Problems

Corruption

ปัญหาคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่มีอยู่ในทุกภาคส่วนทั้งรัฐบาลตำรวจ และสื่อฯต่างๆในประเทศไทยโดยหน่วยงานรัฐมักได้ผลประโยชน์จากก…

School Team

16 กันยายน 2014

Violence in the South

ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีสาเหตุหลักมาจากความขัดแย้งทางการเมืองและศาสนา ส่งผลให้เก…

School Team

16 กันยายน 2014

HIV, AIDS, and STDs

ถึงแม้ว่าในช่วงปี2523 – 2533 ประเทศไทยเป็นผู้นำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อ…

School Team

16 กันยายน 2014

Aging

ประเทศไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่สัดส่วนผู้สูงอายุมีเพิ่มมากขึ้นในขณะที่อัตราการเกิดมีน้อยลงโดยสัด…

School Team

16 กันยายน 2014

Education issue

ในช่วงที่ผ่านมา สัดส่วนเด็กอายุ 6 – 17 ปีที่สามารถเข้าถึงระบบการศึกษาได้มีมากขึ้น อย่างไรก็ตามคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย…

School Team

16 กันยายน 2014

Air Pollution

การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทยตลอดเวลาที่ผ่านมาทำให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศที่ส่งผลร้ายต่อสุขภาพของคนไทยไม่เฉพาะแ…

School Team

16 กันยายน 2014

Alcohol and Substance Abuse

ความรุนแรงที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์กลายเป็นปัญหาที่ขยายตัวมากขึ้นในช่วง2-3ปีที่ผ่านมา ในปัจจุบันประเทศไทยมีปริมาณการดื่…

School Team

16 กันยายน 2014

Child Prostitution

มีเด็กจำนวนกว่าล้านคนในทวีปเอเชียที่ถูกดึงเข้าไปอยู่ในธุรกิจค้าประเวณีทุกๆปี จากงานวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพบว่าในช…

School Team

16 กันยายน 2014
1 4 5 6

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