KNOWLEDGE

[Problem Insights] ปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษาไทย

30 มิ.ย. 2562
การศึกษา, การเข้าถึงการศึกษา, คุณภาพการศึกษา, การเลือกเรียนต่อ, คุณภาพครู, ศักยภาพเด็กและเยาวชน, การเล่น, ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน, ความรุนแรงในโรงเรียน, การกลั่นแกล้ง, เพศศึกษา, การสอบ, การลาออกกลางคัน, ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้, ความคิดสร้างสรรค์, โรงเรียนทางเลือก, การศึกษาออนไลน์, หลักสูตรการสร้างการเปลี่ยนแปลง
เด็ก, วัยรุ่น, ผู้พิการ, ผู้ด้อยโอกาส, ครอบครัว, ผู้อพยพ
แม้ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 จะระบุว่าพ่อแม่ ผู้ปกครองมีหน้าที่จัดให้ลูกหรือเด็กในความดูแลได้รับการศึกษาภาคบังคับ ตั้งแต่อายุย่าง 7 ปี ถึงย่าง 16 ปี (พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ, 2542)...