Empathetic Heart เข้าใจก่อนเข้าพัฒนา

08 พฤศจิกายน 2560
การศึกษาการเข้าถึงการศึกษา, คุณภาพการศึกษา, การเลือกเรียนต่อ, คุณภาพครู, ศักยภาพเด็กและเยาวชน, การเล่น, ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน, สิทธิผู้พิการ,

ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส,

Empathetic Heart Workshop

ใจเขาใจเรา หรือ empathy คือคุณสมบัติที่จำเป็นเร่ิมแรกของ changemaker แม้ว่า empathy จะแปลว่า “ความเห็นอกเห็นใจ” ซึ่งฟังแล้วเหมือนเป็นคุณธรรม  จริงๆ แล้วคือการไม่นิ่งเฉยเวลาเห็นปัญหา และรู้จักทำความเข้าใจผู้ที่ประสบปัญหา ว่า Pain Point หรือปัญหาของกลุ่มเป้าหมายจริงๆ  อยู่ตรงไหน เป็นทักษะที่เรียนรู้และพัฒนาได้  ซึ่งความเข้าใจนี้ จะทำให้เราออกแบบกิจกรรมการแก้ปัญหาได้ถูกจุด ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายจริงๆ

Workshop นี้จะชวนคุณเรียนรู้เครื่องมือการทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย ผ่าน Empathy Map กับนักศึกษาผู้บกพร่องทางการมองเห็นในโครงการ  The Guidelight 

โดย เมธาวี ทัศนาเสถียรกิจ ผู้ร่วมก่อตั้ง The Guidelight และ Dress the Dream

ห้อง X11.2   เวลา 10.00-12.30 น.


Empathetic Heart

Empathy(ความเห็นอกเห็นใจ) คือคุณสมบัติที่จำเป็นเร่ิมแรกของ changemaker ซึ่งนอกจากความเห็นอกเห็นใจแล้ว การไม่นิ่งเฉยเมื่อเห็นปัญหา พยายามรู้จักทำความเข้าใจ รับฟังผู้ที่ประสบปัญหา ว่าปัญหาแท้จริงแล้วอยู่ที่ตรงไหน เป็นทักษะที่เราสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ การแก้ไขปัญหานั้นต้องเริ่มต้นจากมองปัญหา และรับฟัง จากนั้นพยายามทำความเข้าใจ และสุดท้ายคิดว่าจะแก้อย่างไร

และช่วยให้แก้ปัญหาได้อย่างถูกจุด ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายจริงๆ

วัตถุประสงค์ : Workshop นี้จะช่วยให้คุณเรียนรู้วิธีทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย ผ่านเครื่องมือ "Empathy Map" เพื่อฝึกสังเกตและรับฟังสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายพูดหรือทำ แปรความหมายออกมาเป็นสิ่งที่เขาเห็น ได้ยิน คิด รู้สึก ไปจนถึงสิ่งที่เขาเชื่อ แยะแยะระหว่างข้อเท็จจริง และความคิดเห็นออกจากกัน โดยมีตัวอย่างข้อมูลจากกลุ่มนักศึกษาผู้บกพร่องทางการมองเห็นในโครงการ The Guidelight

Eligible : เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย ใช้ในการวางแผนสัมภาษณ์ เก็บข้อมูล

Time : 2-3 ชั่วโมง

Preparation

 1. ตั้งเป้าหมายในการสัมภาษณ์ เก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมายก่อนเริ่มต้น
 2. เตรียมคำถามที่จะใช้ถามกลุ่มเป้าหมายไว้ล่วงหน้า อ่านเพิ่มเติม Powerful Questioning การตั้งคำถามที่ทรงพลัง ได้ที่นี่
 3. พร้อมเปิดใจรับฟัง อ่านเพิ่มเติม Active Listening การฟังเชิงรุก ได้ที่นี่

อุปกรณ์ : กระดาษฟลิบชาร์จ ปากกาเมจิก กระดาษโพสอิท สีแตกต่างกัน 6 สี


Guideline (How to use this tools)

1. ตั้งคำถามที่เตรียมไว้ ฟังคำตอบของกลุ่มเป้าหมาย พยายามแยกแยะสิ่งที่ได้ยินและจดใส่กระดาษโพสอิท ตามช่องต่างๆ ดังนี้

- See? - เขาเห็นอะไร : ถามให้เข้าใจว่ากลุ่มเป้าหมายเห็นอะไรในสภาพแวดล้อมของเขา

 • สภาพแวดล้อมของเขามีใครอยู่รอบตัวเขาบ้าง?
 • แต่ละวันเขาเจออะไรบ้าง?
 • เขาอยู่ที่ไหน?

