KNOWLEDGE

[CMIN] กลุ่มกิจกรรมวิชาการอาสา Thailand This Week : การขับเคลื่อนเพื่อสร้าง Changemaking Ecosystem ในมหาวิทยาลัย

2 year
การศึกษา, การเข้าถึงการศึกษา, คุณภาพการศึกษา, การเลือกเรียนต่อ, คุณภาพครู, ศักยภาพเด็กและเยาวชน, การเล่น, ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน, ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม, การลงทุนทางสังคม, การคุ้มครองผู้บริโภค, การจ้างงาน, การค้าที่เป็นธรรม, การท่องเที่ยวชุมชน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การมีส่วนร่วม, ศิลปะวัฒนธรรม, เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น, ความโปร่งใส, บรรเทาภัยพิบัติ, สื่อมวลชน, กฎหมายและนโยบาย, เศรษฐกิจ / ความยากจน, การสร้างและฝึกอาชีพ, ความมั่นคงทางอาหาร, ที่อยู่อาศัย, การพัฒนาชุมชน, การพัฒนาเมือง, การให้กู้รายย่อย / ออมทรัพย์ / สหกรณ์
โดย อ.ชล บุนนาค คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กลุ่มกิจกรรมวิชาการอาสา Thailand This Week ก่อตั้งขึ้นที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยจุดประสงค์เริ่มต้นคือ...

[CMIN] การสร้างความร่วมมือของอาจารย์แบบข้ามศาสตร์ และการบูรณาการการระหว่างสาขาวิชา (Cross-disciplinary)

โดย ดร.ธนาทิพย์ จันทร์คง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา หนึ่งในความท้าทายของการทำงานสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษาเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านประสบการณ์การลงมือทำจริงนั้น คือ...

[CMIN] Holistic Framework : CDIO - เข้าใจ - ออกแบบ - สร้าง - ดำเนินงานต่อ

อภิปรายโดย รศ.ดร.อังคีร์ ศรีภคากร หน่วยวิศวศึกษา (Engineering Education Initiative) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CDIO...

[CMIN] การสร้างความมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภายนอก (How to engage external partners?)

โดย ดร. ศิญาณี หิรัญสาลี วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (GSSE) และ G-LAB ทำงานเพื่อสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem)...