ทุนวิจัย SEAMEO BIOTROP เพื่อจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศ

18 กรกฎาคม 2560
สิ่งแวดล้อม, น้ำ, อากาศ, โลกร้อน, อนุรักษ์สัตว์ป่า, ทารุณสัตว์, พลังงานทดแทน, ผลิตภัณฑ์ดูแลสิ่งแวดล้อม, การอนุรักษ์ทรัพยากร, บรรเทาภัยพิบัติ, กฎหมายและนโยบาย
ครอบครัว, ชุมชน, ผู้ด้อยโอกาส, ผู้พิการ, ผู้สูงอายุ, ผู้หญิง, สัตว์, เด็ก, เยาวชน, แรงงานต่างด้าว,
องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Organization) หรือ ซีมีโอ (SEAMEO) เปิดรับสมัครโครงการวิจัย เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาระยะ 5 ปี ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับชีวนิเวศเขตร้อน Forging Ahead with Tropical Biology for Environmental and Societal Transformations in Southeast Asia (Tropical BEST-SEA) ภายใต้หัวข้อ Managing biodiversity of ecosystems for greater sustainability and resilience in Southeast Asia การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศเพื่อความยั่งยืนและความสามารถในการกลับฟื้นฟูตามธรรมชาติ 

ประเภทงานวิจัยที่รับสมัคร
 • Restoration of degraded ecosystem การฟื้นฟูระบบนิเวศที่เสื่อมสภาพ
 • Sustainable Management of Intensively Used Ecosystems/Landscapes กรจัดการการใช้ทรัพยากรจากระบบนิเวศ หรือภูมิประเทศ อย่างยั่งยืน
 • Conservation and Sustainable Use of Unique Ecosystems/Landscapes of High Biodiversity การรักษาและใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศ หรือภูมิประเทศ ที่มีโดดเด่นและมีความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
คุณสมบัติงานวิจัยที่ขอรับทุน
 • สามารถขอทุนวิจัยเพื่อทำ Joint Research Program หรือขอทุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก PhD Thesis Grants Program 
 • จัดทำงานวิจัยเพื่อจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศเพื่อความยั่งยืนและความสามารถในการกลับฟื้นฟูตามธรรมชาติ ในรูปแบบการประเมินค่า ปกป้อง และรักษาองค์ประกอบของระบบนิเวศหรือภูมิประเทศที่โดดเด่นและมีความหลากหลายทางชีวภาพ จากการเสื่อมสภาพ สร้างความเชื่อมโยงของภูมิประเทศและที่อยู่อาศัย และส่งเสริมการฟื้นฟูทางธรรมชาติเมื่อเกิดการรบกวน
 • ทำงานวิจัยออกมาในรูปแบบใดก็ได้ ต่อไปนี้
  • วิเคราะห์และจัดการการฟื้นฟูตัวเองของธรรมชาติ
  • คิดค้นหลักการและวิธีเข้าถึงการระบุระบบนิเวศที่มีความโดดเด่นและมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงด้วยความรวดเร็ว
  • คิดค้นวิธีการจัดการทรัพยากรด้วยที่สามารถปรับได้ตามสภาพแวดล้อมต่างๆ 
  • ประเมินและเฝ้าติดตามความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ
  • คิดค้นวิธีวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของภูมิประเทศและแผนการฟื้นฟู
  • จัดทำแผนภาพและรายการข้อมูล ที่ระบุตำแหน่งป่าไม้ดั้งเดิม (native forest) บริเวณที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมาก (biodiversity hotspots) และบริเวณอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงสูง
  • คิดค้นวิธีวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเมินผลกระทบที่เกิดจากการรักษาความหลากหลายของยีน (genetic diversity) และการพัฒนายีน (genetic improvement)
  • วิเคราะห์และร่วมงานกับงานรักษาสิ่งแวดล้อมและนโยบายการรักษาและป้องกันธรรมชาติที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน
  • ป้องกันและควบคุมสัตว์คุกคาม ภาวะมลพิษของการขุดเหมืองที่กำลังอยู่ระหว่างการฟื้นฟู ไฟป่า และอื่นๆ
กำหนดการรับสมัคร
 • หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 สิงหาคม 2560
ทุนสนับสนุน
 • ทุนวิจัยสำหรับโครงการ Joint Research Program สูงสุด 100,000,000 รูเปียห์อินโดเนเชีย หรือประมาณ 252,000 บาท 
 • ทุนวิจัยสำหรับโครงการ PhD Thesis Grants Program สูงสุด 50,000,000 รูเปียห์อินโดเนเชีย หรือประมาณ 126,000 บาท 
รายละเอียดเพิ่มเติม SEAMEO BIOTROP Calls for Submission of Research Proposals for 2018 and 2019