knowledge

ทำความรู้จักทีมจาก Penguin Incubation

13 กรกฎาคม 2018


หลังจากโครงการ Penguin Incubation โปรแกรมบ่มเพาะนักเปลี่ยนแปลงสังคมของ School of Changemakers ได้เปิดรับสมัครมือใหม่ที่สนใจริเริ่มและทดลองทำโครงการหรือกิจการเพื่อสังคมของตนเองในช่วงต้นปีที่ผ่านมา บทความนี้ทีมงานจึงอยากใช้เป็นพื้นที่แนะนำทีมที่ได้รับการคัดเลือก ซึ่งกำลังเข้าสู่ช่วงการทำ Prototype หลังจากผ่านขั้นตอนการหา Problem Insights เพื่อสร้าง Theory of Change (TOC) ของตนเองกันแล้ว เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เราไปทำความรู้จักทั้งหมด 5 ทีมกันได้เลย

1. Oasis 

Domestic Violent

สร้างเครือข่ายนิสิตนักศึกษาเพื่อเสริมความรู้เกี่ยวกับการสร้างความสันพันธ์อันดี (Healthy relationship) ต่อคู่รักหรือคนใกล้ตัวผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ เพิ่มภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันความรุนแรงภายในครอบครัวที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้งช่วยเหลือบุคคลอื่นที่ประสบปัญหาด้านความสัมพันธ์เบื้องต้นและส่งต่อความช่วยเหลือยังหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้

ข้อมูลเพิ่มเติม: Oasis     


2. Happy Hub 

Poverty, Economy 

สร้างชุมชนเมืองให้น่าอยู่ ลดความเหลือมล้ำและความยากจน ผ่านการสนับสนุนคนที่มีรายได้ต่ำในชุมชนริมคลองให้ประกอบกิจการในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง อาชีพที่ทำตอบโจทย์เป้าประสงค์ในชีวิต พัฒนาฐานะความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ในขณะเดียวกันกิจการที่ทำช่วยให้คนในชุมชนสื่อสาร พึ่งพาซึ่งกันและกัน เป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่การสร้างชุมชนให้แข็งแรงได้ต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติม: Happy Hub      


3. Local Atelier 

Art & Culture

อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมเกี่ยวกับผ้าพื้นเมืองผ่านการสร้างแรงจูงใจด้านรายได้และสร้างผู้สืบทอด เริ่มพื้นที่แรกในจังหวัดลพบุรี ณ ชุมชนไทยเบิ้ง ผ่านการทำงานร่วมกับแกนนำและผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าพื้นเมือง โดยจัดการองค์ความรู้ด้านการทอและตัดเย็บเสื้อผ้า เพื่อพัฒนาและสร้างรายได้เพิ่ม ตลอดจนจัดค่ายให้เด็กรุ่นใหม่เห็นความสำคัญ รักบ้านเกิด กลับมาสืบทอดภูมิปัญญาและดูแลวิถีชุมชนต่อได้

ข้อมูลเพิ่มเติม: Local Atelier  


4. Zero Waste YOLO 

Environment​

สร้างจิตสำนึกเรื่องการจัดการขยะ ลดปริมาณขยะอินทรีย์ที่เป็นขยะส่วนใหญ่ของประเทศ ผ่านการผลิตเครื่องย่อยเศษอาหารจากครัวเรือน (O-Waste) เมื่อทุกคนเริ่มต้นแยกเศษอาหารออกจากขยะประเภทอื่น สิ่งที่ออกจากบ้านเรือนจะมีแค่ขยะทั่วไป ขยะมีพิษ และขยะรีไซเคิลซึ่งสามารถนำไปใช้ต่อได้ สิ่งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นการสร้างความตระหนักรู้ด้านการแยกขยะ และลดปริมาณขยะที่ไปสู่หลุมกองขยะ 

ข้อมูลเพิ่มเติม: Zero Waste YOLO 


5. Hear & Found 

Art & Culture

รักษาและสืบสานดนตรีท้อนถิ่นในประเทศไทยผ่านการจัดการองค์ความรู้ของดนตรีท้องถิ่นให้เข้าถึงได้ง่ายในวงกว้าง และเชื่อมต่อนักดนตรีกับผู้จัดงาน เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางและพื้นที่ในการแสดงออก รวมถึงเพื่อให้นักดนตรีเข้าถึงคนฟังได้กว้างขึ้นและส ร้างรายได้จากผลงานของตนเอง พร้อมทั้งส่งต่อให้คนรุ่นหลังได้รู้จักและเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมในท้ายที่สุด

ข้อมูลเพิ่มเติม: Hear & Found 

 

0

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below