KNOWLEDGE

[Problem Insights] ปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษาไทย

แม้ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 จะระบุว่าพ่อแม่ ผู้ปกครองมีหน้าที่จัดให้ลูกหรือเด็กในความดูแลได้รับการศึกษาภาคบังคับ ตั้งแต่อายุย่าง 7 ปี ถึงย่าง 16 ปี (พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ, 2542)...