knowledge

MAST เครือข่ายที่ยกระดับการแก้ปัญหาค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมประมงไทย

14 กรกฎาคม 2017


แม้สถานการณ์ด้านการค้ามนุษย์ในประเทศไทยที่ถูกกดดันจากสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป จะได้รับการยกระดับ จากระดับ 3 (Tier 3) เป็น 2.5 (Tier 2 watch list) แล้วก็ตาม แต่ประเทศไทยยังถูกจับตามองและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เนื่องจากยังขาดกลไกที่เหมาะสมในการแก้ไขและป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ที่เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติที่ถูกละเมิดสิทธิ ถูกกดขี่เอารัดเอาเปรียบ ถูกทำร้ายร่างกาย ในบางกรณีถึงแก่ชีวิต ถูกบังคับกักขังและหลอกลวงไปทำงานบนเรือประมง รวมทั้งการเข้าไม่ถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน และการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

นี่เป็นสารคดีที่นำเสนอเรื่องความรุนแรงของปัญหาค้ามนุษย์ในประเทศไทย

THAILAND’S SEAFOOD SLAVES from Environmental Justice Foundation on Vimeo.

มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน หรือ Labour Rights Promotion Network Foundation (LPN) มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองสิทธิแรงงานให้มีความเสมอภาค สามารถพึ่งตนเองและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติมาตั้งแต่ปี 2547 โดยจัดตั้ง

1) ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาแรงงาน และคดีความ (Labour Center – LC) เพื่อช่วยเหลือแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติ

2) ศูนย์การเรียนรู้สำหรับแรงงาน ลูกหลาน และผู้ติดตาม เกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสุขภาพ การศึกษาและการทำงานที่ปลอดภัย นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เด็กข้ามชาติเข้าโรงเรียนและเรียนร่วมกับเด็กไทยในระบบของรัฐ เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กถูกใช้แรงงาน และได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพที่เหมาะสม LPN ยังมีกลไกป้องกันการค้ามนุษย์ รวมทั้งคุ้มครองและเยียวยาผู้เสียหายที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรปราการ ราชบุรี กาญจนบุรี ระยอง และตาก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง และมีแรงงานข้ามชาติเป็นจำนวนมาก

 

Screen Shot 2559-07-04 at 7.53.37 PM13568983_1114582768587239_2678279346180551224_o

ในปีที่ผ่านมา LPN ได้พลิกวิกฤตที่เกิดจากแรงกดดันจากนานาชาติให้เป็นโอกาสในการขยายงาน (Scaling Up) โดยจัดตั้ง เครือข่ายความร่วมมือเพื่อความโปร่งใสในภาคการประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง หรือ The Multi-stakeholder Initiative for Accountable Supply Chain of Thai Fisheries (MAST) เพื่อขยายความร่วมมือ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ระหว่างภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนระดับนานาชาติ เนื่องจากอาหารทะเล 80% จากอุตสาหกรรมประมงไทยถูกส่งออก และไทยจัดเป็นแหล่งอาหารทะเลขนาดใหญ่ของโลก ดังนั้นผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป จึงควรมีส่วนร่วมในการปัญหาดังกล่าวด้วย

MAST เป็นเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Multi-stakeholders) ประกอบด้วยองค์กรนานาชาติที่มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย มาร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาเดียวกัน โดยภาครัฐสามารถควบคุมสถานการณ์และบังคับใช้กฏหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ภาคประชาชนก็สามารถช่วยเหลือ ปกป้องและคุ้มครองแรงงาน ในขณะที่ภาคเอกชนสามารถทำกำไรจากการค้าที่เป็นธรรมตามกฏหมาย IUU และที่ปราศจากการค้ามนุษย์ (Slavery Free)  โดยเครือข่ายฯ มีโครงสร้างการทำงาน ดังนี้

องค์กรร่วมก่อตั้ง (Founder)

  1. มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) เป็นองค์กรภาคประชาชนที่ทำงานร่วมกับผู้ใช้แรงงานในการแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน และการค้ามนุษย์ในประเทศไทยและภูมิภาคมากว่า 8 ปี
  2. The Mara Partners (ที่ปรึกษาทางด้านสิทธิมนุษยชน – บอสตัน) เป็นที่ปรึกษาด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ที่มีประสบการณ์ออกแบบโปรแกรมความโปร่งใสในห่วงโซ่ธุรกิจให้แก่อุตสาหกรรมหลายแห่ง
  3. TLCS Legal Advocate (สำนักงานกฎหมาย – กรุงเทพฯ) และ Kelley Drye & Warren (สำนักงานกฎหมาย –  วอชิงตัน/บรัสเซลส์) ที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฏหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กฏหมายการประมง IUU Fishing (EU/U.S.) กฎหมายแรงงานและการค้าระหว่างประเทศ
  4. Stove Boat Communication (ที่ปรึกษาด้านสื่อประชาสัมพันธ์ – วอชิงตัน) เป็นบริษัทสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีประสบการณ์ประชาสัมพันธ์กลยุทธ์ให้แก่ธุรกิจประมงของสหรัฐฯ จะทำหน้าที่หลักในการสื่อสารวิสัยทัศน์และภารกิจของเครือข่ายฯ สู่ประชาคมโลก เพื่อให้เกิดความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างเหมาะสม

พันธมิตร (Partners)

Screen Shot 2559-07-04 at 6.03.30 PM

MAST ร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อดำเนินการตามภารกิจหลัก คือ มุ่งแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ในภาคการประมงที่ต้นเหตุ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน อันจะเป็นต้นแบบที่พัฒนาเพื่อเป็นแบบอย่างในระดับภูมิภาคเอเชียตะออกเฉียงใต้ โดยมีแผนการดำเนินงานของเครือข่ายฯ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่

1. Prevention

ทำงานร่วมกันชุมชนชายฝั่งในการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง (Watchdog Volunteer) เพื่อแจ้งเตือนและประสานงานกับหน่วยงานรัฐ และจัดตั้งศูนย์ที่พักชั่วคราวของลูกเรือประมง (Fisherman Centers) ที่มีบริการอาหารและน้ำ สามารถติดต่อสื่อสารกับทางบ้าน เพื่อส่งเสริมให้ลูกเรือสร้างเครือข่ายป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพมากกว่าระบบ Hotline ที่มีอยู่ และจะทำงานกับผู้สร้างภาพยนตร์ในต่างประเทศ เพื่อสอนลูกหลานแรงงานข้ามชาติให้ทำภาพยนตร์สั้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวสู่สาธารณชน

2. Protection/Prosecution

ทำงานร่วมกับอดีตลูกเรือที่เป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ (Victim Oriented Program) เพื่อจัดตั้งกลุ่มช่วยเหลือเยียวยาผู้ตกเป็นเหยื่อ และพัฒนาความเป็นอยู่และศักยภาพแรงงาน รวมทั้งสร้างเครือข่ายให้ความช่วยเหลือทางกฏหมายแก่เหยื่อ (Legal Clinic) โดยทำงานร่วมกับโรงเรียนกฏหมายของสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรปและอาเซียน นอกจากนี้จะจัดการอบรมผู้หญิงในกลุ่มตำรวจ อัยการ ผู้พิพากษา ทนายความ นักสังคมสงเคราะห์และองค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อส่งเสริมให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมในการป้องกัน เยียวยาและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์มากขึ้น ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ประเทศในทวีปอัฟริกาที่เคยอยู่ในกลุ่ม Tier 3 ใช้

3. Seafood Traceability Program

ติดตั้งระบบติดตาม (Monitor) และตรวจสอบ (Verification) ในโรงงานอาหารทะเล โดยต่อยอดจากโครงการเดิมที่ประสบความสำเร็จแล้ว เบื้องต้น จำนวน 54 โรงงาน และติดตั้งเครื่องมือ PDS (Pelegic Data System) บนเรือประมงไทยนำร่องจำนวน 800 ลำ ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นไม่เพียงแต่เป็นการตรวจสอบสินค้าประมงตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ตั้งแต่จุดที่ทำการประมงจนถึงจุดที่ส่งสินค้า แต่ยังเป็นการเฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานทาสแบบ Real Time ด้วย โดยเครื่องมือจะจัดเก็บและบันทึกข้อมูลผ่าน GPS เช่น เส้นทางเดินเรือ ชนิดของเครื่องมือและอุณหภูมิที่ทำการประมง ชนิดของปลา ระบบจะแจ้งเตือนหากเรือเข้าสู่พื้นที่หวงห้ามด้วย นอกจากนี้จะนำข้อมูลไปจัดทำระบบมาตรฐานสินค้าประมงที่ปราศจากการค้ามนุษย์ (Slavery Free Certification) ซึ่งเป็นการรับรองมาตรฐานสินค้าทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ผู้ซื้อยอมรับและผู้ประกอบการสามารถกลับมาขายสินค้าเข้าสู่ตลาดได้ด้วย

Screen Shot 2559-07-04 at 10.38.21 PM

สามารถติดตามและสนับสนุนโครงการได้โดยติดต่อ 

มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN)

เลขที่  ๒๕/๑๗-๑๘ หมู่บ้านมหาชัยเมืองทอง  ถนนสหกรณ์  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร  ๗๔๐๐๐

โทรศัพท์ ๐๓๔ ๔๓๔๗๒๖, ๐๘๖๑๖๓ ๑๓๙๐

FB: Facebook Fanpage : Labour Rights Promotion Network

สามารถอ่านข่าวเกี่ยวกับ MAST ได้ที่

ขอบคุณภาพจาก

[1] http://www.oknation.net

[2] http://www.marinerthai.net

0

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below