knowledge

School of Changemakers Series 3 : Business Model Canvas for SE

10 กันยายน 2014


5c1569a7575ae27d393eefa017f4d5b4

กิจกรรม School of Changemakers Series 3 : Business Model Canvas for SE จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2556 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) โดยมี คุณวิธวินท์ อิทธิภาณุวัต จาก Gladly-inc.org และ คุณชาติวัฒน์ เลิศวงศ์วีรชัย จากบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากร

Business Model Canvas เป็นเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งโครงการ/กิจการเพื่อสังคม ก็นับเป็นธุรกิจประเภทหนึ่งที่ต้องมีการหารายได้ และมีรายจ่าย ดังนั้น การเรียนรู้ในการทำ Business Model Canvas นี้ จะทำให้เรามีความเข้าใจ เห็นภาพรวม และสามารถวางแผนธุรกิจของเราได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีโครงการ/กิจกรรมเพื่อสังคมอยู่แล้ว ยังได้ทดลองใช้เครื่องมือนี้กับโครงการของตน พร้อมรับคำแนะนำจากวิทยากรอีกด้วย 


เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