knowledge

ทำความรู้จัก 22 ทีมจากโครงการ StartYoung!

5 ตุลาคม 2020


, , ,
, ,

ในช่วงเดือนมิ.ย.-ก.ค. 63 ที่ผ่านมานั้น School of Changemakers ร่วมกับ สสส. เปิดรับสมัครไอเดียจากเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความตั้งใจอยากเห็นสังคมดีขึ้นในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เข้าร่วมโครงการ StartYoung สนามทดลองของการเริ่มต้นลงมือทำโครงการเพื่อสังคม ในระยะเวลา 3 เดือน โดยมีเยาวชนผู้เข้าร่วมเดินทางทั้งหมด 22 ทีมดังนี้

ประเด็นปัญหา การปรับตัวใหม่ในยุคโควิด 19

 1. โครงการ The Blind’s Special Project
  ทีม TBSR
  ปัญหาที่ทีมสนใจ: งานจิตอาสาเพื่อผู้พิการทางสายตา ไม่สามารถทำได้อย่างเต็มที่ในยุคความปกติใหม่ เมื่อต้องมีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)
  ไอเดียการแก้ปัญหา: เพิ่มช่องทางให้อาสาสมัครเพื่อผู้พิการทางสายตาได้ทำงานจิตอาสา ผ่าน 2 รูปแบบ ได้แก่ การบริจาคหนังสือ และทำงานจิตอาสาผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น อ่านหนังสือเสียงผ่าน Application พิมพ์หนังสือต้นฉบับ และ Podcast สอนภาษาอังกฤษ
 1. โครงการ Broadcast เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ
  ทีม Bangrukpatthana Care
  ปัญหาที่ทีมสนใจ: ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุในสถานการณ์โควิด-19 เนื่อจากผู้สูงอายุมักจะมีการออกกำลังกายร่วมกันในที่สาธารณะ แต่จากการรักษาระยะห่างในสังคม (Social distancing) ส่งผลให้ไม่สามารถมาทำกิจกรรมร่วมกันได้เหมือนเคย เมื่อกิจกรรมดูแลสุขภาพ และชั่วโมงการพบเจอพูดคุยกับเพื่อนๆ ลดลง อาจส่งผลต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ ซึ่งส่งผลต่อระบบสำคัญในร่างกาย เช่น ระบบกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหว ระบบทางเดินหายใจ ระบบหมุนเวียนเลือดและหัวใจ รวมถึงระบบประสาท เป็นต้น
  ไอเดียการแก้ปัญหา: นำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือเพื่อสร้าง วิถีชีวิตแบบใหม่ (New normal) ให้กับชุมชนในหมู่บ้าน เขตพื้นที่ตำบลบางรักพัฒนา ซึ่งเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ มีบ้านทั้งหมด 13,370 หลังคาเรือน และมีผู้สูงอายุมากถึง 3,619 คน โดยใช้เทคโนโลยี LINE application มาทำ Broadcast เกี่ยวกับการออกกำลังกายที่สามารถปฏิบัติด้วยตนเองที่บ้านที่มาในรูปแบบ ข้อความเพื่อให้เกิดการทักทายและสร้างแรงบันดาลใจในการออกกำลังกาย โปสเตอร์ท่ากายบริหาร หรือวิดีโอสอนออกกำลังกายอย่างง่ายให้แก่ผู้สูงอายุ เป็นต้น
 1. โครงการ Revolution of being the new normal in covid-19 era
  ทีม PkCrTyxSPC.63
  ปัญหาที่ทีมสนใจ: รายได้ของร้านอาหารริมทางลดลง เนื่องจากผู้บริโภคลดลงจากสถานการณ์โควิด -19 เนื่องจากกังวลเรื่องการดูแลความสะอาด และการป้องกันการเกิดการติดเชื้อจากการใช้บริการ
  ไอเดียการแก้ปัญหา: พัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ภายในร้านอาหาร ให้เข้ากับสถานการณ์และสามารถทำให้ลูกค้าที่มาใช้บริการภายในร้านอาหารรู้สึกถึงความปลอดภัย
 1. โครงการ สวรรค์คนว่างงาน
  ทีม Hell on ground
  ปัญหาที่ทีมสนใจ: ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 บุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยเฉพาะ แอร์ นักบิน ทัวร์ไกด์ อายุ 20-30 ปี ถูกพักงาน/รายได้ลดลง มีความเครียด
  ไอเดียการแก้ปัญหา: ทำ Facebook page ให้ความรู้การจัดการ-วางแผนการเงิน และ จัด workshop ทำให้ตัวแทนกลุ่มเป้าหมายมีทักษะการวางแผนการเงินหรือมีแผนการเงินของตัวเอง

