knowledge

DIY Toolkit: Starting a Social Project

15 มีนาคม 2022


DIY-tookit

ชุดเครื่องมือช่วยพัฒนาโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม สำหรับคนรุ่นใหม่ที่สนใจริเริ่มแก้ปัญหา หรือต้องการพัฒนาศักยภาพผ่านการทำโครงการ เป็นเครื่องมือที่เกิดขึ้นจากการทำงานสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาของ School of Changemakers ออกแบบตามลำดับกระบวนการพัฒนาโครงการ จากแนวคิด ไปสู่การลงมือทำ และวัดผล รวบรวมเป็นรูปแบบที่ผู้ใช้งานสามารถศึกษาและลงมือทำได้ด้วยตนเอง (DIY) โดยแบ่งออกเป็น 4 ชุดดังนี้

Insight Tanks Toolkit

(จำนวน 5 บทเรียน และ 10 เครื่องมือ)

ชุดเครื่องมือช่วยทำความเข้าใจปัญหา เพื่อให้เห็นช่องว่าง โอกาส และข้อมูลเชิงลึก ที่จะนำไปคิดไอเดียแก้ปัญหา เป็นตัวช่วยสำคัญสำหรับการทำโครงการหรือกิจการเพื่อสังคมในระยะเริ่มต้น เหมาะสำหรับผู้ที่มองเห็นปัญหารอบตัว อยากเริ่มทำความเข้าใจ อยากเริ่มต้นสร้างการเปลี่ยนแปลง ที่จะนำไปคิดแก้ไขปัญหา

Insight to Prototype Toolkit

(จำนวน 8 บทเรียน และ 9 เครื่องมือ)

ชุดเครื่องมือช่วยคิดไอเดียแก้ปัญหา เพื่อลงมือทดสอบไอเดียว่าเป็นวิธีการที่ใช้แก้ปัญหาของโครงการหรือกิจการเพื่อสังคมได้หรือไม่ โดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนตามลำดับ 

  • เครื่องมือช่วยคิดไอเดีย (Idea pools) เป็นตัวช่วยคิดไอเดียที่มีความสร้างสรรค์ พัฒนาจากความสนใจ ความชอบของตัวเรา แตกต่างจากวิธีการแก้ไขปัญหาเดิม ๆ เหมาะสำหรับผู้ที่ได้ศึกษาทำความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาที่สนใจ จนมีกลุ่มเป้าหมายชัด เห็นช่องว่าง โอกาส หรือข้อมูลเชิงลึก หรือผ่านกระบวนการของ Insigh Tanks มาแล้ว
  • เครื่องมือช่วยทดสอบไอเดีย (Prototype Sandbox) วิธีการออกแบบการทดสอบไอเดียแก้ปัญหา พัฒนาเป็นกิจกรรมของโครงการที่แก้ปัญหาให้กับกลุ่มเป้าหมายได้จริง และนำไปใช้เป็นแนวคิดหรือวิธีการแก้ปัญหาของโครงการ เหมาะสำหรับผู้ที่มีไอเดียแก้ปัญหาหรือผ่านกระบวนการของ Idea pools มาแล้ว สามารถพัฒนาไอเดียและนำไปทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายได้ด้วยตนเอง

Starting Your SE Toolkit

(จำนวน 6 บทเรียน และ 6 เครื่องมือ)

ชุดเครื่องมือช่วยพัฒนาโมเดลการแก้ปัญหา (Social Model) ให้กับโครงการเพื่อสังคม เป็นตัวช่วยเริ่มพัฒนาโมเดลทางสังคมและโมเดลทางธุรกิจ จากแนวคิดหรือวิธีการที่ใช้แก้ปัญหาของโครงการในปัจจุบัน เหมาะสําหรับผู้ที่กําลังสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยการทําโครงการเพื่อสังคม มีสมมติฐานการเปลี่ยนแปลง (Theory of Change) ที่แก้ปัญหาให้กับกลุ่มเป้าหมายได้จริง เกิดผลลัพธ์ทางสังคมที่วัดผลได้ หรือผ่านกระบวนการของ Prototype Sadbox มาแล้ว และต้องการพัฒนาต่อ

Young Starters Toolkit

(จำนวน 6 บทเรียน และ 12 เครื่องมือ)

ชุดเครื่องมือการคิดและบริหารโครงการเพื่อสังคมระดับเริ่มต้น สำหรับเยาวชนอายุ 15-18 ปี ที่สนใจเรียนรู้วิธีการริเริ่มโครงการในหัวข้อประเด็นสังคมที่ตัวเองสนใจ รวมถึงขั้นตอนการบริการจัดการโครงการ และเรียนรู้ทักษะการทำงานเป็นทีม การตั้งทีม การประชุม การแบ่งงาน การตัดสินใจและแก้ปัญหาร่วมกัน และยังเหมาะสำหรับไปปรับใช้สำหรับการเรียนการสอนในระดับมัธยมปลายอีกด้วย


ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