Empathetic Heart เข้าใจก่อนเข้าพัฒนา

08 พฤศจิกายน 2560
การศึกษาการเข้าถึงการศึกษา, การเลือกเรียนต่อ, การเล่น, คุณภาพการศึกษา, คุณภาพครู, ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน, ศักยภาพเด็กและเยาวชน, , สิทธิผู้พิการ,

ผู้ด้อยโอกาสผู้พิการ,

Empathetic Heart Workshop

ใจเขาใจเรา หรือ empathy คือคุณสมบัติที่จำเป็นเร่ิมแรกของ changemaker แม้ว่า empathy จะแปลว่า “ความเห็นอกเห็นใจ” ซึ่งฟังแล้วเหมือนเป็นคุณธรรม  จริงๆ แล้วคือการไม่นิ่งเฉยเวลาเห็นปัญหา และรู้จักทำความเข้าใจผู้ที่ประสบปัญหา ว่า Pain Point หรือปัญหาของกลุ่มเป้าหมายจริงๆ  อยู่ตรงไหน เป็นทักษะที่เรียนรู้และพัฒนาได้  ซึ่งความเข้าใจนี้ จะทำให้เราออกแบบกิจกรรมการแก้ปัญหาได้ถูกจุด ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายจริงๆ

Workshop นี้จะชวนคุณเรียนรู้เครื่องมือการทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย ผ่าน Empathy Map กับนักศึกษาผู้บกพร่องทางการมองเห็นในโครงการ  The Guidelight 

โดย เมธาวี ทัศนาเสถียรกิจ ผู้ร่วมก่อตั้ง The Guidelight และ Dress the Dream

ห้อง X11.2   เวลา 10.00-12.30 น.


Empathetic Heart

Empathy(ความเห็นอกเห็นใจ) คือคุณสมบัติที่จำเป็นเร่ิมแรกของ changemaker ซึ่งนอกจากความเห็นอกเห็นใจแล้ว การไม่นิ่งเฉยเมื่อเห็นปัญหา พยายามรู้จักทำความเข้าใจ รับฟังผู้ที่ประสบปัญหา ว่าปัญหาแท้จริงแล้วอยู่ที่ตรงไหน เป็นทักษะที่เราสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ การแก้ไขปัญหานั้นต้องเริ่มต้นจากมองปัญหา และรับฟัง จากนั้นพยายามทำความเข้าใจ และสุดท้ายคิดว่าจะแก้อย่างไร

และช่วยให้แก้ปัญหาได้อย่างถูกจุด ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายจริงๆ

วัตถุประสงค์ : Workshop นี้จะช่วยให้คุณเรียนรู้วิธีทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย ผ่านเครื่องมือ "Empathy Map" เพื่อฝึกสังเกตและรับฟังสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายพูดหรือทำ แปรความหมายออกมาเป็นสิ่งที่เขาเห็น ได้ยิน คิด รู้สึก ไปจนถึงสิ่งที่เขาเชื่อ แยะแยะระหว่างข้อเท็จจริง และความคิดเห็นออกจากกัน โดยมีตัวอย่างข้อมูลจากกลุ่มนักศึกษาผู้บกพร่องทางการมองเห็นในโครงการ The Guidelight

Eligible : เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย ใช้ในการวางแผนสัมภาษณ์ เก็บข้อมูล

Time : 2-3 ชั่วโมง

Preparation

 1. ตั้งเป้าหมายในการสัมภาษณ์ เก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมายก่อนเริ่มต้น
 2. เตรียมคำถามที่จะใช้ถามกลุ่มเป้าหมายไว้ล่วงหน้า อ่านเพิ่มเติม Powerful Questioning การตั้งคำถามที่ทรงพลัง ได้ที่นี่
 3. พร้อมเปิดใจรับฟัง อ่านเพิ่มเติม Active Listening การฟังเชิงรุก ได้ที่นี่

อุปกรณ์ : กระดาษฟลิบชาร์จ ปากกาเมจิก กระดาษโพสอิท สีแตกต่างกัน 6 สี


Guideline (How to use this tools)

1. ตั้งคำถามที่เตรียมไว้ ฟังคำตอบของกลุ่มเป้าหมาย พยายามแยกแยะสิ่งที่ได้ยินและจดใส่กระดาษโพสอิท ตามช่องต่างๆ ดังนี้

- See? - เขาเห็นอะไร : ถามให้เข้าใจว่ากลุ่มเป้าหมายเห็นอะไรในสภาพแวดล้อมของเขา

 • สภาพแวดล้อมของเขามีใครอยู่รอบตัวเขาบ้าง?
 • แต่ละวันเขาเจออะไรบ้าง?
 • เขาอยู่ที่ไหน?