 2. โครงการ รถแดงแซงโควิด 
  ทีม baby hands
  ปัญหาที่ทีมสนใจ: สุขอนามัยบนรถสาธารณะ (รถแดง) ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ทั้งการดูแลรักษาความสะอาด การป้องกันการเกิดการติดเชื้อจากพฤติกรรมการใช้รถแดงของผู้คนในจังหวัดเชียงใหม่
  ไอเดียการแก้ปัญหา: ทำชุดอุปกรณ์ที่จะเป็นตัวกลางในการเพิ่มมารตราการการรักษาระยะห่างในสังคม  (Social distancing) ของการใช้บริการขนส่งสาธารณะ เพื่อลดการสัมผัส และเพิ่มความมั่นใจของผู้โดยสาร

 3. โครงการ เมนูหน่อย (Menu Noi) 
  ทีม Let a = undefined
  ปัญหาที่ทีมสนใจ: ปัญหาสุขอนามัยในร้านอาหารช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  ซึ่งมีสาเหตุมาจากการติดต่อจากคนสู่คน ผ่านทางละอองน้ำมูก น้ำลาย รวมถึงการรับเชื้อจากการสัมผัสสิ่งของ หรือพื้นผิวต่าง ๆ ที่มีเชื้อไวรัสกระจายอยู่ จากที่กล่าวมาร้านอาหารถือเป็นหนึ่งในสถานที่มีผู้คนหลากหลาย รวมถึงมีการสัมผัสสิ่งของร่วมกันอย่าง “รายการอาหาร” ทำให้จัดอยู่ในสถานที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อได้ง่าย ส่งผลกระทบทำให้ผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่นในการใช้บริการ ซึ่งมีผลทำให้มีจำนวนผู้บริโภคที่ลดลง โดยในท้ายที่สุดอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้างได้ 
  ไอเดียในการแก้ปัญหา: นำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้กับปัญหาที่เกิดขึ้นผ่านการพัฒนา Web-Application รายการอาหารอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ชื่อว่า  “เมนูหน่อย (Menu Noi)” เพื่อลดการติดเชื้อจากการสัมผัสรายการอาหาร

 4. โครงการ Prospect 
  ทีม Prospect
  ปัญหาที่ทีมสนใจ: ช่องทางการขายของเกษตรกร อ.ปากช่อง​ มีข้อจำกัด​ ทำให้ประสบปัญหาในด้านช่องทางการจำหน่าย
  ไอเดียในการแก้ปัญหา: สร้างช่องทางการขายเพิ่มโดยให้เกษตรกรทำแคมเปญที่ทำให้เกิดการซื้อต่อๆ กัน

 5. โครงการ Better Than Meat 
  ทีม Better Than Meat
  ปัญหาที่ทีมสนใจ: เกษตรกรปลูกสมุนไพร ผัก และดอกไม้กินได้ บ้านใหม่สามัคคี อ.เชียงดาว มีรายได้น้อยลงในช่วงโควิด-19 เพราะโครงการหลวงรับซื้อน้อยลง
  ไอเดียในการแก้ปัญหา: ทำ branding ให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนและหาช่องทางการขายอื่นให้

