knowledge

สรุปงานวันประเมินผลโครงการ Making More Health Thailand 2015

5 พฤษภาคม 2016


งานวันประเมินผลโครงการการสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ได้รับสนับสนุนให้ลงมือป้องกันหรือแก้ไขปัญหาสังคมด้านสุขภาพในโครงการ Making More Health Thailand 2015 (MMH) จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559 เวลา 9.30 – 16.30 น. ณ บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด อาคารชาญอิสระ 2 (ถนนเพชบุรี)

มีทีมคนรุ่นใหม่เข้าร่วมจำนวน 4 โครงการเข้าร่วมงาน เป็นโครงการที่พยายามแก้ไขปัญหาสุขภาพในด้านต่างๆ ได้แก่ ปัญหาความเครียดของนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย ปัญหาพฤติกรรมการกินที่ไม่เหมาะสมของคนในชุมชนส่งต่อความดันโลหิต ปัญหาการรับวัคซีนของเด็กที่ไม่ต่อเนื่องเนื่องจากขาดระบบเก็บบันทึกและเตือนที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงปัญหาของผู้ป่วยเป็นอัมพฤกษ์ที่ดูแลตนเองไม่ได้จากผลกระทบโรคหลอดเลือดในสมอง ซึ่งแต่ละโครงการได้ลงมือดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 – เมษายน 2559 หรือเป็นระยะเวลาประมาณ 6 เดือน ตามเป้าหมายและแผนงานที่วางไว้

MMH2015 Evaluation Day จึงเกิดขึ้นเป็นกิจกรรมสุดท้ายที่ชวนแต่ละโครงการกลับมาพบกันอีกครั้ง เพื่อทบทวนการทำงาน ผลกระทบที่เกิดขึ้น สิ่งที่ได้เรียนรู้ และ แนวทางพัฒนาต่อในอนาคต สำหรับโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจะได้ถอดบทเรียนนำสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตหรือการทำงาน ส่วนโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ก็นำข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาโครงการให้ดีขึ้น นอกจากนี้คนรุ่นใหม่ยังได้เรียนรู้เครื่องมือ AAR หรือ After Action Review ควบคู่ไปกับการถอดบทเรียนของโครงการ เป็นเครื่องมือติดตัวที่จะใช้ทบทวนและพัฒนาแนวทางการทำให้ดีขึ้นหลังจบกิจกรรมอื่นๆ ได้ต่อไป

นอกจากผลกระทบทางสังคมที่แต่ละโครงการสร้างไว้แล้ว การทำโครงการยังช่วยพัฒนาศักยภาพของตัวคนทำไปด้วย สิ่งที่คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้จากการทำโครงการ มีประเด็นสำคัญที่อยากแบ่งปันดังนี้

  • การเข้าร่วมโครงการทำให้มีแรงบันดาลใจ กล้าที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยตนเอง
  • มีความรู้และความเข้าใจการทำโครงการหรือกิจการเพื่อสังคมมากขึ้น
  • ได้ประสบการณ์การและมีทักษะของการทำงานเป็นทีม
  • นำเครื่องมือ SWOT, SMART Goal จากการทำโครงการไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้
  • การมีโค้ชและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีคนรุ่นใหม่ลุกขึ้นมาสร้างการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้มีแรงบันดาลใจและเป็นแรงขับเคลื่อนการทำโครงการ
  • มีความมั่นใจและกล้าลงมือทำเพื่อสังคมรอบข้างมากขึ้น
  • การทำโครงการเพื่อสังคม ช่วยเปลี่ยนชีวิตและความคิด เปิดโอกาสให้ได้ค้นหาตนเองและมีเป้าหมายชีวิต
  • การทำโครงการเพื่อสังคม ทำให้คนทำโครงการเข้าใจการทำงานกับผู้คนมากขึ้น

โครงการที่เข้าร่วมประเมินผลและแบ่งปันข้อมูลดีๆ ที่ได้รับจากโครงการได้แก่

ทีม X Glove : ถุงมือยนต์ที่ช่วยให้ผู้ป่วยกล้ามเนื้อมือแขนอ่อนแรงขยับหยิบจับดูแลตนเองขั้นพื้นฐานได้

 

ทีม Vaccine Pocket : Mobile Application เก็บประวัติการรับวัคซีนและแจ้งเตือน

 

ทีม Smuns Note : สมุดเลคเชอร์บันทึกข้อมูลและความรู้ในวิชาเรียน ทบทวนได้ง่าย ช่วยป้องกันและลดความเครียดได้

ทีม 3G_SUT : กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมให้ความรู้และทักษะการปรุงอาหารป้องกันโรคความดันโลหิตสูง

สุดท้ายผลกระทบทางสังคมและประโยชน์ต่างๆ ที่คนรุ่นใหม่ได้รับจากการโครงการจะไม่เกิดขึ้น หากโครงการ Making More Health Thailand 2015 ไม่ได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุน สถานที่ คำแนะนำจากผู้ใหญ่ใจดีที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านโรคและยารักษาจากบริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมด้านสุขภาพอย่างเข้มข้นและมีความมุ่งมั่นผลักดันการประกอบการสังคมให้เกิดขึ้นในระยะยาว สำหรับคนรุ่นใหม่ที่สนใจแต่อาจจะไม่ทันเข้าร่วมโครงการในปีนี้ โปรดรอติดตามความเคลื่อนไหวบนเว็บไซต์สำหรับโอกาสในการเข้าร่วมในโครงการครั้งถัดไป

id old content:
428
0

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below