ด่วน! GE ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน ASEAN Digital Startup

31 สิงหาคม 2560
สิ่งแวดล้อม, น้ำ, , อากาศ, สวัสดิภาพสัตว์, สวัสดิภาพสัตว์, พลังงานทดแทน, , , สุขภาพ, การเข้าถึงบริการสุขภาพ, ความรู้ในการดูแลสุขภาพ, สุขภาพทางเพศ, , สิ่งเสพติด, สุขภาพจิต, การสูงวัย, เศรษฐกิจ / ความยากจน, ความมั่นคงทางอาหาร, ที่อยู่อาศัย, การพัฒนาชุมชน, การพัฒนาเมือง, การสร้างและฝึกอาชีพ, การให้กู้รายย่อย / ออมทรัพย์ / สหกรณ์, การศึกษา, การเข้าถึงการศึกษา, การเลือกเรียนต่อ, การเล่น, คุณภาพการศึกษา, คุณภาพครู, ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน, ศักยภาพเด็กและเยาวชน, , การมีส่วนร่วม, เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น, สื่อมวลชน, ความโปร่งใส, บรรเทาภัยพิบัติ, ศิลปะวัฒนธรรม, , กฎหมายและนโยบาย, สิทธิและความเท่าเทียม, สิทธิสตรี, สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส, สิทธิผู้พิการ, สิทธิพลเมือง, สิทธิมนุษยชน, ความเท่าเทียมทางเพศ, การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น, การค้ามนุษย์, สันติภาพ / ความสงบสุข, การใช้ความรุนแรงและทารุณกรรม, ความขัดแย้งแบ่งแยก, อาชญากรรม, ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม, การลงทุนทางสังคม, การคุ้มครองผู้บริโภค, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจ้างงาน, การค้าที่เป็นธรรม, การท่องเที่ยวชุมชน
ครอบครัว, ชุมชน, ผู้ด้อยโอกาส, ผู้พิการ, ผู้สูงอายุ, ผู้หญิง, สัตว์, เด็ก, วัยรุ่น, ผู้อพยพ,
General Electric (GE) เป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีดิจิตอลทางอุตสาหกรรม ชั้นนำของโลกที่ปฏิวัติวงการอุตสาหกรรมด้วยการใช้ซอฟต์แวร์และโซลูชั่นเชื่อมต่อการทำงานของอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญต่อไป จีอีจึงจัดการแข่งขัน ASEAN Digital Startup เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน นักศึกษาได้แสดงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งได้ประสบการณ์ในการพัฒนาแผนธุรกิจสตาร์ทอัพบนแพลตฟอร์มดิจิตอล

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
  • สมัครเข้าร่วมแข่งขันเป็นทีมๆ ละ 3-4 คน
  • มีสมาชิกทีมอย่างน้อย 1 คนเป็นนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศเวียดนาม มาเลเซีย หรือไทย ในสาขาวิชาสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์และบริหารธุรกิจ หรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษในหัวข้อ Predix: Industrial Cloud-Based Platform ระยะเวลา 1 วัน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำแผนธุรกิจดิจิตอลสตาร์ทอัพ (ฉบับภาษาอังกฤษ)
กำหนดการรับสมัคร
  • หมดเขตรับสมัครวันที่ 10 กันยายน 2560 (ขยายเวลาเปิดรับสมัคร)
ทุนสนับสนุน
  • ประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมฝึกอบรม (certificate of training) 
  • การให้คำปรึกษาแผนงานโดยคณะกรรมการตัดสินจากผู้บริหารระดับสูงของ GE คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ และนักลงทุนร่วมทุน (Venture Capitalist)
  • ทีมผู้ชนะเลิศภายในประเทศจะได้รับเลือกเป็นตัวแทนของแต่ละประเทศเพื่อเข้าแข่งขันต่อไปในระดับภูมิภาคที่ประเทศสิงคโปร์ ทีมผู้ชนะเลิศระดับภูมิภาคมีโอกาสได้รับการฝึกงานกับจีอี และ/หรือ เข้ารับการคัดเลือกในหลักสูตรโครงการพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ (Leadership Program)
รายละเอียดเพิ่มเติม ASEAN Digital X Startup​