KNOWLEDGE

Chiang Mai Maker Club : แนวทางการสร้างนวัตกรรมนอกห้องเรียน ผ่านการสนับสนุนเด็กทำเรื่องเล่นให้จริงจัง

1 w
การศึกษา, การเข้าถึงการศึกษา, การเลือกเรียนต่อ, การเล่น, คุณภาพการศึกษา, คุณภาพครู, ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน, ศักยภาพเด็กและ เยาวชน, เยาวชนกลุ่มเสี่ยง, การมีส่วนร่วม, เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น, สื่อมวลชน, คอร์รัปชั่น, บรรเทาภัยพิบัติ, ศิลปวัฒนธรรม, ศีลธรรม, กฎหมายและนโยบาย
เด็ก, เยาวชน
เริ่มต้นจากปัญหาในภาคธุรกิจของบริษัทซอฟแวร์ ที่ขาดคนพัฒนาฮาร์ดแวร์ดีๆ ที่สามารถใช้ควบคู่กับซอฟท์แวร์ที่ผลิตขึ้นมาได้ จึงเป็นจุดเเปลี่ยนที่ทำให้คุณหมอจิมมี่ นายแพทย์ภาณุทัต เตชะเสน เจ้าของบริษัท...

[CMIN#2] แชร์ประสบการณ์อาจารย์มหาวิทยาลัยที่เริ่มต้นบ่มเพาะนักเปลี่ยนแปลงสังคมรุ่นใหม่ด้วยวิชา GenEd

1 w
การศึกษา, การเข้าถึงการศึกษา, การเลือกเรียนต่อ, การเล่น, คุณภาพการศึกษา, คุณภาพครู, ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน, ศักยภาพเด็กและ เยาวชน, เยาวชนกลุ่มเสี่ยง, การมีส่วนร่วม, เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น, สื่อมวลชน, คอร์รัปชั่น, บรรเทาภัยพิบัติ, ศิลปวัฒนธรรม, ศีลธรรม, กฎหมายและนโยบาย, ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม, การลงทุนทางสังคม, การคุ้มครองผู้บริโภค, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจ้างงาน, การค้าที่เป็นธรรม, การท่องเที่ยว
เด็ก, เยาวชน
จบกันไปสดๆ ร้อนๆ กับงาน CMIN#2 กิ๋น ม่วน ฮอม  มิตติ้งครั้งที่ 2 ของเครือข่ายอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอน...

กลุ่มกิจกรรมวิชาการอาสา Thailand This Week : การขับเคลื่อนเพื่อสร้าง Changemaking Ecosystem ในมหาวิทยาลัย

28 ก.ค. 2560
เศรษฐกิจ / ความยากจน, ความมั่นคงทางอาหาร, ที่อยู่อาศัย, การพัฒนาชุมชน, การพัฒนาเมือง, การสร้างและฝึกอาชีพ, การให้กู้รายย่อย / ออมทรัพย์ / สหกรณ์, การศึกษา, การเข้าถึงการศึกษา, การเลือกเรียนต่อ, การเล่น, คุณภาพการศึกษา, คุณภาพครู, ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน, ศักยภาพเด็กและ เยาวชน, เยาวชนกลุ่มเสี่ยง, การมีส่วนร่วม, เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น, สื่อมวลชน, คอร์รัปชั่น, บรรเทาภัยพิบัติ, ศิลปวัฒนธรรม, ศีลธรรม, กฎหมายและนโยบาย, ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม, การลงทุนทางสังคม, การคุ้มครองผู้บริโภค, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจ้างงาน, การค้าที่เป็นธรรม, การท่องเที่ยว
โดย อ.ชล บุนนาค คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กลุ่มกิจกรรมวิชาการอาสา Thailand This Week ก่อตั้งขึ้นที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยจุดประสงค์เริ่มต้นคือ...

การสร้างความร่วมมือของอาจารย์แบบข้ามศาสตร์ และการบูรณาการการระหว่างสาขาวิชา (Cross-disciplinary)

โดย ดร.ธนาทิพย์ จันทร์คง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา หนึ่งในความท้าทายของการทำงานสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษาเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านประสบการณ์การลงมือทำจริงนั้น คือ...

Holistic Framework : CDIO - เข้าใจ - ออกแบบ - สร้าง - ดำเนินงานต่อ

อภิปรายโดย รศ.ดร.อังคีร์ ศรีภคากร หน่วยวิศวศึกษา (Engineering Education Initiative) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CDIO...

การสร้างความมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภายนอก (How to engage external partners?)

โดย ดร. ศิญาณี หิรัญสาลี วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (GSSE) และ G-LAB ทำงานเพื่อสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem)...