Problems

, ,

[TK DreamMakers] ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษา Cultural and Language Diversity

ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีหลากหลายวัฒนธรรมและใช้หลายภาษา (พหุภาษา) แต่ ‘คิดว่าตัวเองเป็นสังคมภาษาเดียว’ จากความพยายามในการส…

School Team

9 มีนาคม 2021
,

[TK DreamMakers] ความบกพร่องทางร่างกาย Disabilities

คนพิการ คือ คนที่ถูกจำกัดความสามารถหรือมีข้อจำกัดในการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลท…

School Team

8 มีนาคม 2021
, , ,

[TK DreamMakers] ความหลากหลายทางเพศ Gender Diversity

ในปัจจุบัน เราเห็นธงสีรุ้ง ป้าย PRIDE แดร็กควีน (Drag: Dressed Resembling A Girl) หรือคู่รักที่มีความหลากหลายทางเพศแสดงค…

School Team

5 มีนาคม 2021

[TK DreamMakers] ช่องว่างระหว่างวัย Generation Gap

บ้านเดียวกัน โรงเรียนเดียวกัน ที่ทำงานเดียวกัน แต่ทำไมบางครั้งเรารู้สึกห่างเหิน เหมือนไม่ใช่พวกเดียวกัน คุยกันคนละเรื่อง…

School Team

5 มีนาคม 2021
, , , ,

[Problem Insight] สถานการณ์ปัญหาเด็กไม่เรียนต่อ

ปัญหาเรื่องการศึกษาของไทยมีอยู่หลายมิติ ไม่ว่าจะในเชิงโครงสร้าง หลักสูตร ผู้สอนหรือผู้เรียน ซึ่งในส่วนของปัญหาที่เกี่ยวข…

School Team

27 เมษายน 2020
, ,

[Problem Insight] สถานการณ์ปัญหาเด็กไม่ได้เข้าเรียน

แม้ว่ารัฐธรรมนูญปี 2550 จะประกาศให้สิทธิเด็กทุกคนในประเทศไทยให้ได้รับการศึกษา ไม่ว่าจะมีสัญชาติใด สถานะอะไร หรือแม้ไม่มี…

School Team

27 เมษายน 2020
,

[Problem Insight] สถานการณ์เด็กออกกลางคัน

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีบทบัญญัติสิทธิของบุคคลในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี โดยไม่เสียค…

School Team

17 เมษายน 2020
,

[Problem Insight] ปัญหาสุขภาพจิตในวัยรุ่น

สุขภาพจิตในวัยรุ่น มนุษย์มีความเสี่ยงที่จะมีปัญหาสุขภาพจิตได้ตั้งแต่เกิด และเมื่อยิ่งโตขึ้น ปัญหาและการเปลี่ยนแปลงก็ยิ่ง…

School Team

29 กันยายน 2019
1 2 3 6

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below