knowledge

เครือข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน – ฮีโร่ของเกษตรกรอินทรีย์ในชนบท

14 กรกฎาคม 2017


ข้อมูลพื้นฐาน 

บริษัท นวัตกรรมชาวบ้าน จำกัด ก่อตั้งในปี 2552 เป็นกิจการเพื่อสังคมที่มุ่งสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยในชนบท ให้เปลี่ยนจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยว มาเป็นการทำเกษตรอินทรีย์ครบวงจร ด้วยการให้คำปรึกษา ฝึกอบรมวิธีการทำเกษตรอินทรีย์ โดยปัจจุบันมีรายได้หลักจากการขายปุ๋ยอินทรีย์และเครื่องมือสำหรับทำเกษตรอินทรีย์ให้แก่เกษตรกร เครือข่ายนวัตกรรมชาวบ้านมีพื้นที่การทำงานในจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด และศรีสะเกษ มีฐานลูกค้าและผู้ได้รับประโยชน์ 350 ครอบครัว

 

e6686bba505a29624a1dc41c6ae0304e

3903a62e1afb83d86b38b9aa78f41b0f7a3fbb9134f14c2a3b81e2e62d47a2a1

ปัญหา

คนชนบทเผชิญปัญหารุมเร้าที่สำคัญได้แก่

 1. ความยากจน : เกษตรกรรายย่อยในภาคอีสาน มีรายได้เฉลี่ย 5,661 บาทต่อเดือน
 2. การใช้สารเคมีในการเกษตร : ประเทศไทยใช้ยาฆ่าแมลงมากเป็นอันดับ 5 ของโลก และยาฆ่าหญ้ามากเป็นอันดับ 4 ของโลก โดยทั้งหมดต้องนำเข้าจากต่างประเทศ
 3. พิษสารเคมีส่งผลร้ายต่อสุขภาพ : เกษตรกร 30% มีสารเคมีตกค้างในเลือดในระดับสูง และคนไทยมีความเสี่ยงที่จะได้รับสารเคมีจากเกษตรกรคนละกว่า 2.6 กิโลกรัมต่อปี

ภารกิจของบริษัทนวัตกรรมชาวบ้าน

ส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยในชนบทมีความมั่นใจ และมีความสามารถในการทำเกษตรอินทรีย์ครบวงจร เพื่อเลี้ยงชีพ และจัดตั้งกองทุนเกษตรอินทรีย์แก้จน

 1. ให้ยืมปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์ เช่น เมล็ดพันธ์ุ ปุ๋ย สารชีวภาพกำจัดศัตรูพืช พันธ์ุสัตว์ อาหารสัตว์ สมุนไพรรักษาโรคสัตว์
 2. ให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลผลิต ได้แก่ การวิเคราะห์ความเหมาะสมและความพร้อม การให้คำแนะนำภาคสนาม และเป็นตัวกลางในการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM / EU / USDA
 3. เชี่อมโยงตลาด ด้วยการเป็นตัวกลางรวบรวมผลผลิต และติดต่อผู้ซื้อ และเป็นตัวกลางรับซื้อแบบประกันราคา เพื่อขายให้ผู้ซี้อที่ทำสัญญาล่วงหน้า
51a6b3db01fab0b6e97ae9c68bce8af7

ผลกระทบทางสังคมของบริษัทนวัตกรรมชาวบ้าน

 • เงินลงทุนทุกๆ 1 บาท ให้ผลตอบแทนทางสังคม 2.58 บาท
 • รายจ่ายของเกษตรลดลง 45% รายได้เพิ่มขึ้น 32%
 • เกษตรกรไม่น้อยกว่า 14% มีสุขภาพดีขึ้นจากเดิม
 • ลดพื้นที่ปนเปื้อนสารเคมีปีละไม่น้อยกว่า 800 ไร่ (จากรายงานการ ประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) โดย สฤณีอาชวานันทกุล และทีมวิจัยศูนย์วิสาหกิจแบบยั่งยืนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้การ สนับสนุนของ สกส.)

โอกาสในการขยายผลกระทบ

 • ตั้งแต่ปี 2020 เป็นต้นไป บริษัทจะสามารถให้ทุนการศึกษา ได้จำนวน 80 ทุน ทุนละ 10,000 บาท เพื่อสนับสนุนลูกหลานของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี เพื่อให้เกษตรกรและครอบครัวมั่นใจได้ว่า การทำเกษตรอินทรีย์สามารถเลี้ยงดูตนเองและลูกหลานได้ และยังเป็นแรงจูงใจให้ เกษตรกรหน้าใหม่มาเข้าร่วมและอยู่กับโครงการนานๆ
 • กองทุนสามารถร่วมมือกับกิจการเพื่อสังคมรายอื่นๆ เพื่อขยายการดำเนินงานในพื้นที่อื่น

ข้อมูลจาก บริษัทนวัตกรรมชาวบ้าน จำกัด และ ChangeFusion

 • อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาเรื่องสถานการณ์การใช้สารเคมีในการเกษตรได้ ที่นี่
 • อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบทางสังคม (SIA) ของเครือข่ายนวัตกรรมชาวบ้านได้ ที่นี่
 • อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคในการทำกิจการเพื่อสังคม – เครือข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน โดยพี่แจ๊ค นาวี นาควัชระ ได้ที่นี่ 


ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below