news

ทุน KR Foundation เพื่อจัดการกับต้นเหตุปัญหาด้านสภาพอากาศ​และสิ่งแวดล้อม

11 มกราคม 2017


, , , , , , ,
, , , , , , , , , , ,
Untitled drawing

KR Foundation มีเป้าหมายที่จะหาวิธีแก้ไข กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนทางความคิดและพฤติกรรม เพื่อจัดการความท้าทายด้านสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง (climate change) และการเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม (environmental degration) ที่เราและคนรุ่นต่อไปต้องใช้ชีวิตประจำวันด้วยทรัพยากรที่มีจำกัด ในสภาพแวดล้อมที่เปราะบางและสภาพอากาศที่แปรปรวน

คุณสมบัติผู้รับทุน
KR Foundation สนับสนุนโครงการที่:

  • ทำงานเกี่ยวกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและการเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม เท่านั้น
  • ไม่ได้เป็นองค์กร หรือทำกิจกรรมที่แสวงหากำไร
  • ไม่ได้เป็นตัวแทนจากพรรคการเมืองหรือภาครัฐ
  • ไม่ได้ขอทุนเพื่อไปใช้เป็นการส่วนตัว เช่น เพื่อเป็นทุนการศึกษา
  • ไม่ได้ขอทุนเพื่อไปใช้เป็นเงินตั้งต้นองค์กร สถาบันหรือศูนย์ โดยให้มูลนิธิ KR เป็นผู้ร่วมก่อตั้งหลัก
  • มอบวิธีแก้ไขปัญหาที่ขยายตัวได้ (scalable) ในบริบทนานาชาติ และสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่
  • มีวิธีดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาแบบองค์รวมและแบบสหวิทยาการ (interdisclipinary) โดยจัดกิจกรรมที่มุ่งเปลี่ยนชุดความคิดและพฤติกรรม
  • มีความสามารถในการรวมตัวและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก และสอดแทรกงานวิจัยและองค์ความรู้ในขั้นตอนปฏิบัติ
  • ช่วยสนับสนุนความเป็นผู้นำใหม่และกระตุ้นการดำเนินโครงการในระดับนานาชาติที่อยู่ภายใต้งานของภาครัฐที่เหมาะสม พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมที่ตั้งเป้าหมายในการสื่อสารและสร้างการตระหนักรู้แก่บุคคลทั่วไป
  • ใช้ความเสี่ยงและลงทุนลงแรงในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงปฏิรูปและเชิงโครงสร้าง และท้าทายความรู้ชุดเก่าด้วยการศึกษาตัวเลือกใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์

กำหนดการรับสมัคร
หมดเขตรับสมัคร 19 มกราคม 2560

ทุนสนับสนุน
ทุนสนับสนุนที่โครงการจะได้รับนั้นจะมีอายุประมาณ 3 ปี โดยจำนวนเงินสนุบสนุนจะขึ้นอยู่กับขนาดของแต่ละโครงการ (500,000 ถึง 5,000,000 โครนเดนมาร์ก หรือประมาณ 250,000 ถึง 500,000 บาท ต่อ 1 โครงการโดยเฉลี่ย)

รายละเอียดเพิ่มเติม KR Foundation Fund


เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below