ทุนวิจัย SEAMEO BIOTROP เพื่อจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศ

18 กรกฎาคม 2560
สิ่งแวดล้อม, น้ำ, , อากาศ, สวัสดิภาพสัตว์, สวัสดิภาพสัตว์, พลังงานทดแทน, , , บรรเทาภัยพิบัติ, กฎหมายและนโยบาย
ครอบครัว, ชุมชน, ผู้ด้อยโอกาส, ผู้พิการ, ผู้สูงอายุ, ผู้หญิง, สัตว์, เด็ก, วัยรุ่น, ผู้อพยพ,
องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Organization) หรือ ซีมีโอ (SEAMEO) เปิดรับสมัครโครงการวิจัย เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาระยะ 5 ปี ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับชีวนิเวศเขตร้อน Forging Ahead with Tropical Biology for Environmental and Societal Transformations in Southeast Asia (Tropical BEST-SEA) ภายใต้หัวข้อ Managing biodiversity of ecosystems for greater sustainability and resilience in Southeast Asia การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศเพื่อความยั่งยืนและความสามารถในการกลับฟื้นฟูตามธรรมชาติ 

ประเภทงานวิจัยที่รับสมัคร
 • Restoration of degraded ecosystem การฟื้นฟูระบบนิเวศที่เสื่อมสภาพ
 • Sustainable Management of Intensively Used Ecosystems/Landscapes กรจัดการการใช้ทรัพยากรจากระบบนิเวศ หรือภูมิประเทศ อย่างยั่งยืน
 • Conservation and Sustainable Use of Unique Ecosystems/Landscapes of High Biodiversity การรักษาและใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศ หรือภูมิประเทศ ที่มีโดดเด่นและมีความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
คุณสมบัติงานวิจัยที่ขอรับทุน
 • สามารถขอทุนวิจัยเพื่อทำ Joint Research Program หรือขอทุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก PhD Thesis Grants Program 
 • จัดทำงานวิจัยเพื่อจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศเพื่อความยั่งยืนและความสามารถในการกลับฟื้นฟูตามธรรมชาติ ในรูปแบบการประเมินค่า ปกป้อง และรักษาองค์ประกอบของระบบนิเวศหรือภูมิประเทศที่โดดเด่นและมีความหลากหลายทางชีวภาพ จากการเสื่อมสภาพ สร้างความเชื่อมโยงของภูมิประเทศและที่อยู่อาศัย และส่งเสริมการฟื้นฟูทางธรรมชาติเมื่อเกิดการรบกวน
 • ทำงานวิจัยออกมาในรูปแบบใดก็ได้ ต่อไปนี้
  • วิเคราะห์และจัดการการฟื้นฟูตัวเองของธรรมชาติ
  • คิดค้นหลักการและวิธีเข้าถึงการระบุระบบนิเวศที่มีความโดดเด่นและมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงด้วยความรวดเร็ว
  • คิดค้นวิธีการจัดการทรัพยากรด้วยที่สามารถปรับได้ตามสภาพแวดล้อมต่างๆ 
  • ประเมินและเฝ้าติดตามความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ
  • คิดค้นวิธีวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของภูมิประเทศและแผนการฟื้นฟู
  • จัดทำแผนภาพและรายการข้อมูล ที่ระบุตำแหน่งป่าไม้ดั้งเดิม (native forest) บริเวณที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมาก (biodiversity hotspots) และบริเวณอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงสูง
  • คิดค้นวิธีวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเมินผลกระทบที่เกิดจากการรักษาความหลากหลายของยีน (genetic diversity) และการพัฒนายีน (genetic improvement)
  • วิเคราะห์และร่วมงานกับงานรักษาสิ่งแวดล้อมและนโยบายการรักษาและป้องกันธรรมชาติที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน
  • ป้องกันและควบคุมสัตว์คุกคาม ภาวะมลพิษของการขุดเหมืองที่กำลังอยู่ระหว่างการฟื้นฟู ไฟป่า และอื่นๆ
กำหนดการรับสมัคร
 • หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 สิงหาคม 2560
ทุนสนับสนุน
 • ทุนวิจัยสำหรับโครงการ Joint Research Program สูงสุด 100,000,000 รูเปียห์อินโดเนเชีย หรือประมาณ 252,000 บาท 
 • ทุนวิจัยสำหรับโครงการ PhD Thesis Grants Program สูงสุด 50,000,000 รูเปียห์อินโดเนเชีย หรือประมาณ 126,000 บาท 
รายละเอียดเพิ่มเติม SEAMEO BIOTROP Calls for Submission of Research Proposals for 2018 and 2019