knowledge

[StartYoung] ออกแบบกิจกรรมและแผนงานด้วย Gantt Chart

22 กรกฎาคม 2020


,

การวางแผนงานจะทำให้เราเห็นภาพรวมของโปรเจกต์ ว่าจากไอเดียแก้ไขปัญหาไปสู่การลงมือทำเพื่อผลลัพธ์จะออกมาเป็นแบบไหน กิจกรรมที่ต้องทำมีอะไรบ้าง และเมื่อเจอกับเหตุการณ์หรือปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลทำให้เกิดความผิดพลาด การมีแผนงานจะช่วยให้เราได้ติดตามและปรับกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนได้ทันเวลา

  • Gantt Chart คิดค้นโดยวิศวกรที่ชื่อ Henry Gantt ในปี ค.ศ. 1917 เพื่อใช้ติดตามว่าคนงานในโรงงานแต่ละคนทำงานได้มากน้อยแค่ไหน และใช้ออกแบบแรงจูงใจในการทำงานของคนงาน เครื่องมือนี้จึงมีชื่อเรียกว่า Gantt Chart ตามคนที่คิดค้นมันขึ้นมา
  • รูปแบบของ Gantt Chart จะเป็นตารางที่แสดงถึงกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องทำทั้งหมดในโปรเจกต์ ลำดับการทำกิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน งบประมาณที่ใช้และผู้รับผิดชอบ

เรียนรู้วิธีการทำ Gantt Chart!

1. เตรียมพร้อมก่อนลงมือทำ
– หาช่วงเวลาประมาณ 40-60 นาที แล้วจัดประชุมทีมเพื่อทำกิจกรรมนี้ร่วมกันโดยเฉพาะ
– ดาวน์โหลดและปริ้นแบบฟอร์มได้ที่ Gantt Chart Worksheet
– เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน ปากกา ดินสอ สีไม้ หรือปากกาเมจิกสี

Gantt Chart Worksheet

2. เริ่มกันเลย!
ขั้นตอนที่ 1: ลำดับกิจกรรม
เริ่มจากการลิสต์กิจกรรมต่างๆ ที่ต้องทำในการดำเนินโปรเจกต์ออกมาทั้งหมด โดยเรียงลำดับกิจกรรมจากจุดเริ่มต้นจนถึงภาพความสำเร็จอย่างเป็นขั้นตอน พร้อมใส่รายละเอียดงานที่ต้องทำในแต่ละกิจกรรม รวมไปถึงเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่คาดหวังของการทำกิจกรรม

ขั้นตอนที่ 2: ระยะเวลา
หลังจากเรียงลำดับกิจกรรมแล้ว ลองคำนวณเวลาที่ต้องใช้ในการทำกิจกรรมนั้นๆ ในระยะเวลา 4 เดือน (ตามกำหนดการของโครงการ StartYoung เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 63) โดยเราสามารถปรับงานหรือกิจกรรมให้เหมาะสมกับเวลาตามความเป็นจริง

ขั้นตอนที่ 3: งบประมาณ
เมื่อเห็นกิจกรรมและงานแต่ละอย่างที่ต้องทำแล้ว ลองประเมินค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมนั้นๆ งานที่ต้องทำทั้งหมดมีค่าใช้จ่ายใดบ้าง รวมเป็นงบประมาณเท่าไหร่

ขั้นตอนที่ 4: ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมรับหน้าที่คอยดูแลให้การดำเนินงานยังสอดคล้องและเป็นไปตามแผน คอยติดตามและปรับแผนให้เข้ากับสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ


ตัวอย่างการทำ Gantt Chartใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below