เช่น จากการสอบถามกลุ่มนักศึกษาตาบอด พวกเขาจะรวมกันเป็นกลุ่มส่วนมากเจอกันที่หอพักในซึ่งเป็นห้องที่นักศึกษาพิการทุกคนอยู่รวมกัน และศูนย์นักศึกษาพิการที่เป็นเหมือนห้องสมุดสำหรับนักศึกษาพิการ

- Hear? - เขาได้ยินอะไร? : อธิบายว่าสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลอย่างไรกับเขา

 • เพื่อนของเขา / กลุ่มของเขาพูดคุยกันเรื่องอะไร?
 • ใครมีอิทธิพลกับพวกเขา?
 • เขารับสื่ออะไร?

เช่น คนตาบอดเล่น Facebook เขาจะรับข่าวสารจากกลุ่มใน Facebook และการพูดคุยระหว่างกลุ่มคนตาบอดด้วยกัน มีรุ่นพี่ตาบอดหลายคนที่เรียนจบแล้วตกงานจะกลับมาเล่าให้รุ่นน้องฟังทำให้รุ่นน้องกลัวว่าจบไปแล้วจะไม่มีงานทำ

- Think & Feel? - เขาคิดและรู้สึกอะไร? : พยายามวาดภาพว่าเกิดอะไรในหัวเขา

 • อะไรสำคัญกับเขาอย่างแท้จริง?
 • อะไรคือความต้องการของเขา?

นักศึกษาตาบอดอยากมีงานทำ อยากได้รับการยอมรับ แต่กังวลว่าเรียนจบจะมีงานทำหรือไม่? รู้สึกว่าคนทั่วไปไม่ยอมรับและไม่เข้าใจพวกเขา

- Say & Do ? - เขาพูดอะไรและทำอะไร? : จินตนาการว่าเขาน่าจะพูดหรือแสดงพฤติกรรมอะไร

 • ทัศนคติของเขาเป็นอย่างไร?
 • เขาพูดคุยเรื่องอะไรกับผู้อื่น?
 • จับความขัดแย้งระหว่างสิ่งที่เขาพูดกับสิ่งที่เขาคิดจริงให้ออก

เช่น มีกลุ่มนักศึกษาตาบอดที่ขยันสุดตัวจนได้เกียรตินิยมเพื่อเพิ่มโอกาสได้งานทำ กับกลุ่มนักศึกษาตาบอดที่สอบตกและพร้อมจะย้ายคณะหรือลาออกตลอดเวลา บ้างไม่อยากเรียนจบเพราะอยู่ในมหาวิทยาลัยสบายกว่าออกไปใช้ชีวิตข้างนอก

- Pain เขามีความกลัว ความกังวลอะไร?

 • เขามีความยากลำบากอย่างไรบ้าง?
 • อะไรที่เป็นปัญหาสำหรับเขา?

เช่น กังวลว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร จะเรียนจบไหม จบแล้วจะมีงานทำไหม ครอบครัวไม่สนับสนุนให้เรียน เพราะคิดว่าเรียนไปก็ไม่มีอนาคต ไม่กล้าไปเรียนตามลำพัง กลัวไม่มีเพื่อนเรียนแล้วจะเรียนไม่รอด

- Gain เขามีความต้องการอะไร?

 • อะไรบ้างที่จำเป็นสำหรับเขา
 • เขามีความท้าทายอะไร
 • อะไรคือความสำเร็จของเขา?

เช่น ต้องการแรงบันดาลใจในการเรียนและแรงบันดาลใจในการหาอาชีพที่ดีในอนาคต

ต้องการ Text Book ที่เป็น PDF file ต้องการเพื่อนช่วยนำทางไปห้องเรียน

2. เมื่อจบบทสนทนา ผู้ฟังสามารถสรุปทบทวนสิ่งที่ได้ยิน ร่วมกันกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน โดยย้ายกระดาษโพสอิทไปช่องต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม

Reference : 1. http://www.bouty.net/blog/2013/11/empathy-map-a-simple-canvas-for-customer-insigths/
2. http://xplane.com/
3. Defined Problem : ระบุปัญหาให้ชัดถ้าไม่อยากแก้ปัญหาผิดจุด

Hashtags: