knowledge

Education issue

16 กันยายน 2014


855d67e4694f12df1d6407174a650506

ในช่วงที่ผ่านมา สัดส่วนเด็กอายุ 6 – 17 ปีที่สามารถเข้าถึงระบบการศึกษาได้มีมากขึ้น
อย่างไรก็ตามคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยยังอยู่ในระดับต่ำอยู่
แม้ว่ารัฐจะใช้งบประมาณถึง 20% ในการพัฒนาระบบการศึกษาและได้เพิ่มเงินเดือนครูให้มากขึ้น
แต่ความสามารถของเด็กนักเรียนกลับไม่มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด
เห็นได้จากการสอบวัดระดับของประเทศ ซึ่งมีเด็กกว่า 3,000 โรงเรียนสอบไม่ผ่านเกณฑ์วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ โดย 65% สอบได้ต่ำกว่าระดับเฉลี่ยทั่วประเทศ

ปัจจุบันมีการเรียกร้องให้ขึ้นเงินเดือนครูเพิ่มอีกโดยอ้างเหตุผลเรื่องการควบคุมเด็กในห้องเรียน
ส่งผลให้ระบบของโรงเรียนส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่ระเบียบเครื่องแต่งกายและกฏระเบียบข้อบังคับต่างๆมากกว่าการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
นอกจากนี้ระบบการสอนของไทยยังเน้นการท่องจำมากกว่าการคิดวิเคราะห์และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

นอกจากนี้การศึกษายังสร้างความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย
โดยกลุ่มเด็กที่มีฐานะปานกลางถึงร่ำรวยมักได้ประโยชน์จากระบบการศึกษามากกว่าเด็กที่มีฐานะยากจน
โดยเฉพาะเด็กที่มาจากต่างจังหวัด
ยิ่งไปกว่านั้นรัฐบาลยังให้การสนับสนุนเด็กฐานะปานกลางถึงร่ำรวยในแง่ของค่าเล่าเรียน
อีกทั้งการพัฒนาของโรงเรียนในเมืองมักดีกว่าโรงเรียนในชนบท
ทำให้เด็กฐานะยากจนและเด็กต่างจังหวัดไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงการศึกษาระดับสูงหรือในระดับมหาวิทยาลัยได้เลย

  

​ประเด็นที่น่าสนใจ

ประเด็นที่น่าสนใจ

 • ควรพิจารณาข้อดีและข้อด้อยของระบบการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในห้องเรียน
 • สร้างการเปลี่ยนแปลงของระบบการสอนในระดับประเทศ
 • สร้างสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่สะอาดและปลอดภัย
  รวมทั้งเพิ่มสื่อการเรียนการสอน
 • พัฒนากองทุนและการศึกษาในโรงเรียนชนบทให้ดีขึ้น
 • วัดผลครูและโรงเรียน
 • ทดลองการสอนทางเลือกกับระบบเดิมที่มีอยู่เพื่อพัฒนาต่อยอด
 • ค้นคว้าหาวิธีในการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
 • ช่วยเหลือและส่งเสริมให้เด็กด้อยโอกาสสามารถเข้ารับการศึกษาในระดับสูงได้

Links

http://www.unicef.org/thailand/education.html

http://www.economist.com/node/21556940

http://www.nytimes.com/2013/05/29/world/asia/thai-students-find-government-ally-in-push-to-relax-school-regimentation.html?pagewanted=all&_r=0

Education Issue (English)

Education Issue

In recent years, the proportion of children ages 6 through 17 able to access basic education in Thailand has increased, yet the quality of education remains poor. Although Thailand spends roughly 20% of its national budget on education and teachers now receive higher pay, no improvement in student performance has been achieved. National standardized examination results show that students’ scores in English, math, and science have been largely falling and of the over 30,000 schools nationwide 65% fall below “satisfactory” levels of student achievement and quality of teachers and administration. Thai employers lament difficulty in hiring people with basic reading and writing skills.

Currently a teacher’s pay is determined more by the order they keep in the classroom than the students’ academic performance. As a result, the school system stresses uniformity and obedience, in everything from dress to behavior, and the current Thai curriculum based on memorization does not allow students to think critically or exchange opinions.

Additionally, education is the most important factor explaining income inequality in Thailand. Studies demonstrate that the main beneficiaries of university education are children from well-off families in urban areas. Still, the government subsidizes the tuition fees for upper-middle Thai families, leaving children from poor, rural families without opportunities to receive higher education. Overall, urban schools are better financed that those in rural areas, and socioeconomically disadvantaged students are less prepared for college education.

Addressing the Issue

 • Determining what should be included or removed from the Thai curriculum to improve classroom learning
 • Implementing these curriculum changes nationally
 • Creating safe, clean school environments with the needed teaching resources
 • Improving funding and education in rural schools
 • Measuring the performance of teachers and schools
 • Testing alternative teaching methods to the current curriculum
 • Discovering more effective ways to spend Thailand’s educational budget
 • Providing teachers with more effective teaching methods
 • Helping disadvantaged students increase access to and prepare for higher education

Links

http://www.unicef.org/thailand/education.html

http://www.economist.com/node/21556940

http://www.nytimes.com/2013/05/29/world/asia/thai-students-find-government-ally-in-push-to-relax-school-regimentation.html?pagewanted=all&_r=0


เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below