news

“โครงการอาสาสมัครเพื่อสังคมร่วมสร้างชุมชนยั่งยืน” (อาสาคืนถิ่นรุ่น 4)

28 มกราคม 2020


สำหรับคนรุ่นใหม่ที่มีใจอยากกลับบ้าน อยู่ภูมิลำเนาภาคอีสาน หรือมีความตั้งใจอยากตั้งถิ่นฐานที่ภาคอีสาน อายุระหว่าง 22 – 35 ปี ขอเชิญสมัครเข้าร่วม “โครงการอาสาสมัครเพื่อสังคมร่วมสร้างชุมชนยั่งยืน“ (อาสาคืนถิ่นรุ่น 4)

ที่มาที่ไป

“โครงการอาสาสมัครเพื่อสังคมร่วมสร้างชุมชนยั่งยืน”  เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง   มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.)  เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน และ  สถาบันการจัดการเรียนรู้เกษตรกรรมยั่งยืน   มีความมุ่งหวังให้คนรุ่นใหม่ ที่มุ่งมั่นที่จะกลับไปทำงานในบ้านเกิดของตนเอง หรือมีความตั้งใจที่จะตั้งถิ่นฐานในภาคอีสาน และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชุมชนยั่งยืน   พร้อมที่จะพัฒนาตนเอง พัฒนาสัมมาชีพที่ร่วมกับชุมชน เช่น การทำเกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม การพัฒนางานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น งานทอ งานจักสาน  หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆจากชุมชน เป็นต้น มีวาระการเป็นอาสาสมัครเต็มเวลา 9 เดือน ( มี.ค – พ.ย 63 )

สิ่งที่จะได้รับ

 • ได้เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาการเป็นอาสาสมัครเพื่อสังคม
 • ทักษะ Social Enterprise, Social Entreprenure
 • ทักษะการเขียนโครงการ
 • เรียนรู้วิถีชุมชน เกษตรนิเวศเชิงลึก
 • ได้เครือข่ายคนรุ่นใหม่กลับบ้าน
 • ทุนยังชีพการเป็นอาสาสมัคร 6 เดือน (4,000 บาท/เดือน)
 • ทุนทำโครงการร่วมกับชุมชน 10,000

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุระหว่าง 25-35 ปี 
 • วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์การทำงาน 2 ปี 
 • มีภูมิลำเนาในภาคอีสาน หรือตั้งใจตั้งถิ่นฐานในภาคอีสาน 

สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม อาสาคืนถิ่นรุ่น 4

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

นาย 087-0267347

เม 087-7737375

เปี้ยว 089-8619626

หมดเขตรับสมัคร 31 มกราคม 2563

#อาสาคืนถิ่น

#อาสาคืนถิ่นรุ่น4

0

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below