knowledge

[CMIN] กลุ่มกิจกรรมวิชาการอาสา Thailand This Week : การขับเคลื่อนเพื่อสร้าง Changemaking Ecosystem ในมหาวิทยาลัย

28 กรกฎาคม 2017


โดย อ.ชล บุนนาค คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กลุ่มกิจกรรมวิชาการอาสา Thailand This Week ก่อตั้งขึ้นที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยจุดประสงค์เริ่มต้นคือ การเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาได้สรุปสถานการณ์ข่าวในมุมมองเศรษฐศาสตร์ ทำให้นักศึกษาได้รับรู้เรื่องราวของสังคมนอกเหนือจากในหนังสือเรียน

สมาชิกในกลุ่มอาสาทั้ง 4 ชั้นปี ซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 40 คน จะช่วยกันจัดทำหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ Thailand This Week ซึ่งได้ไอเดียมาจาก The World This Week ของ The Economist โดยเป็นการดำเนินงานของนักศึกษาเองทั้งหมด ตั้งแต่เขียนข่าว ผ่านกองบรรณาธิการคัดเลือกข่าว จัดทำกราฟิกและจัดหน้ากระดาษ ไปจนถึงการผลิตและแจกจ่ายให้กับเพื่อนๆ นักศึกษาในคณะ 

นอกจากหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์แล้ว ยังเกิดการขยายผลเป็นงานเสวนา Thailand This Month เพื่อเปิดวงพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นสังคมต่างๆ ที่สมาชิกในกลุ่มสนใจ และปัจจุบันก็ยังต่อยอดไปเป็น Investor Hub อีกด้วย

กลุ่มกิจกรรมวิชาการอาสานี้จึงถือเป็นการสร้างทางเลือกที่หลากหลายให้กับนักศึกษา และอาจเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ของ ‘เด็กเรียน’ ที่มักจะกลายเป็นเด็กชายขอบในแง่ของการทำกิจกรรมคณะ ทั้งที่จริงแล้วการทำ ‘กิจกรรมคณะ’ ไม่ได้มีความหมายแค่ ‘การสันทนาการ’ เพียงอย่างเดียว 

   

และเบื้องหลังการขับเคลื่อนชมรมกิจกรรมวิชาการนี้ คือ อ.ชล บุนนาค อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หนึ่งในนักกิจกรรมตัวยงที่มีความเชื่อว่ามหาวิทยาลัยควรมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วย ทาง School of Changemakers จึงเชิญ อ.ชล มาร่วมพูดคุย เพื่อแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้กับอาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆ 

ประเด็นที่น่าสนใจ 

1. การสื่อสารกับนักศึกษา

  • อย่าหลอกเพื่อนมาทำ : การชวนให้นักศึกษาเริ่มต้นทำงานอาสา หรือให้ชวนเพื่อนมาร่วมทีมเพิ่ม ไม่ควรชวนด้วยการบอกแค่ว่ามาทำความดี มาทำเพื่อสังคมกันเถอะ แต่ต้องบอกให้ชัดเจนว่าอยากให้เขามาทำอะไร ทำแล้วตัวเขาจะได้อะไรตามหลักเศรษฐศาสตร์ว่า ‘What – How – To whom’ โดยเราควรสื่อสารด้วยการเปลี่ยนสินค้าสาธารณะ (Public goods) ให้เป็นสินค้าเอกชน (Private goods) เพราะโดยพื้นฐานทุกคนก็อยากทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และผู้อื่นอยู่แล้ว 
  • งานอาสา = Commitment : ทำความเข้าใจกับนักศึกษาว่าการทำงานอาสา ไม่ใช่สิ่งที่จะทิ้งขว้างเมื่อไหร่ก็ได้ แต่เป็นอีกหนึ่งงานที่ต้องรับผิดชอบ และคุ้มค่ากับการลงแรงเมื่อนักศึกษาเห็นว่างานสร้างผลลัพธ์ทางสังคมได้จริง แต่ในขณะเดียวกันอาจารย์ก็ต้องช่วยนักศึกษาในการตั้งระบบทำงานที่ดี เพื่อไม่ให้ทีมงานเสียแรงในการทำงานมากเกินไปจนไม่อยากทำต่อ เช่น การสอนเรื่องการแบ่งงานให้สอดคล้องกับปริมาณคน การช่วยจัดหางบประมาณกลุ่มอิสระ ช่วยกำหนดขอบข่ายการทำงาน (Framework) และการประชุมงานที่มีประสิทธิภาพ 
  • สร้างการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง : อาจารย์ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาคิดประเด็นที่อยากทำเอง เลือกทำในสิ่งที่สนใจ ไม่ใช่สิ่งที่ต้องทำ และการให้นักศึกษาคิดวิธีการสื่อสาร เพื่อประชาสัมพันธ์งานต่างๆ กันเอง ก็จะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารเข้าถึงเพื่อนนักศึกษาด้วยกันมากกว่า ซึ่งการที่นักศึกษาได้ลงมือทำงานในขั้นตอนต่างๆ ให้สำเร็จด้วยตนเอง ก็จะเกิดเป็นความสำเร็จเล็กๆ (Small Success) ที่จะทำให้พวกเขามีแรงทำงานต่อได้เรื่อยๆ

2. บทบาทของอาจารย์ในคณะ : เปรียบเสมือนผึ้งผสมเกสรดอกไม้ในระบบนิเวศกิจกรรม อาจารย์ต้องช่างสังเกต รู้ว่าสิ่งไหนเป็นแรงกระตุ้น (Incentive) และสิ่งไหนเป็นข้อจำกัดของนักศึกษา เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาได้อย่างตรงจุด โดยบทบาทการทำงานสนับสนุนของอาจารย์ ควรทำในลักษณะ ‘โค้ช’ คือ ช่วยตั้งคำถาม ชี้แนะแนวทาง ทำเป็นตัวอย่าง ถอยออกมาช่วยดูภาพรวม และมีระบบการติดตามงานที่ชัดเจน      

และหากต้องการหาเพื่อนอาจารย์มาช่วยกันทำงาน ควรเริ่มมองหาอาจารย์ที่ใส่ใจนักศึกษามากเป็นพิเศษ แล้วสื่อสารความเชื่อของเราออกไปว่าสิ่งที่กำลังทำเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาอย่างไรบ้าง และเมื่ออาจารย์ท่านอื่นมาร่วมออกความคิดเห็นและช่วยงานแล้ว เราต้องคอยสื่อสารอย่างสม่ำเสมอว่านักศึกษารับฟังและนำความเห็นของอาจารย์ท่านนั้นไปทำจริงแล้วอย่างไรบ้าง เพื่อให้อาจารย์อยากช่วยเหลืออีกในครั้งต่อๆ ไป

3. ดึงผู้บริหารมาร่วมสนับสนุน : ควรหาช่องในระบบประกันคุณภาพของคณะ หรือมหาวิทยาลัยในการเชิญชวนผู้บริหารให้มาร่วมสนับสนุนงานที่เรากำลังทำ เพื่อเปิดพื้นที่ในระบบนิเวศที่ใหญ่กว่าในคณะ ซึ่งสำหรับกลุ่ม Thailand This Week ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักศึกษาและบุคลากรต่างคณะ และยังเป็นที่รับรู้ของผู้บริหารอีกด้วย 

เนื้อหาสรุปจากการอภิปรายเครือข่ายอาจารย์มหาวิทยาลัย Changemakers Incubation Network ในงาน EAT-MEET-SHARE เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 

  

 

0

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below