news

​ด่วน!!! ร่วมเสนอชื่อผู้ที่ควรได้เป็นผู้นำเยาวชนเพื่อร่วมงาน Forum of Young Global Leaders

15 พฤษภาคม 2016


aef01061e8249d41ea388303fea44e76

The Forum of Young Global Leaders เป็นสังคมที่ไม่เหมือนใครและมีความหลากหลายซึ่งรวบรวมผู้นำรุ่นใหม่ที่มีความกล้าลงมือทำสิ่งดีๆเพื่อโลกใบนี้ กลุ่มคนเหล่านี้ประกอบไปด้วยผู้นำรุ่นใหม่ที่มีความหลากหลายทั้งพื้นฐานครอบครัว เชื้อชาติ ประเทศ และกลุ่มสังคม คนเหล่านี้ ได้รับการเสนอชื่อผ่านกระบวนการคัดเลือกที่เข้มข้นเพื่อค้นหาคนที่จะมาสื่อความเป็นกลุ่มผู้นำที่หลากหลายและทุ่มเทให้กับการสร้างสิ่งดีๆเพื่อสังคมจริง

ผู้นำเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้ร่วมในเครือข่าย Young Global Leader ในแคมเปญ 5 ปี ที่ประกอบไปด้วยการประชุม การสร้างโครงการ การค้นคว้า และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ของเครือข่ายมากมาย โดยผู้นำเยาวชนเหล่านี้ จะได้มีโอกาสสร้างกิจกรรมในชุมชน

จุดประสงต์ของเครือข่ายเยาวชน

  1. การสร้างความร่วมมือ : เพื่อสร้างชุมชนระดับโลกของเพื่อนที่มีความหลากหลายและมีความมุ่งมั่นร่วมกิจกรรมและการสร้างความสัมพันธ์เพื่อร่วมกันหานวัตกรรมที่แก้ปัญหาสังคม
  2. สร้างการเรียนรู้ : เพื่อสร้างภาวะผู้นำของเยาวชนผ่านการเรียนรู้แบ่งปันประสบการณ์ทั้งส่วนตัวและทางอาชีพที่ช่วยเสริมสร้างทักษะ ความรู้ และความเข้าใจในสถานการณ์ระดับโลกและท้องถิ่น
  3. ลงมือทำ : เพื่อกระตุ้นผลกระทบเชิงบวกในระดับโลกที่เกิดจากความมุ่งหมายและการร่วมมือกันของผู้นำรุ่นใหม่ที่ร่วมกันระบุประเด็นปัญหาที่พวกเขามีความมุ่งมั่นที่จะแก้ร่วมกัน

คุณสมบัติผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อ

  • เกิดในวันที่หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2521
  • มีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงภาวะความเป็นผู้นำและความสำเร็จที่ผ่านมาก ควรมีประสบการณ์ทำงานมาแล้วประมาณ 5-15 ปี
  • มีความมุ่งมั่นที่จะทุ่มเทให้แก่สังคมและมีมุมมองรอบด้านการพัฒนาในระดับโลก
  • เป็นที่รู้จักในชุมชนของตนเองะดับหนึ่ง มีความตื่นตัว ตระหนักรู้ และมีความปรารถนาที่จะเรียนรู้

**ไม่เปิดให้เสนอชื่อตนเอง

กำหนดการรับสมัคร

หมดเขตเสนอชื่อ 31 พฤษภาคม 2559

https://www.weforum.org/pages/nominate-a-young-global-leader

0

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below