HIV, AIDS, and STDs

16 กันยายน 2557


ถึงแม้ว่าในช่วงปี 2523 – 2533 ประเทศไทยเป็นผู้นำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส HIV/AIDs แต่จำนวนผู้ติดเชื้อHIVและโรคทางเพศสัมพันธ์ต่างๆยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยประเทศไทยมีประชากรกว่า 5 แสนคนที่อยู่ในภาวะติดเชื้อ และมีเพิ่มขึ้นมากกว่า 9,000 รายทุกๆปี ซึ่ง 80% เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย คนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยและขาดความตระหนักในเรื่องของความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV

กลุ่มประชากรที่มีภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากที่สุดคือกลุ่มรักร่วมเพศ กลุ่มผู้ติดยาเสพย์ติด และกลุ่มผู้ขายบริการทางเพศ นอกเหนือจากนี้ กลุ่มชนกลุ่มน้อยและกลุ่มผู้อพยพถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่สำคัญเช่นกันเนื่องจากกลุ่มนี้มักขาดโอกาสในการเข้าถึงความรู้ด้านโรค HIV/AIDs รวมถึงบริการต่างๆ

กลุ่มวัยรุ่นในเมืองไทยก็เป็นอีกกลุ่มเสี่ยงเนื่องจากพวกเขาไม่ตระหนักถึงอันตรายของการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งการเพิ่มขึ้นของพฤติกรรมเสี่ยงเหล่านี้ของวัยรุ่นส่งผลกระทบต่อระดับความรุนแรงและการแพร่ระบาดของเชื้อ HIV/AIDs อีกครั้ง

ความรู้สึกรังเกียจหรือการเลือกปฏิบัติต่อผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อ HIV/AIDs เป็นอุปสรรคใหญ่ต่อการเข้าถึงการป้องกันและการรักษาโรค จากการศึกษาขององค์การอนามัยโลกพบว่าสาเหตุหลักที่ทำให้คนส่วนใหญ่ที่อยู่ในภาวะเสี่ยงไม่กล้าไปตรวจเลือดหรือเข้ารับการรักษาคือความกลัวที่จะถูกเลือกปฏิบัติหรือถูกรังเกียจจากสังคมรอบข้างหากมีใครรู้

​ประเด็นที่น่าสนใจ

ประเด็นที่น่าสนใจ

  • การจัดให้มีการตรวจ HIV หรือโรคทางเพศสัมพันธ์อื่นๆโดยเฉพาะในกลุ่มภาวะเสี่ยงสูง
  • การกำจัดความรู้สึกด้านลบต่อเชื้อ HIV/AIDs
  • การให้ความรู้แก่ผู้ใหญ่และเยาวชนในเรื่องของอันตรายจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย
  • การจัดบริการด้านการคุมกำเนิด (เช่น การแจกถุงยาง) เพื่อลดจำนวนการติดเชื้อ
  • ในการป้องกัน ตรวจสอบและการรักษาต้องมุ่งเน้นไปที่กลุ่มที่อยู่ในภาวะเสี่ยงสูงก่อนเป็นสำคัญ

Links

http://www.avert.org/thailand-aids-hiv.htm#contentTable1

http://www.bangkokpost.com/learning/learning-from-news/327339/aids-hiv-crisis-thailand-learning

http://www.asiaone.com/News/AsiaOne+News/Asia/Story/A1Story20121129-386477.html

http://www.unicef.org/thailand/hiv_aids.html

http://www.unaids.org/en/resources/presscentre/featurestories/2012/june/20120622thaizero/

http://www.undp.org/content/thailand/en/home/presscenter/articles/2012/08/13/undp-and-royal-thai-police-work-to-fight-hiv-aids-stigma-and-discrimination/

HIV, AIDS, and STDs (English)

HIV, AIDS, and STDs

Although in the 1980’s and 90’s Thailand led Southeast Asia in effectively preventing and containing the HIV/AIDS virus, infections from HIV/AIDS and other STDs is increasing steadily. Over half a million people are living with HIV in Thailand, and there are over 9,000 new cases documented every year, 80% from unsafe sex. An estimated 250,000 Thais are unaware they are HIV positive. Many Thais are currently not practicing safe sex because they are unaware of the risk of HIV infection.

Despite significant progress, the country is still experiencing concerning trends among key populations at highest risk including homosexuals, intravenous drug users, and sex workers. Vulnerable groups, including ethnic minorities and migrants, are also at-risk as they often have less access and quality of information and services for HIV/AIDS prevention and care.

Youth in Thailand have also become a main risk group for HIV/AIDS. Most teenagers and young adults do not remember the prevention campaigns carried out during the 1990s and are unaware of the risks of unsafe sexual behavior. An increase in risky sexual behavior among young adults has led to concerns of a resurgence of HIV and AIDS in coming years.

Stigma and discrimination surrounding HIV and AIDS remains a concern in Thailand and presents barriers for access to prevention and treatments. The World Health Organization cites fear of stigma and discrimination as the main reason why people are reluctant to be tested, disclose their HIV status, or take antiretroviral drugs. Discrimination can be found in the workplace, health settings, and school, but self-stigma and fear also perpetrates the shame surrounding sexually transmitted diseases.

Addressing the Issue

  • Providing HIV/STD tests, particularly high-risk individuals
  • Eliminating both the stigma and self-stigma surrounding HIV and AIDS
  • Informing adults, particularly young adults, about the dangers of unsafe sex and risks of HIV/AIDS/STD
  • Providing contraceptives to reduce the number of infections
  • Focusing on at-risk and vulnerable populations for prevention, testing, and treatment

Links

http://www.avert.org/thailand-aids-hiv.htm#contentTable1

http://www.bangkokpost.com/learning/learning-from-news/327339/aids-hiv-crisis-thailand-learning

http://www.asiaone.com/News/AsiaOne+News/Asia/Story/A1Story20121129-386477.html

http://www.unicef.org/thailand/hiv_aids.html

http://www.unaids.org/en/resources/presscentre/featurestories/2012/june/20120622thaizero/

http://www.undp.org/content/thailand/en/home/presscenter/articles/2012/08/13/undp-and-royal-thai-police-work-to-fight-hiv-aids-stigma-and-discrimination/

Hashtags: