news

ทุนจากองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (USAID) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการเกษตร: เงินรางวัลสูงถึง 2 ล้านเหรียญสหัฐ สำหรับการแก้ปัญหาด้วยพลังงานสะอาด

25 พฤศจิกายน 2014


,
f050399c66dafa5fe13ce59d50266d88

องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (USAID) ในความร่วมมือรัฐบาลสวีเดน, บริษัท Duke energy , รัฐบาลเยอรมนีและคณะกรรมการบริหารแห่งบริษัทการลงทุนในต่างประเทศ (OPIC) เชิญชวนทั้งองค์กรหรือบริษัทในสหรัฐอเมริกาและที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา ส่งแนวความคิดของการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการเกษตร: ทุนด้านพลังงานเพื่อกระตุ้นการพัฒนา ( PAEGC ) และ Broad Agency Announcement (BAA) วัตถุประสงค์ของทุนคือ ต้องการจะระบุและสนับสนุนแนวทางความยั่งยืนใหม่ๆในการพัฒนาวิธีแก้ปัญหาพลังงานสะอาดสำหรับเพิ่มผลผลิตหรือเพิ่มมูลค่าทางการเกษตรในประเทศกำลังพัฒนา

PAEGC กำลังมองหาวิธีการใหม่ๆที่จะเชื่อมต่อกับ CESs ในภาคการเกษตรของประเทศที่กำลังพัฒนาและตลาดเกิดใหม่ การแก้ปัญหาต้องอยู่ในขอบของการเชื่อมต่อพลังงานการเกษตรที่สะอาดที่

  • สามารถประสบความสำเร็จในขอบข่ายที่วางไว้
  • สามารถปรับให้เข้ากับเนื้อหาของตลาดที่เกิดใหม่ได้
  • มีความยั่งยืน และสามารถดำเนินการโดยไม่ต้องการความช่วยเหลือจากภายนอกได้
  • ทันสมัยและมีหลักฐานตามหลักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เงินทุน

1.ดีไซด์วิธีการแก้ปัญหาด้วยพลังงานสะอาด : เงินทุนสูงถึง $500,000, แชร์ทุน 15%

2.ขยายวิธีการแก้ปัญหาด้วยพลังงานสะอาดและการเจริญเติบโตของการค้า : เงินทุนสูงถึง $2,000,000. แชร์ทุน 35%

เกณฑ์การคัดเลือก

  • ผู้สมัครสามารถเป็นได้ทั้งองค์กร,บริษัท, อุสาหกรรม, มูลนิธิ,สถาบันการศึกษา, กลุ่มประชาสังคม, Startup และนักพัฒนาโครงการทั้งในสหรัฐอเมริกาและที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา
  • หน่วงงานภาครัฐและบุคคลทั่วไปไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับทุน, มหาวิทยลัยรัฐบาลไม่ถือว่าเป็นหน่วยงานภาครัฐ
  • ผู้สมัครต้องมีการแสดงตนในประเทศที่พวกเขาเสนอจะทำงาน ต้องมีผู้ร่วมมืออย่างน้อยหนึ่งประเทศ
  • ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้มากกว่า 1 ใบ
  • ในทุนประเภทที่หนึ่งนั้นสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนแบ่งอย่างน้อย 15 เปอร์เซ็นของเงินรางวัลทั้งหมด ประเภทที่ 2 ผู้สมัครจะต้องแสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนแบ่งอย่างน้อย 35% ของมูลค่ารางวัลทั้งหมด
  • ในข้อเสนอเอกสารจะต้อง

1.อธิบายถึงวิธีการแก้ปัญหาที่จะส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานสะอาด, เพิ่มประสิทธิภาพของพลังงานและผลผลิตทางการเกษตร หรือมูลค่าได้อย่างไร

2.อธิบายตลาดการเกษตรในประเทศที่กำลังพัฒนาของเป้าหมายเราได้อย่างเจาะจง และตอบสนองความต้องการของตลาดที่มีอยู่ได้อย่างไร

3.อธิบายว่ากลุ่มของเกษตรกรขนาดเล็กและธุรกิจขนาดเล็ก (SME) และผู้ประกอบการตามห่วงโซ่คุณค่าทางการเกษตรจะได้รับประโยชน์จากมาตรการที่นำเสนอได้อย่างไร

4.อธิบายถึงวิธีการแก้ปัญหาและนวัตกรรมสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจระหว่างกลุ่มและเป้าหมาย

5.อธิบายว่า CES ช่วยสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศได้อย่างไร


คำเตือน : เอกสารสามารถได้ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2014 และเอกสารต้องส่งผ่านรูปแบบออนไลน์เท่านั้น

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ grants.gov และเลือก search for funding opportunity number AID-SOL-OAA-00005


เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below