KNOWLEDGE

01 เม.ย. 2560
สุขภาพ, การเข้าถึงบริการสุขภาพ, ความรู้ในการดูแลสุขภาพ, สุขภาพทางเพศ, เอดส์, ยาเสพติด, สุขภาพจิต, การดูแลผู้สูงอายุ, เศรษฐกิจ / ความยากจน, ความมั่นคงทางอาหาร, ที่อยู่อาศัย, การพัฒนาชุมชน, การพัฒนาเมือง, การสร้างและฝึกอาชีพ, การให้กู้รายย่อย / ออมทรัพย์ / สหกรณ์, การมีส่วนร่วม, เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น, สื่อมวลชน, คอร์รัปชั่น, บรรเทาภัยพิบัติ, ศิลปวัฒนธรรม, ศีลธรรม, กฎหมายและนโยบาย, ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม, การลงทุนทางสังคม, การคุ้มครองผู้บริโภค, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจ้างงาน, การค้าที่เป็นธรรม, การท่องเที่ยว
ชุมชน, ผู้สูงอายุ
ในวันที่ประเทศไทยกำลังก้าวสู่ 'สังคมผู้สูงอายุ' เรากลับยังไม่ค่อยเห็นการเตรียมพร้อม เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้สูงอายุที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นทุกวัน แต่ วี - ปวิณณ์...