knowledge

เมื่อภูเขาน้ำแข็งละลาย – เครื่องมือสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน

13 กรกฎาคม 2017


ธุรกิจหรือองค์กรของเรากำลังถูกท้าทาย ตลาดมีการแข่งขันสูง นักลงทุนสนใจแนวคิดใหม่ๆ ที่ให้ผลตอบแทนทางการเงินและทางสังคมที่คุ้มค่า พนักงานรุ่นใหม่ไฟแรงความสามารถสูงหาได้ยากและอยู่ไม่นาน ผู้บริหารระดับสูงรู้ไม่ทันสถานการณ์ เราจะรับมือกับความท้าทายเหล่านี้อย่างไร และจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กรได้อย่างไร หนังสือเล่มนี้ให้นิทานสอนใจและเครื่องมือที่ปฏิบัติได้จริง

Our Iceberg Is Melting : เมื่อภูเขาน้ำแข็งละลาย

JohnKotter_6166

kotterinternational.com

จอห์น คอตเตอร์ (John Kotter) ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ เป็นอาจารย์ที่วิทยาลัยธุรกิจฮาวาร์ด ผู้ศึกษาค้นคว้าและทำงานวิจัยด้านความท้าทายในการสร้างการเปลี่ยนแปลงมาหลายทศวรรษ ค็อตเตอร์ชี้ให้เห็นว่าคนและองค์กรทั่วไปมักไม่เห็นความจำเป็นของการเปลี่ยนแปลงตนเองหรือภายในองค์กร พวกเขาไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไร หรือทำให้สำเร็จได้อย่างไร หรือขาดความมุ่งมั่นที่จะทำ หากคนและองค์กรสามารถรับมือกับความท้าทายในการเปลี่ยนแปลงได้ดี พวกเขาและองค์กรจะเติบโตก้าวหน้า หากทำได้ไม่ดี พวกเขาหรือองค์กรจะเผชิญหน้ากับความเสี่ยงสูง

ค็อตเตอร์นำเสนอกระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลง 8 ขั้นตอน ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้กับคนและองค์กรทุกภาคส่วน  นับตั้งแต่วิศวกรคอมพิวเตอร์ ถึงผู้บริหารองค์กรขนาดใหญ่ และนักเรียนมัธยมถึงนักวิชาชีพที่เกษียณงาน

 

Our Iceberg Is Melting” เป็นนิทานเกี่ยวกับนกเพนกวินฝูงหนึ่งที่อาศัยอยู่บริเวณขั้วโลกใต้ พวกเขากำลังเผชิญหน้ากับภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก เมื่อเฟร็ด เพนกวินหนุ่มช่างสังเกต เห็นสัญญาณอันตรายที่บ่งชี้ว่า ภูเขาน้ำแข็งซึ่งเป็นบ้านของพวกเขากำลังละลาย ขณะกำลังเข้าฤดูหนาว ที่จะส่งผลให้รอยร้าวในภูเขาน้ำแข็งขยายตัว พร้อมกับน้ำในโพรงถ้ำแข็งตัวจนระเบิด ทำให้ภูเขาน้ำแข็งแตกเป็นเสี่ยงๆ  ระยะแรกเพนกวินกว่า 200 ตัวในฝูง ไม่เชื่อและพากันหัวเราะเยาะ โดยเฉพาะโนโน เพนกวินอาวุโส นักพยากรณ์อากาศที่คอยถากถางและขัดขวางการเผยแพร่สัญญาณอันตรายของเฟร็ด

แต่เฟร็ดผู้ตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหา ได้อาศัยความมุ่งมั่นและความคิดสร้างสรรค์มาผลักดันให้เพนกวินผู้มีอำนาจ จัดตั้งกลุ่มผู้นำทางความคิด ที่ประกอบด้วยเพนกวินนักวิชาการที่มีความรอบรู้ และเพนกวินอีก 4 ตัวที่มีทักษะแตกต่าง สามามารถชี้นำความคิด วิเคราะห์วิธีการแก้ไขปัญหา และสื่อสารกับสมาชิกเพนกวินในอาณาจักร จนได้รับการยอมรับว่าภูเขาน้ำแข็งที่เป็นบ้านของพวกเขากำลังละลาย  ที่สำคัญคือพวกเขาได้แรงบันดาลใจจากนกนางนวลที่แสวงหาถิ่นที่อยู่ตามฤดูกาล และนำความรู้ที่ได้จากนกนางนวลมาปรับใช้ และได้รับความร่วมมือจากเพนกวินส่วนใหญ่ทุกเพศทุกวัย ในการคิดค้นวิธีแก้ไขปัญหา จนสามารถค้นพบวิถืชีวิตใหม่ที่ตอบสนองการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของตนเองอย่างยั่งยืน และสืบทอดวัฒนธรรมใหม่ในการดำรงชีวิตไปยังประชากรเพนกวินในรุ่นลูกรุ่นหลานสืบไป

cannonballread.com

cannonballread.com

ในนิทานเรื่องนี้ ค็อตเตอร์ได้ให้เครื่องมือในการสร้างการเปลี่ยนแปลง 8 ขั้นตอน ดังนี้