 6. โครงการ ReConnect Card Game: เกมการ์ดสานสัมพันธ์คนในครอบครัว
  ทีม FPP
  ปัญหาที่ทีมสนใจ: ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างพ่อ แม่ ลูก และคนในครอบครัว เนื่องจากช่วงสถานการณ์โควิด -19 ทำให้ทุกคนใช้ชีวิตอยู่หน้าจอมากขึ้น แม้จะ Connect กับคนไกลตัวง่ายขึ้น แต่กลับทำให้เรา Disconnect กับคนใกล้ตัว อย่างเช่นคนในครอบครัวลดลง ส่งผลทำให้ชั่วโมงที่ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้สึกหรือความคิดเห็นภายในครอบครัวหายไป ก่อให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว เกิดปัญหาการสื่อสารระหว่างวัย เกิดเป็นความไม่เข้าใจกันของพ่อแม่และลูก 
  ไอเดียการแก้ปัญหา:  พัฒนาและออกแบบการ์ดเกม เพื่อเป็นเครื่องมือในการสานสัมพันธ์คนในครอบครัวให้กลับมาดีขึ้นอีกครั้ง โดยแบ่งออกเป็น 3 หมวดหมู่ แต่ละหมวดหมู่แบ่งเป็น 3 ระดับความท้าทาย ได้แก่ พูด เขียน ลงมือทำ วิธีการเล่น สามารถนั่งเล่นคนเดียว หรือนั่งล้อมวงเล่นภายในเวลา 30 นาที ถึง  1 ชั่วโมง หรือทำเป็นมิชชั่นในแต่ละวันได้  

 7. โครงการ แผนที่ตู้มหัศจรรย์ 
  ทีม 6 ตัวแบก กับตัวแจกอีก 1
  ปัญหาที่ทีมสนใจ: ปัญหาชุมชนขาดรายได้เนื่องจากผลกระทบจากโควิด-19 ในพื้นที่ชุมชนรอบวัดศรีบุญเรืองและวัดอุโบสถ จ.เชียงใหม่
  ไอเดียการแก้ปัญหา: ทำการโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนทั้งวัดและตลาดให้เป็นที่รู้จักผ่านช่อทางออนไลน์ รวมถึงช่วยนำเสนอรูปแบบการขายที่จะจูงใจให้คนซื้อมากขึ้น เช่นทำป้ายแปะแนะนำสินค้าในตลาด

 8. โครงการ การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์โดยวิธีออนไลน์ในยุคโควิด-19
  ทีม อลเวง
  ปัญหาที่ทีมสนใจ: เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ในปัจจุบัน ส่งผลให้มีการปรับการเรียนการสอนไปเป็นในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งมาพร้อมกับปัญหาและความท้าทายของการสอนผ่านออนไลน์ และเมื่อหลายๆ โรงเรียนเริ่มให้นักเรียนกลับเข้าโรงเรียน ก็ยิ่งทำให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างครึ่งๆ กลางๆ ทำให้ต้องมีการปรับวิธีการสอน เนื้อหา สื่อการเรียนการสอน ที่สนุก ดึงดูด เหมาะสมกับการเรียนของนักเรียนยุคปัจจุบันมากขึ้น
  ไอเดียการแก้ปัญหา: ร่วมออกแบบและผลิตบอร์ดเกม วิชาวิทยาศาสตร์ หัวข้ออะตอม กับคุณครู เนื่องจากเป็นหัวข้อที่สำคัญแต่เข้าใจยากและน่าเบื่อ 
 1. โครงการ สายสัมพันธ์สายใยแห่งรัก
  ทีม สายสัมพันธ์สายใยแห่งรัก
  ปัญหาที่ทีมสนใจ: การเรียนการสอนของเด็กวัยอนุบาล ในโรงเรียนขนาดเล็ก
  ไอเดียการแก้ปัญหา: จัดกิจกรรมที่สานความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนและเด็กนักเรียน โดยหัวข้อกิจกรรมเกี่ยวกับ การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด-19 และสร้างสัมพันธภาพระหว่างคนในชุมชุน โดยการประดิษฐ์ของจากวัสดุเหลือใช้

ประเด็นปัญหา ‘การดูแลจิตใจในวัยรุ่น’

