knowledge

งานเสวนา “ลดความเลื่อมล้ำในสังคม ระดมยุทธศาสตร์จัดการที่ดินเพื่อคนจน”

30 กันยายน 2015


e5312414c387ed73f4ed97519e824caa

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ร่วมกับ กลุ่มจับตาปัญหาที่ดิน, ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม, เครือข่ายที่ดินแนวใหม่ชุมชนท้องถิ่นการจัดการตนเองแห่งชาติ, สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงานเสวนา “ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ระดมยุทธศาสตร์จัดการที่ดินเพื่อคนจน” เมื่อวันอังคารที่ 29 กันยายนที่ผ่านมา

โดยในช่วงเช้าเป็นการอภิปรายเป็นคณะ โดย

  • คุณประยงค์ ดอกลำไย (ASHOKA Fellow) ที่ปรึกษาสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ
  • ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริรวัฒน์ นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ สถาบันนิด้า
  • ผศ.ธนพร ศรียากูล คณะกรรมการประสานงานแก้ไขที่ดินทำกินบูโด – สุไหงปาดี
  • คุณละอองดาว สีลาน้ำเที่ยง ประธานเครือข่ายคณะแก้ไขปัญหาที่ดินตำบลคลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
  • ดำเนินการอภิปรายโดย ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา

ในการอภิปราย มีการยกประเด็นเกี่ยวกับปัญหาเรื่องการจัดการที่ดินทำกินขึ้นมา ว่าปัญหานี้เริ่มเป็นปัญหาใหญ่ในประเทศไทย ตั้งแต่การจัดตั้งกรมป่าไม้ในช่วงแรก (พ.ศ.2439) ที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ป่าอย่างแท้จริง แต่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้บริษัทต่างชาติเข้ามามีสัมปทานในพื้นที่ป่าของไทย โดยอธิบดีกรมป่าไม้ 3 คนแรกนั้นเป็นชาวต่างชาติ จึงเอื้อประโยชน์ให้กับชาติของตน

โดยในปัจจุบัน สถานการณ์ปัญหาการจัดการที่ดินทำกิน มี 2 ประเด็นหลักคือ

  1. ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์รับรอง 80% จากทั้งหมด 130 ล้านไร่ อยู่ในมือของคนเพียง 3.3 ล้านคนเท่านั้น
  2. ที่ดินทำกินของชาวบ้านไม่ได้รับการรับรอง และกลับถูกดำเนินคดี ตกเป็นจำเลยของสังคม
0

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below