ตั้งเวที (Set the Stage)

1. ชี้ให้เห็นความจำเป็นเร่งด่วน – ช่วยให้ผู้คนรอบตัวเห็นความจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลง และความสำคัญที่จะต้องลงมือทำทันที เมื่อเฟร็ดสังเกตเห็นรอยร้าวของภูเขาน้ำแข็ง เขารายงานให้อลิซ ซึ่งเป็นรองหัวหน้ากลุ่มผู้นำที่มีเหตุผลและชอบทำมากกว่าพูด เห็นความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา

2. ตั้งทีมชี้นำ – ตั้งกลุ่มผู้ชี้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีพลัง ประกอบด้วยผู้นำที่มีทักษะในการนำ มีความน่าเชื่อถือ มีความสามารถในการสื่อสาร มีอำนาจตัดสินใจ มีทักษะในการวิเคราะห์ และเห็นความจำเป็นเร่งด่วน อลิซจูงใจให้หลุยส์หัวหน้ากลุ่มผู้นำเพนกวินคล้อยตาม และใช้อำนาจจัดตั้งกลุ่มผู้ชื้นำความคิดที่มีความรู้ มีทักษะความสามารถที่หลากหลายเพื่อค้นหาสิ่งที่พวกเขาต้องเปลี่ยนแปลง เฟร็ดได้รับเชิญให้เป็นสมาชิกกลุ่มผู้ชี้นำ เขาทำโมเดลภูเขาน้ำแข็งที่มีรอยร้าว และทำการทดลองที่ชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการระเบิดของน้ำที่แข็งตัวตามรอยร้าวในภูเขาน้ำแข็งในฤดูหนาว เป็นผลให้เพนกวินส่วนใหญ่ยอมรับว่าพวกเขากำลังเผชิญหน้ากับปัญหาที่รุนแรง

ตัดสินใจว่าจะทำอะไร (Decide What to Do)

3. กำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการสร้างการเปลี่ยนแปลง – วาดภาพในอนาคตว่าจะมีความแตกต่างจากอดีตอย่างไร และจะทำให้ภาพอนาคตกลายเป็นความจริงได้อย่างไร  กลุ่มผู้ชี้นำความคิดร่วมกันกำหนดภาพอนาคต กล่าวคือเพนกวินไม่ควรยึดติดอยู่กับภูเขาน้ำแข็งก้อนเดียว พวกเขาสามารถโยกย้ายถิ่นฐานไปยังภูเขาน้ำแข็งก้อนใหม่ที่มีความมั่นคง ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ และใกล้แหล่งอาหารที่สมบูรณ์ได้ตลอดเวลา

ทำให้เป็นจริง (Make it Happen)

4. สื่อสารเพื่อความเข้าใจและการยอมรับ – ทำให้สมาชิกจำนวนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เข้าใจและยอมรับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์  เมื่อกลุ่มผู้นำมีความคิดที่แตกต่าง การแก้ไขปัญหาจะเกิดขึ้นได้ยาก  กลุ่มผู้ชี้นำส่งเสริมให้บัดดี้ เพนกวินวัยเยาว์ที่มีทักษะในการพูดจูงใจ นำความคิดในการโยกย้ายถิ่นฐานไปเผยแพร่แก่กลุ่มนกต่างวัย โดยเฉพาะเพนกวินที่เป็นครูโรงเรียนอนุบาล ซึ่งเมื่อได้รับการยอมรับ ภาพอนาคตนี้ยังถูกส่งต่อไปยังนักเรียนและผู้ปกครองที่ต่อมามีบทบาทสำคัญในการขยายผลความคิดใหม่