 1. โครงการ Mood of the day
  ทีม Moodle
  ปัญหาที่ทีมสนใจ: ปัญหาความเครียดของนักเรียนวัยรุ่น จากการที่ต้องรับมือกับหลากหลายปัญหา ทำให้เกิดอารมณ์เศร้า เสียใจ สั่งสมเป็นความเครียด ซึ่งเป็นสาเหตุของอีกหลายปัญหาตามมาทั้งการทะเลาะกันบนสื่อ Social Media และภายในโรงเรียน
  ไอเดียการแก้ปัญหา: เชิญชวนกลุ่มเป้าหมายวัยเรียน ซึ่งเป็นเพื่อนๆและน้องๆ ภายในโรงเรียนของสมาชิกทีม ได้มีทางเลือกของวิธีการระบายความเครียดและอารมณ์เพิ่มขึ้น ผ่านแชร์เพลงทาง Social Media ด้วยการสร้างแฮชแท็ก #moodoftheday สร้างให้เป็น Challenge ของทุกคนในโรงเรียน เพื่อให้ทุกคนได้ระบายความเครียดผ่านเสียงเพลง มีความสุขและปราศจากการทะเลาะกันใน Social Media
 1. โครงการ Problem at school advice for young
  ทีม ฉันโดนโซ่รัด
  ปัญหาที่ทีมสนใจ: ปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่นช่วงมัธยมต้น จากการที่โรงเรียนขาดพื้นที่หรือกระบวนการที่เหมาะสมสำหรับประสบการณ์การเติบโต หรือการอยู่ร่วมกันของวัยรุ่นผู้ซึ่งมีความหลากหลายและแตกต่างกัน จึงมักทำให้เกิดปัญหาในระดับบุคคล อาจทำให้เกิดสิ่งที่กระทบต่อจิตใจของเด็กบางคน นอกจากนี้ยังขาดพื้นที่ของการรับฟังและช่วยแก้ไขปัญหา
  ไอเดียการแก้ปัญหา: ทำรายการผ่าน Podcast เพื่อแชร์เรื่องราวของผู้ได้รับผลกระทบและแนวทางการก้าวข้ามปัญหาที่ผ่านมา ด้วยการสัมภาษณ์บุคคลที่มีปัญหาภายในโรงเรียน โดยอาจผลิตเนื้อหาในรูปแบบของบทความแทนการใช้ Podcast หากผู้ถูกสัมภาษณ์ไม่สะดวกใจที่จะให้เผยแพร่เสียง

 2. โครงการ #เอาไงการศึกษาไทย
  ทีม minutiae
  ปัญหาที่ทีมสนใจ: ในช่วงที่สถานการณ์โควิด-19 ผู้คนใช้สื่อออนไลน์กันมากขึ้น ในสื่อออนไลน์ต่างๆ มีการสื่อสารที่สร้างความแตกแยกและความเกลียดชัง (hate speech) ที่มีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ
  ไอเดียการแก้ปัญหา: ทำระบบ plug-in เพื่อ detect และเป็นตัวกรอง hate speech แล้วนำเสนอให้ twitter (โดยการทำงานของระบบจะมีข้อความเด้งขึ้นมาเตือนผู้ใช้เมื่อพิมพ์ข้อความที่สุ่มเสี่ยงว่าจะเป็น hate speech)

ประเด็นปัญหา ‘การช่วยเหลือชุมชนหรือคนที่เดือดร้อน’

 1. โครงการ ยิ้มแลกข้าว (อยากเห็นรอยยิ้มคนไทย)
  ทีม สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
  ปัญหาที่ทีมสนใจ: ปัญหาปากท้องของกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากช่วงโควิด 19 เช่น กลุ่มคนไร้บ้าน ผู้ยากไร้ และผู้ที่เดือดร้อนจากสถานการณ์ พื้นที่อำเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
  ไอเดียการแก้ปัญหา: ระดมทุน รับบริจาคเงินเพื่อที่จะไปซื้อเครื่องอุปโภค บริโภคและรับบริจาคข้าวสาร เพื่อทำข้าวกล่องแจกกลุ่มคนผู้ได้รับผลกระทบ
 1. โครงการ เด็ก save สุข
  ทีม เด็ก save สุข
  ปัญหาที่ทีมสนใจ: โรงเรียนเด็กยากไร้ขาดสื่อการเรียนรู้
  ไอเดียการแก้ปัญหา: ขายชุดผักคอนโด โดยหากมีผู้ซื้อ 1 ชุด โรงเรียนจะได้ 1 ชุด เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ให้เด็กอยากไร้ ปลูกในโรงเรียน และยังเป็นวัตถุดิบอาหารในโรงเรียนอีกด้วย

