knowledge

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน – Sustainable Development Goals (SDGs)

15 กรกฎาคม 2017


สืบเนื่องจากการพัฒนาของโลกด้านอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ในยุคที่ผ่าน ได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนสุขภาวะของประชากรในโลกอย่างรุนแรง ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ เมื่อปี 2543 ผู้นำชาติสมาชิก 189 ประเทศ จึงได้ร่วมกันตั้ง “เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ” (Millennium Development Goals) เพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหาให้บรรลุภายในปี 2558 โดยมีเป้าหมายหลัก 8 ประการ คือ 1. ขจัดความยากจนและความหิวโหย 2. ส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา 3. ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและบทบาทสตรี 4. ลดอัตราการเสียชีวิตของเด็ก 5. พัฒนาสุขภาพของสตรีมีครรภ์ 6. ต่อสู้กับโรคเอดส์ มาลาเรีย และโรคร้ายแรงอื่นๆ 7. อนุรักษ์และจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 8. สร้างพันธมิตรระดับโลกเพื่อพัฒนาประชาคมโลก

ดังนั้น ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่ 70 ณ กรุงนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา ในปีนี้ ซึ่งเป็นปีที่ครบกำหนดเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ ผู้นำชาติสมาชิก 193 ประเทศ รวมทั้งองค์กรภาคประชาชนที่หลากหลาย จึงได้ร่วมกันกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เพื่อขยายผลต่อยอดเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ โดยอาศัยกรอบความคิดของการพัฒนาในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ที่เชื่อมโยงกัน และตั้งเป้าหมายที่จะยุติความยากจนและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภายในปี 2573 SDGs ประกอบด้วย

เป้าหมาย 1: ยุติความยากจนทุกรูปแบบ ทุกหนแห่ง

เป้าหมาย 2: ยุติความหิวโหย สร้างความมั่นคงทางอาหาร ยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน

เป้าหมาย 3: สร้างหลักประกันสุขภาพ และส่งเสริมสุขภาวะของทุกคน ทุกวัย

เป้าหมาย 4: สร้างหลักประกันถ้วนหน้า ความเท่าเทียมด้านคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน

เป้าหมาย 5: บรรลุความเท่าเทียมทางเพศ และสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้หญิงและเด็กหญิง

เป้าหมาย 6: สร้างหลักประกันให้มีการบริหารจัดการน้ำและการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนสำหรับทุกคน

เป้าหมาย 7: สร้างหลักประกันการเข้าถึงพลังงานยุคใหม่ ที่มีราคาซื้อหาได้ ที่เชื่อถือได้ และมีความยั่งยืนสำหรับทุกคน

เป้าหมาย 8: ส่งเสริมความยั่งยืน ความเท่าเทียม และการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน รวมทั้งโอกาสในการทำงานที่ดีและมีประสิทธิภาพสำหรับทุกคน

เป้าหมาย 9: เร่งสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เท่าเทียมและยั่งยืน และสนับสนุนนวัตกรรม

เป้าหมาย 10: ลดความเหลื่อมล้ำในประเทศและระหว่างประเทศต่างๆ

เป้าหมาย 11: ทำให้เมืองและที่ตั้งถิ่นฐานของประชาชน มีความเท่าเทียม ปลอดภัย มั่นคง และยั่งยืน

เป้าหมาย 12: สร้างหลักประกันแก่ระบบการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน

เป้าหมาย 13: ดำเนินการเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและผลกระทบอย่างเร่งด่วน

เป้าหมาย 14: อนุรักษ์และใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าหมาย 15: ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศภาคพื้นดินอย่างยั่งยืน การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้กับการแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยุดยั้งและฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของพื้นดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

เป้าหมาย 16: ส่งเสริมสังคมที่มีสันติภาพและความเท่าเทียมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สนับสนุนให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม สร้างสถาบันทางสังคมที่มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ และมีความเท่าเทียมในทุกระดับ

เป้าหมาย 17: เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่การปฏิบัติ และฟื้นฟูการความร่วมมือของพันธมิตรระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

แหล่งข้อมูล : https://sustainabledevelopment.un.org

0

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below