5. ให้อำนาจคนอื่นในการลงมือทำ – ขจัดอุปสรรคที่ขัดขวางให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อสนับสนุนให้คนที่ต้องการทำวิสัยทัศน์ให้เป็นจริงสามารถทำได้  ในเรื่องนี้เฟร็ด อลิซ และสมาชิกกลุ่มผู้ชี้นำ ได้มอบหมายหน้าที่ด้านต่างๆ ให้แก่เพนกวินที่มีความถนัดหรือสนใจงานด้านนั้นๆ ซึ่งส่งผลให้การเผยแพร่ความคิดเรื่องการโยกย้ายถิ่นฐานเป็นที่ยอมรับ เช่น มีการจัดตั้งอาสาสมัครเพนกวินวัยเยาว์ ออกไปแสวงหาภูเขาน้ำแข็งที่เหมาะสมจะเป็นบ้านใหม่ของพวกเขา มีการจัดงานระดมทรัพยากร (ปลา) ให้เป็นอาหารของเพนกวินอาสาสมัคร ที่อุทิศเวลาทำงานเพื่อส่วนรวมจนไม่มีเวลาไปจับปลากินเอง เป็นต้น

6. สร้างความสำเร็จระยะสั้น – ทำสิ่งที่เห็นได้ง่ายและมีผลสำเร็จชัดเจนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้  เมื่อเพนกวินวัยเยาว์ พบภูเขาน้ำแข็งแห่งใหม่ที่เหมาะสม กลุ่มผู้นำได้ตัดสินใจสั่งให้ฝูงเพนกวินโยกย้ายถิ่นฐานทันที เพื่อสร้างต้นแบบในการเปลี่ยนแปลง ครั้งแรกพวกเขาพบปัญหาจำนวนหนึ่ง เช่น นกบางตัวหลงทาง เจอพายุระหว่างเดินทาง อาหารไม่พอ ฯลฯ แต่โดยรวมการโยกย้ายประสบความสำเร็จ ทำให้สมาชิกเพนกวินส่วนใหญ่เกิดความเชื่อมั่น

7. อย่าปล่อยมือ – เมื่อประสบความสำเร็จครั้งแรก ให้ลงมือทำให้มากขึ้นและเร็วขึ้น ต้องเร่งมือสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง จนกว่าวิสัยทัศน์จะเป็นจริง  กลุ่มผู้นำได้สรุปบทเรียนจากการโยกย้ายถิ่นฐานครั้งแรก และดำเนินการโยกย้ายฝูงเพนกวินไปยังภูเขาน้ำแข็งก้อนใหม่ในฤดูหนาวปีต่อมาได้อย่างปลอดภัยและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

ทำให้คงทน (Make it Stick)

8. สร้างวัฒนธรรมใหม่ – ยึดมั่นกับพฤติกรรมใหม่ และมั่นใจว่ามันนำไปสู่ความสำเร็จ จนกระทั่งสามารถแทนที่วัฒนธรรมเก่าได้  ในที่นี้ การโยกย้ายถิ่นฐานจากภูเขาน้ำแข็งก้อนเก่าไปสู่ก้อนใหม่ที่มั่นคง มีเกราะป้องกันภัยธรรมชาติ อยู่ใกล้แหล่งอาหาร จากเดิมที่ยึดติดอยู่กับภูเขาน้ำแข็งก้อนเดียวที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่พัฒนาเป็นวัฒนธรรมใหม่ของเพนกวินฝูงนี้ พวกเขายังได้รับบทเรียน รวบรวมองค์ความรู้ และเครื่องมือในการโยกย้ายถิ่นฐาน นำไปพัฒนาเป็นหลักสูตรในโรงเรียน สร้างคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งกล้าที่จะทำและประสบความสำเร็จในการสร้างการเปลี่ยนแปลง ในขณะที่ผู้นำรุ่นเก่า ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำ และถ่ายทอดประสบการณ์แก่คนรุ่นใหม่ต่อไปอย่างภาคภูมิใจ

nolimitsblog.com

nolimitsblog.com

เมื่อพลิกดูผ่านๆ “เมื่อภูเขาน้ำแข็งละลาย” ดูเหมือนนิทานเกี่ยวกับสัตว์ แต่เมื่อได้อ่านพบว่า นิทานเรื่องนี้ได้สะท้อนความกังวลและหวาดกลัวของฝูงนกเพนกวินที่เผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อชีวิต  และชี้ให้เห็นวิธีคิดวิธีการรับมือกับความท้าทายและการแก้ไขปัญหาอันแยบยลของตัวละครทุกตัว นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การเผชิญหน้ากับปัญหาอย่างมีสติ การใช้ปัญญาวิเคราะห์ต้นเหตุของปัญหา การใช้ความคิดสร้างสรรค์สร้างการมีส่วนร่วมของคนทุกคนในชุมชน ตลอดจนมีความมุ่งมั่นในการลงมือทำ สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีเพื่อส่วนรวมอย่างยั่งยืนได้

0

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below