การแข่งขัน ASEAN IMPACT เปิดรับสมัครแล้ว!

09 สิงหาคม 2560
สิ่งแวดล้อม, น้ำ, , อากาศ, สวัสดิภาพสัตว์, สวัสดิภาพสัตว์, พลังงานทดแทน, , , สุขภาพ, การเข้าถึงบริการสุขภาพ, ความรู้ในการดูแลสุขภาพ, สุขภาพทางเพศ, , สิ่งเสพติด, สุขภาพจิต, การสูงวัย, เศรษฐกิจ / ความยากจน, ความมั่นคงทางอาหาร, ที่อยู่อาศัย, การพัฒนาชุมชน, การพัฒนาเมือง, การสร้างและฝึกอาชีพ, การให้กู้รายย่อย / ออมทรัพย์ / สหกรณ์, การศึกษา, การเข้าถึงการศึกษา, การเลือกเรียนต่อ, การเล่น, คุณภาพการศึกษา, คุณภาพครู, ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน, ศักยภาพเด็กและเยาวชน, , การมีส่วนร่วม, เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น, สื่อมวลชน, ความโปร่งใส, บรรเทาภัยพิบัติ, ศิลปะวัฒนธรรม, , กฎหมายและนโยบาย, สิทธิและความเท่าเทียม, สิทธิสตรี, สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส, สิทธิผู้พิการ, สิทธิพลเมือง, สิทธิมนุษยชน, ความเท่าเทียมทางเพศ, การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น, การค้ามนุษย์, สันติภาพ / ความสงบสุข, การใช้ความรุนแรงและทารุณกรรม, ความขัดแย้งแบ่งแยก, อาชญากรรม, ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม, การลงทุนทางสังคม, การคุ้มครองผู้บริโภค, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจ้างงาน, การค้าที่เป็นธรรม, การท่องเที่ยวชุมชน
ASEAN IMPACT CHALLENGE คือโครงการสำหรับนวัตกรจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่กำลังทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย Sustainable Development Goals ด้วยการร่วมมือกับภาคส่วนอื่นและนวัตกรรมใหม่ๆ โดยการแข่งขันนี้จะเป็นโอกาสสำคัญในการสนับสนุนนวัตกรรมใหม่ๆ และทำให้เกิดผลกระทบทางสังคม ภายใต้กรอบการทำงานเพื่อบรรลุ Sustainable Development Goals โดยปีนี้ หัวข้อประจำปีของ ASEAN IMPACT CHALLENGE ปีนี้ก็คือ นวัตกรรมทั่วถึงเพื่อ ASEAN (Inclusive Innovation for ASEAN)
ทางผู้จัดมีความหวังว่าจะค้นพบนวัตกรรมใหม่ๆ จากประชาชนและจากภาคเอกชนที่กำลังทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายความยั่งยืน ด้วยทักษะความเป็นผู้ประกอบการและการร่วมมือกันระหว่างภาคส่วน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ออกแบบนวัตกรรมเพื่อสังคม โดยสามารถเป็น Start up นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ องค์กรไม่แสวงผลกำไร หน่วยงาน CSR 
 • ทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายความยั่งยืน (SDGs) ด้วยความเป็นผู้ประกอบการและการร่วมมือกันระหว่างภาคส่วน
 • เป็นนวัตกรรมที่มีลักษณะต่างๆ ดังนี้
  • มีการกำหนดปัญหา (problem definition)
  • มีการกำหนดฐานผู้ใช้หรือกลุ่มเป้าหมายเป็นสำคัญ (user base definition)
  • มีหลักฐานที่แสดงถึงการได้รับผลตอบรับที่ดีจากตลาด (product-market fit)
  • มีวิธีเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้หรือกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ (innovative approach)
  • มีความยั่งยืน (sustainability)
  • มีความสามารถในการขยายงาน (scalability)
  • มีผลกระทบทางสังคม (social impact)
  • มีศักยภาพความเป็นทีมที่ดี (team capacity)
 • แบ่งระยะการทำงาน ออกเป็น 2 ประเภท
  • Early and Scale Stage Innovations ระยะเริ่มต้น
   • มีนวัตกรรมที่กำลังอยู่ระหว่างตั้งต้นจนถึงทดลอง
    • ในรูปแบบเอกสารโครงการ (proposals) ไอเดีย คอนเซ็ปต์ กระทั้งเป็น prototype
   • เป็นนวัตกรรมที่แสดงความสามารถแก้ไขปัญหาได้จริง
   • แสดงศักยภาพในการสร้างผลกระทบทางสังคมในระยะยาว
  • Scale Stage Innovations ระยะขยายผล
   • มีหลักฐานที่แสดงถึงศักยภาพในการแก้ไขปัญหาได้จริง
   • แสดงศักยภาพในการขยายผลกระทบทางสังคม โดยขยายฐานเป้าหมายผู้ที่ได้รับผลกระทบ

กำหนดการรับสมัคร

 • หมดเขตรับสมัครวันที่ 9 กันยายน 2560

การสนับสนุน

 • Top 5 ทีมผู้ชนะจากระยะเริ่มต้นและระยะขยายผลจะได้เข้าการแข่งขันระดับภูมิภาครอบสุดท้าย ที่จัดขึ้นภายในงาน Responsible Business Forum on Sustainable Development​
 • โอกาสรับทุนสนับสนุน ผ่านการ pitch นำเสนอผลงานนวัตกรรมต่อนักลงทุนและองค์กรอื่นๆ
อ่านรายละเอียดและส่งใบสมัครได้ที่ THE ASEAN IMPACT CHALLENGE