ประเด็นปัญหา ‘การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน

 1. โครงการ Wonderland of Play and Learning
  ทีม Powerpuff Girls
  ปัญหาที่ทีมสนใจ: ปัญหาโรงเรียนอนุบาลขนาดเล็กในพื้นที่ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ขาดสื่อการสอนเรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับโควิด 19 รวมทั้งกิจกรรมเพื่อเรียนรู้วิธีการดูแลและป้องกันที่เหมาะสมกับวัย
  ไอเดียการแก้ปัญหา: เพิ่มสื่อการสอนเรื่องความเข้าใจ ผ่านเกมบันไดงู ซุปเปอร์คิดส์ พิชิตโควิด และหมวกเว้นระยะห่าง พร้อมจัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่นและลงมือทำด้วยตัวเอง โดยเริ่มจากโรงเรียนบ้านประโดก-โคกไผ่
 1. โครงการ SAVE ME SAVE YOUR LIFE
  ทีม Save Me Save Your Life
  ปัญหาที่ทีมสนใจ: โรงเรียนขนาดเล็กและกลางในต่างอำเภอของจังหวัดนครราชสีมา ยังขาดความรู้ วิธีการดูแลตนเอง และการรับมือกับโรคโควิด 19 ที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงสื่อการสอนสำหรับเด็กเล็กอีกด้วย
  ไอเดียการแก้ปัญหา: ให้ความรู้ ด้านสุขภาพ ด้านการมีส่วนร่วม เรื่องการดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองและคนรอบข้าง ด้วยการทดลองวิทยาศาสตร์ พร้อมการสันทนาการ การเล่นเกมและการทดลอง ให้เด็กๆ ได้เล่น ร่วมสนุกในโครงการนี้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้เด็กนำสิ่งที่ได้รับนั้น ไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปได้
 1. โครงการ หมูชะมวง Prototype
  ทีม M A N K (มั่ง)
  ปัญหาที่ทีมสนใจ: ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์โควิท ทำให้ทางโรงเรียนมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนและเพิ่มมาตรการ social distancing ทำให้การเรียนรู้ของเด็กเล็กที่ต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในห้องเรียนเดียวกันนั้นเปลี่ยนไป
  ไอเดียการแก้ปัญหา: ออกแบบกิจกรรมประกอบการสอนให้เด็กเข้าใจในการใช้ชีวิตแบบ new normal และเสริมความเข้าใจให้กับเด็กว่ากิจกรรมบางอย่างสามารถทำได้หากอยู่ในสภาวะปกติที่ไม่มีโควิด-19 เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดของเด็ก โดยยังเป็นกิจกรรมที่สามารถเสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของเด็กเล็กได้อย่างเต็มที่ และมีรูปแบบที่เหมาะสมกับการทำกิจกรรมในสถานการณ์โควิด-19

ประเด็นปัญหาสังคมด้านอื่นๆ

 1. โครงการ Youth opportunity
  ทีม ∞ g
  ปัญหาที่ทีมสนใจ: เยาวชนขาดโอกาสที่ทำให้ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ภายในโรงเรียน
  ไอเดียการแก้ปัญหา: สร้าง Online community group ผ่าน LINE Openchat เพื่อเป็นพื้นที่ในการพูดคุยเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสการพัฒนาศักยภาพอย่างเท่าเทียมทั้งกับนักเรียนและครูอาจารย์ในสถานศึกษา เพื่อนำไปสร้างความเข้าใจระหว่างครูและนักเรียน และสามารถนำไปต่อยอดในการเเก้ปัญหาอย่างตรงจุด
 1. โครงการ Starch x Packaging
  ทีม CON Innovation
  ปัญหาที่ทีมสนใจ: ขยะที่เกิดขึ้นจากบรรจุภัณฑ์ใส่อาหารประเภทต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
  ไอเดียการแก้ปัญหา: ลดจำนวนขยะจากบรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร ด้วยการศึกษาวิธีการและทดลองทำแพ็กเกจที่สามารถใช้ซ้ำได้โดยที่มีแผ่นรองหรือวัสดุเสริมที่ทำจากวัสดุธรรรมชาติ


ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below