Problems

, , , ,

[Problem Insight] สถานการณ์ปัญหาเด็กไม่เรียนต่อ

ปัญหาเรื่องการศึกษาของไทยมีอยู่หลายมิติ ไม่ว่าจะในเชิงโครงสร้าง หลักสูตร ผู้สอนหรือผู้เรียน ซึ่งในส่วนของปัญหาที่เกี่ยวข…

School Team

27 เมษายน 2020
, ,

[Problem Insight] สถานการณ์ปัญหาเด็กไม่ได้เข้าเรียน

แม้ว่ารัฐธรรมนูญปี 2550 จะประกาศให้สิทธิเด็กทุกคนในประเทศไทยให้ได้รับการศึกษา ไม่ว่าจะมีสัญชาติใด สถานะอะไร หรือแม้ไม่มี…

School Team

27 เมษายน 2020
,

[Problem Insight] สถานการณ์เด็กออกกลางคัน

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีบทบัญญัติสิทธิของบุคคลในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี โดยไม่เสียค…

School Team

17 เมษายน 2020
,

[Problem Insight] ปัญหาสุขภาพจิตในวัยรุ่น

สุขภาพจิตในวัยรุ่น มนุษย์มีความเสี่ยงที่จะมีปัญหาสุขภาพจิตได้ตั้งแต่เกิด และเมื่อยิ่งโตขึ้น ปัญหาและการเปลี่ยนแปลงก็ยิ่ง…

School Team

29 กันยายน 2019
, , , , , ,

[Problem Insight] ภาวะมลพิษทางอากาศ (Air Pollution) ตอนที่ 2

มลพิษทางอากาศส่วนมากเกิดจากการกระทำของมนุษย์ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากปฎิกิริยาการเผาไหม้ที่ทำให้กลายเป็นฝุ่นขนาดเล็ก ด้วย 5 แหล่งกำเนิดหลักๆ ได้แก่ การเผา การผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม การคมนาคม การผลิตไฟฟ้า และการใช้เชื้อเพลิงในบ้านและร้านค้า

School Team

12 กันยายน 2019
, , , ,

[Problem Insight] ภาวะมลพิษทางอากาศ (Air Pollution) ตอนที่ 1

ประเทศไทย ประสบกับปัญหาภาวะมลพิษทางอากาศมานานนับสิบปี แต่ที่กลายเป็นกระแสและทำให้เกิดความตื่นตัวกันมากในช่วงต้นปีที่ผ่าน…

School Team

12 กันยายน 2019
,

[Problem Insight] ความเป็นพลเมืองของเด็ก เยาวชนและคนรุ่นใหม่

ความเป็นพลเมืองคืออะไรความเป็นพลเมือง (Citizenship) (อ้างอิงที่ 1) คือ สถานภาพของบุคคลที่มีจารีตประเพณีหรือกฎหมายของรัฐร…

School Team

16 สิงหาคม 2019

School Team

30 มิถุนายน 2019
1 2 3 5

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below