knowledge

เทรนด์ปัญหาสังคมยุค 4.0 : ปัญหาการศึกษากับตลาดแรงงานในปัจจุบัน

12 กรกฎาคม 2017


ค่านิยมของสังคมสมัยใหม่ที่ปริญญาตรีเปรียบเสมือนใบเบิกทางให้กับอนาคตการทำงาน การยอมรับทางสังคม และความมั่นคงก้าวหน้า จากข้อมูลการวิจัยทางสถิติของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย พบว่าตลาดแรงงานในประเทศไทยยังคงขาดแคลนแรงงานจากทุกระดับการศึกษา ทั้งๆ ที่ยังคงมีคนว่างงานอยู่อีกจำนวนมาก ซึ่งเป็นผลมาจากการผลิตบุคลากรที่มีทักษะไม่สอดคล้องกับงานในตลาด จึงทำให้คนที่ว่างงานไม่สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ 

จากตาราง กรมการจัดหางานได้คาดการณ์จำนวนผู้ที่จบการศึกษาเปรียบเทียบกับจำนวนคนที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน พบว่าคนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมต้นจะเข้าสู่ตลาดแรงงานร้อยละ 11.8 ในขณะที่คนที่จบมัธยมปลาย และ ปวช. จะเข้าสู่ตลาดแรงงานค่อนข้างน้อย เนื่องจากเลือกที่จะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น และจะเข้าสู่ตลาดแรงงานพร้อมกันจำนวนมากเมื่อจบปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 61.5 ของแรงงานที่เข้าสู่ตลาดทั้งหมด

แม้จะมีผู้จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีสูงกว่าระดับการศึกษาอื่นๆ แต่สถิติการจ้างงานคนจบปริญญาตรีกลับมีเพียงร้อยละ 30.6 ซึ่งนับเป็นสัดส่วนที่ตรงกันข้ามกับจำนวนผู้จบการศึกษา และเข้าสู่ตลาดแรงงาน สิ่งนี้ส่งผลให้คนจบปริญญาตรีต้องใช้เวลาในการหางานหลังเรียนจบนานถึง 6-12 เดือน เมื่อหางานได้แล้วก็ยังเกิดปัญหาต่างๆ ทำให้เกิดการเปลี่ยนงานบ่อย เช่น การรับมือกับความคาดหวังของนายจ้าง การฝึกฝนทักษะต่างๆ ที่จำเป็นต่อการทำงาน หรือการยอมรับค่าจ้างในอัตราที่ต่ำกว่าวุฒิการศึกษา เนื่องจากมีจำนวนแรงงานมากกว่าความต้องการของตลาด เกิดค่าเสียโอกาสสำหรับเยาวชนในการเลือกเรียนสาขาที่เหมาะสมกับความต้องการ และศักยภาพของตน ในขณะเดียวกันตลาดก็ยังขาดแคลนแรงงานระดับล่าง และแรงงานระดับกลางอย่างมาก รวมถึงขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะพื้นฐาน (Basic Skills) และทักษะเฉพาะทาง (Technical Skills) อีกด้วย

แนวทางการแก้ปัญหา

การพัฒนาระบบการศึกษา ต้องพัฒนาที่ตัว ‘บุคคล’ ด้วยการส่งเสริม ‘การเรียนรู้ตลอดชีวิต’ (Lifelong Learning) หรือการศึกษาที่ผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบปกติ การศึกษาทางเลือก และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และช่วยผลิตแรงงานให้ตรงกับความต้องการของตลาดทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดยอาศัยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนในการส่งเสริมให้เกิดการอบรม หรือฝึกงานในทักษะพื้นฐาน และทักษะเฉพาะทาง ร่วมกับการเปิดกว้างของสถาบันการศึกษาให้มีนโยบายการเรียนการสอนสหวิชาเพื่อเป็นทางเลือกในการค้นหา และพัฒนาตนเอง

การเรียนรู้ในที่นี้ไม่ควรเป็นเพียงการเรียนรู้ตามตำราหรือหลักสูตร แต่ควรเป็นการเรียนรู้แบบ ‘ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21‘ ที่ให้ความสำคัญกับการที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยมีครู (หรือโค้ช) เป็นผู้ให้คำแนะนำ ในฐานะผู้ออกแบบการเรียนรู้ และอำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนได้ลงมือทำด้วยตนเองในประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้

 • Authentic Learning : การเรียนรู้บนโลกของความเป็นจริง
 • Mental Model Building : การเรียนรู้ในระดับสร้างกระบวนทัศน์
 • Internal Motivation : การเรียนรู้ที่มีแรงผลักดันจากภายใน
 • Multiple Intelligence : พหุปัญญา
 • Social Learning : การเรียนรู้กิจกรรมทางสังคม

ส่วนทักษะที่สำคัญของผู้เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่จะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตคือ 3Rs และ 7Cs

 • 3Rs ได้แก่ Reading (อ่านออก), (W)Riting (เขียนได้) และ (A)Rithmetics (คิดเลขเป็น)
 • 7Cs ได้แก่

  Critical thinking & problem solving : ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

  Creativity & innovation : ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

  Cross-cultural understanding : ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์

  Collaboration, teamwork & leadership : ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ

  Communications, information & media literacy : ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

  Computing & ICT literacy : ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  Career & learning skills : ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้

เมื่อสามารถสร้างบุคคลที่มี ‘ทักษะ’ ได้ ก็จะเกิดการพัฒนาแรงงานที่มีคุณภาพตอบโจทย์กับตลาดแรงงานไทยมากขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการผลักดันทั้งในระดับนโยบาย และความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐ และเอกชน โดยในปัจจุบันก็เริ่มมีความพยายามเคลื่อนไหวจากหน่วยงานการศึกษาหลายแห่งที่ทำงานสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาตามแบบแผนทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ยกตัวอย่างเช่น โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา และโรงเรียนในเครือข่าย


เนื้อหาจากงาน Scaling Impact 1 : เทรนด์ปัญหาสังคมยุค 4.0 วันที่ 25 มีนาคม 2560

บทความที่เกี่ยวข้อง 

0

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below