Child Prostitution

16 กันยายน 2557


มีเด็กจำนวนกว่าล้านคนในทวีปเอเชียที่ถูกดึงเข้าไปอยู่ในธุรกิจค้าประเวณีทุกๆปี จากงานวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพบว่าในช่วงปี 2542 - 2546 มีประชากรไทยทั้งชาย หญิงและเด็กจำนวน 2.8 ล้านคนที่ทำงานขายบริการทางเพศ โดยมีจำนวนประมาณ 8 แสนคนที่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เด็กขายบริการเหล่านี้มีภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ การขาดสารอาหาร ความผิดปกติทางจิตใจ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆค่อนข้างสูง

โดยทั่วไปแล้ว การศึกษาส่วนใหญ่ระบุว่ากลุ่มที่ชอบใช้ความรุนแรงทั้งชาวต่างชาติและคนในพื้นที่มักเป็นผู้ชายที่อยู่ในช่วงอายุ 20 – 65 ปี และผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ที่ซื้อบริการจากเด็กมักไม่ใช่ผู้ที่มีความผิดปกติในรสนิยมทางเพศแต่ทำไปตามโอกาสและสถานการณ์มากกว่า ทั้งนี้ยังมีความเชื่อในหมู่นักเที่ยวทั้งชาวต่างชาติและคนท้องถิ่นว่าการมีเพศสัมพันธ์กับเด็กมีความปลอดภัยมากกว่า เพราะโอกาสที่จะมีเชื้อเอดส์หรือโรคทางเพศสัมพันธ์อื่นๆน้อยกว่า ซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิดๆเนื่องจากในบางพื้นที่นั้น จำนวนเด็กสาวที่ถูกตรวจเลือดพบว่ากว่า 73% มีเชื้อไวรัสเอดส์

แม้ว่าเด็กส่วนใหญ่จะถูกล่อลวงโดยพวกค้ามนุษย์ แต่มีเด็กจำนวนไม่น้อยที่ยินดีเข้ามาขายบริการทางเพศเพราะต้องการหนีจากความยากจนหรือบางรายต้องการหนีจากการทำร้ายร่างกายหรือการล่วงเกินทางเพศที่เกิดขึ้นในบ้านตนเอง อาจสรุปได้ว่า ความยากจน ความไม่เท่าเทียมทางเพศ การขาดการศึกษาและการแบ่งแยกชนชั้นที่มีต่อชนกลุ่มน้อยคือประเด็นหลักที่ทำให้เกิดการค้ามนุษย์ในปัจจุบัน

​ประเด็นที่น่าสนใจ

ประเด็นที่น่าสนใจ

  • การจัดฝึกอบรม การศึกษา และการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับเยาวชนที่อยู่ในภาวะเสี่ยง
  • การก่อตั้งกลุ่มสนับสนุนเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างความตระหนักในปัญหา
  • การจัดบริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์และให้ความช่วยเหลือต่างๆกับเด็กที่ถูกทำร้ายหรือถูกทิ้ง
  • การจัดหาทางเลือกในการประกอบอาชีพอื่นและแนวทางในการเลิกอาชีพขายบริการ
  • การให้ความรู้เรื่องอันตรายและความเสี่ยงในการซื้อบริการเด็กกับผู้ชาย

Links

http://www.wouk.org/rahab_international/pdf_files/Child%20Prostitution%20in%20Thailand.pdf

http://www.ecpat.net/EI/Programmes.asp

http://www.pattayadailynews.com/en/2010/07/11/breading-a-culture-of-child-prostitution-industry/

Child Prostitution (English)

Child Prostitution

Over one million children enter the multi-billion dollar commercial sex trade in Asia every year. According to research conducted at Chulalongkorn University, 2.8 million Thais, including men, women, and children, served as sex workers throughout the country from 1999 to 2002. Of this group, about 800,000 were under 18 years of age. Child prostitutes are subjected to AIDS, malnutrition, psychological trauma and sexually transmitted diseases.

In general, studies show that the majority of abusers, both foreign and local, are males between the ages of 20 and 65. The majority of adults who buy sex from children and minors are not pedophiles but situational abusers, who rationalize their behavior with racially biased myths. Both foreign tourists and local men believe that having sex with a younger person is “safer” because they are less likely to have HIV or other venereal diseases. However, this is not true and in some cases up to 73% of girls tested in brothels were HIV positive.

Although the majority of children are trafficked and forced into the sex trade, others move into prostitution ‘voluntarily,’ fleeing poverty or physical, sexual and mental abuse at home. Poverty, gender inequalities, lack of education and discrimination against ethnic minorities are key contributing factors to trafficking.

Addressing the Issue

  • Vocational training, education, and income generating opportunities for vulnerable adolescents
  • Establishing children support groups and youth led awareness initiatives
  • Creation of help lines and support groups for abused or abandoned children
  • Providing alternative choices and ways to leave the industry
  • Educating men on the dangers and harms of using child prostitution

Links

http://www.wouk.org/rahab_international/pdf_files/Child%20Prostitution%20in%20Thailand.pdf

http://www.ecpat.net/EI/Programmes.asp

http://www.pattayadailynews.com/en/2010/07/11/breading-a-culture-of-child-prostitution-industry/

Hashtags: