knowledge

Air Pollution

16 กันยายน 2014


ca63185740340d04b4c27aa4d5215032

การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทยตลอดเวลาที่ผ่านมาทำให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศที่ส่งผลร้ายต่อสุขภาพของคนไทยไม่เฉพาะแต่ไม่เมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครเท่านั้นยังลามไปถึงพื้นที่ชนบทอีกด้วย
ซึ่งแหล่งมลพิษทางอากาศมีหลักๆด้วยกัน 3 แหล่งคือ การปล่อยควันเสียจากยานพาหนะในพื้นที่เมือง
การเผาไหม้ของชีวมวล เช่น ขยะ หรือ ฟางข้าว ในพื้นที่ชนบท
และการปล่อยของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มลพิษทางอากาศได้ขยายปริมาณความร้ายแรงเกินกว่ามาตรฐานต่อปีและในระดับประเทศ

ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนเมษายนของทุกปี
เกษตรกรจำนวนมากที่ทำไร่เลื่อนลอยจะเริ่มเผาป่าเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกส่งผลให้เกิดปริมาณควันจำนวนมากปกคลุมทั่วพื้นที่
หรืออย่างเช่นเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
เกิดไฟป่าในพื้นที่แถบภาคเหนือซึ่งเกิดจากการจุดไฟเผาป่าของเกษตรกรชาวไทยและชาวพม่า
ทำให้หลายพื้นที่ในภาคเหนือถูกปกคลุมด้วยขี้เถาในอากาศ ถึงแม้ว่าวิธีการเผาจะถูกห้ามไม่ให้ปฏิบัติแต่การลักลอบเผาป่ายังดำเนินต่อไปเนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่คุ้นชินกับวิธีการเพาะปลูกแบบนี้

ความท้าทายที่ประเทศไทยต้องเผชิญคือความพยายามที่จะชูประเด็นเรื่องมลพิษทางอากาศ
ในขณะที่จำนวนนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยหรือพัฒนาเพื่อแก้ปัญหามลพิษทางอากาศมีจำนวนค่อนข้างน้อย
และการนำเสนอข้อมูลด้านผลกระทบทางสุขภาพ สังคม
และสิงแวดล้อมต่อสาธารณชนยังมีน้อยมาก

​ประเด็นที่น่าสนใจ

ประเด็นที่น่าสนใจ

 • การพัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยหรือการศึกษาด้านมลพิษทางอากาศในประเทศไทย
 • การลดผลกระทบจากการเผาป่าเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรโดยไม่ทำลายวิถีเพาะปลูกแบบดั้งเดิมของชุมชน
 • การลดปริมาณมลพิษที่ปล่อยออกมาจากยานพาหนะในเมือง
 • การกระตุ้นให้เกิดการประหยัดพลังงานในเมืองเช่น
  การใช้บริการขนส่งสาธารณะ การปั่นจักรยาน
  การโดยสารโดยรถคันเดียวกันเพื่อลดปริมาณมลพิษ

Links

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3094431/

http://aqnis.pcd.go.th/en/node/1843

http://www.bangkokpost.com/learning/learning-from-news/340699/air-pollution-northern-thai-hell-in-the-air

http://newswatch.nationalgeographic.com/2012/04/13/traditional-slash-and-burn-agriculture-sustainable-solution-to-climate-change/

Air Pollution (English)

Air Pollution

Social and economic developments in Thailand have contributed to an air pollution problem that now threatens the heath of residents not only in Bangkok, but surrounding rural areas as well. The three major sources of air pollution are vehicular emissions in cities, biomass burning in rural areas, and industrial discharges in concentrated industrialized zones. For the past 10 years air pollutants associated with premature mortality have exceeded both annual and national standards.

Every year, from February through April, farmers partake in “slash-and-burn” cultivation techniques that fill the surrounding air with smoke. Last March, northern Thailand was clouded in a heavy blanket of haze as a result of hundreds of purposeful wildfires lit by farmers in Thailand and Myanmar. Even when the practice was banned, the burning continued, as it is considered a crucial part of the traditional Thai farming method.

Challenges Thailand faces in addressing air pollution issues include a limited number of expert specialists who can address the issue in an effective and knowledgeable manner as well as a lack of empirical data on health, social, and environmental impacts.

Addressing the Issue

 • Strengthening research and study of air pollution in Thailand
 • Reducing the effects of smoke from purposeful fires while still respecting original methods of farming
 • Reducing the number of vehicular emissions in cities
 • Encouraging energy saving habits in cities such as public transportation, biking, or carpooling to reduce pollution

Links

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3094431/

http://aqnis.pcd.go.th/en/node/1843

http://www.bangkokpost.com/learning/learning-from-news/340699/air-pollution-northern-thai-hell-in-the-air

http://newswatch.nationalgeographic.com/2012/04/13/traditional-slash-and-burn-agriculture-sustainable-solution-to-climate-change/

0

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below