. วันอังคาร : วันที่สองเป็นวันคิดหาไอเดีย หรือทางออก โดยเร่ิมจากการทบทวนไอเดียที่มีอยู่แล้วผ่านกระบวนการจับรวมและพัฒนาให้ดีขึ้น จากนั้นแต่ละคนจะแยกกันคิด โดยมีกระบวนการ 4 ขั้น (Notes, Ideas, Crazy 8 และ Solution Sketch)

3. วันพุธ : เช้าวันพุธ ทุกคนจะกลับเข้ามาพบกับไอเดียหลากหลายที่แต่ละคนช่วยกันคิดมา แล้วจึงคัดเลือกไอเดียที่จะถูกนำไปทดลอง ซึ่งการทดลองนั้นจำเป็นต้องมีการวางแผนให้ดี วันนี้จะเป็นวันที่ทีมจะได้ช่วยกันเลือกว่าไอเดียไหนตรงกับเป้าหมายระยะยาวขององค์กรมากที่สุด และเมื่อเลือกได้แล้วก็จะวางแผนนำไอเดียออกไปทดลองจริงกับกลุ่มเป้าหมายให้ออกมาในรูปแบบของ storyboard

4. วันพฤหัสบดี : สร้างต้นแบบเพื่อนำไปทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายจริง

5. วันศุกร์ : ทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายจริง สังเกตและสัมภาษณ์เพื่อประเมินผลต้นแบบเพื่อนำไปปรับใช้

หนังสือ Sprint เล่มนี้เหมาะกับผู้นำองค์กร กระบวนกร หรือเทรนเนอร์ที่สนใจกระบวนการคิดและทดลองไอเดีย เพราะมีการอธิบายกระบวนการ ประกอบกับตัวอย่างที่อ่านง่าย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที

ทำความรู้จักหนังสือเล่มนี้ให้มากขึ้นได้ที่ www.thesprintbook.com

 

 

0

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below