knowledge

เทรนด์ปัญหาสังคมยุค 4.0 : การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปัญหาที่ฉุดรั้งศักยภาพเยาวชน

12 กรกฎาคม 2017


การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เป็นหนึ่งปัญหาสำคัญของประเทศไทยมายาวนาน แม้ในช่วงกว่าสิบปีที่ผ่านมาจะมีอัตราการเกิดของทารกน้อยลง แต่จำนวนทารกที่เกิดในกลุ่มคุณแม่วัยรุ่นกลับมีจำนวนเพิ่มขึ้น จากข้อมูลการดูแลเยาวชนของไทย พบว่า มีอัตราการคลอดบุตรของกลุ่มแม่วัยรุ่น อายุ 15-19 ปี อยู่ที่ 70 รายต่อวัน ต่อหญิงวัยเดียวกัน 1,000 คน ถือว่ามีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์การคลอดบุตรในภูมิภาคเอเชียอยู่ที่ 56 คนต่อ 1,000 คน และยังพบว่าอัตราการคลอดบุตรของเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 10-15 ปี ในโรงพยาบาลรัฐในปี 2550 เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.90 ซึ่งเป็นอัตราที่สูงเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากแอฟริกา

กลุ่มเสี่ยงของเด็กที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ส่วนใหญ่มี 5 กลุ่ม คือ

  1. กลุ่มเด็กชั้นประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น
  2. เด็กในชุมชนแออัด
  3. เด็กและเยาวชนที่อยู่ในหอพัก
  4. เด็กที่ทำงานโรงงาน
  5. เด็กเร่ร่อน

โดยกลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่มักเป็นผู้ที่ขาดโอกาส หรือไม่ได้รับการศึกษาที่เหมาะสม และ/หรือมีปัญหาความยากจน สาเหตุที่สำคัญมาจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน ปัจจุบันอัตราการใช้ถุงยางอนามัยในกลุ่มวัยรุ่นที่มีเพศสัมพันธ์มีไม่ถึงร้อยละ 30 และร้อยละ 18 ใช้ถุงยางอนามัยผิดวิธี อัตราการใช้วิธีคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงก็ยังอยู่ในระดับต่ำ และคนยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย ความไม่เท่าเทียมทางเพศ และความรุนแรงและล่วงละเมิดทางเพศ

ค่านิยมของสังคมไทยที่เชื่อว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องที่ไม่ดี น่าอับอาย ไปจนถึงเป็นเรื่องอันตราย โดยเฉพาะค่านิยมที่มองว่าเรื่องเพศต้องแยกขาดจากกลุ่มเด็กและเยาวชน และเมื่อมีการพลาดพลั้งในประเด็นเรื่องเพศ สังคมก็จะตีตราว่าเป็นความผิด และไม่เหมาะสม จนทำให้ตัวเยาวชนเองต้องรับความรู้สึกผิดนั้นเข้าไปในใจ กลายเป็นตราบาปที่ทำให้ไม่สามารถพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่ และปัญหาเรื่องเพศก็ถูกสะสมจนเป็นปัญหาเรื้อรังตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

 

แนวทางการแก้ไขปัญหา

การแก้ปัญหาเรื่องเพศไม่สามารถแก้ไขเพียงจุดใดจุดหนึ่งได้ แต่จำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยอาศัยกลไกที่จะขับเคลื่อน กำกับ ติดตาม และประเมินผลตั้งแต่เชิงนโยบายระดับชาติ ความร่วมมือในระดับท้องถิ่นและชุมชน ไปจนถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจ และการสร้างค่านิยมที่เปิดกว้างในระดับครอบครัวและตัววัยรุ่นเอง แม้ในเชิงนโยบายเราจะยังขาดอีกหลายปัจจัยในการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ แต่หากเราส่งเสริมให้วัยรุ่นได้เรียนรู้ทักษะชีวิต เรียนรู้เรื่องเพศอย่างถูกวิธีตั้งแต่ก่อนจะเริ่มสนใจเรื่องเพศ และสร้างทัศนคติที่เปิดกว้างในเรื่องเพศ ก็จะทำให้วัยรุ่นกล้าสื่อสารกับผู้ใหญ่มากขึ้น เมื่อเกิดปัญหาเราก็จะสามารถให้ความช่วยเหลือเยาวชนได้อย่างทันท่วงที


เนื้อหาจากงาน Scaling Impact 1 : เทรนด์ปัญหาสังคมยุค 4.0 วันที่ 25 มีนาคม 2560

บทความที่เกี่ยวข้อง 

0

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below