เช่น จากการสอบถามกลุ่มนักศึกษาตาบอด พวกเขาจะรวมกันเป็นกลุ่มส่วนมากเจอกันที่หอพักในซึ่งเป็นห้องที่นักศึกษาพิการทุกคนอยู่รวมกัน และศูนย์นักศึกษาพิการที่เป็นเหมือนห้องสมุดสำหรับนักศึกษาพิการ

- Hear? - เขาได้ยินอะไร? : อธิบายว่าสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลอย่างไรกับเขา

 • เพื่อนของเขา / กลุ่มของเขาพูดคุยกันเรื่องอะไร?
 • ใครมีอิทธิพลกับพวกเขา?
 • เขารับสื่ออะไร?

เช่น คนตาบอดเล่น Facebook เขาจะรับข่าวสารจากกลุ่มใน Facebook และการพูดคุยระหว่างกลุ่มคนตาบอดด้วยกัน มีรุ่นพี่ตาบอดหลายคนที่เรียนจบแล้วตกงานจะกลับมาเล่าให้รุ่นน้องฟังทำให้รุ่นน้องกลัวว่าจบไปแล้วจะไม่มีงานทำ

- Think & Feel? - เขาคิดและรู้สึกอะไร? : พยายามวาดภาพว่าเกิดอะไรในหัวเขา

 • อะไรสำคัญกับเขาอย่างแท้จริง?
 • อะไรคือความต้องการของเขา?

นักศึกษาตาบอดอยากมีงานทำ อยากได้รับการยอมรับ แต่กังวลว่าเรียนจบจะมีงานทำหรือไม่? รู้สึกว่าคนทั่วไปไม่ยอมรับและไม่เข้าใจพวกเขา

- Say & Do ? - เขาพูดอะไรและทำอะไร? : จินตนาการว่าเขาน่าจะพูดหรือแสดงพฤติกรรมอะไร

 • ทัศนคติของเขาเป็นอย่างไร?
 • เขาพูดคุยเรื่องอะไรกับผู้อื่น?
 • จับความขัดแย้งระหว่างสิ่งที่เขาพูดกับสิ่งที่เขาคิดจริงให้ออก

เช่น มีกลุ่มนักศึกษาตาบอดที่ขยันสุดตัวจนได้เกียรตินิยมเพื่อเพิ่มโอกาสได้งานทำ กับกลุ่มนักศึกษาตาบอดที่สอบตกและพร้อมจะย้ายคณะหรือลาออกตลอดเวลา บ้างไม่อยากเรียนจบเพราะอยู่ในมหาวิทยาลัยสบายกว่าออกไปใช้ชีวิตข้างนอก

- Pain เขามีความกลัว ความกังวลอะไร?

 • เขามีความยากลำบากอย่างไรบ้าง?
 • อะไรที่เป็นปัญหาสำหรับเขา?

เช่น กังวลว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร จะเรียนจบไหม จบแล้วจะมีงานทำไหม ครอบครัวไม่สนับสนุนให้เรียน เพราะคิดว่าเรียนไปก็ไม่มีอนาคต ไม่กล้าไปเรียนตามลำพัง กลัวไม่มีเพื่อนเรียนแล้วจะเรียนไม่รอด

- Gain เขามีความต้องการอะไร?

 • อะไรบ้างที่จำเป็นสำหรับเขา
 • เขามีความท้าทายอะไร
 • อะไรคือความสำเร็จของเขา?

เช่น ต้องการแรงบันดาลใจในการเรียนและแรงบันดาลใจในการหาอาชีพที่ดีในอนาคต

ต้องการ Text Book ที่เป็น PDF file ต้องการเพื่อนช่วยนำทางไปห้องเรียน

2. เมื่อจบบทสนทนา ผู้ฟังสามารถสรุปทบทวนสิ่งที่ได้ยิน ร่วมกันกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน โดยย้ายกระดาษโพสอิทไปช่องต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม

Reference : 1. http://www.bouty.net/blog/2013/11/empathy-map-a-simple-canvas-for-customer-insigths/
2. http://xplane.com/
3. Defined Problem : ระบุปัญหาให้ชัดถ้าไม่อยากแก้ปัญหาผิดจุด

Hashtags: