YOUTH CO:LAB – NATIONAL DIALOGUE พื้นที่สนทนาและพัฒนาเยาวชนเพื่อสร้างนวัตกรรมทางสังคมในประเทศไทยอย่างยั่งยืน

13 กันยายน 2560
สิ่งแวดล้อม, น้ำ, , อากาศ, สวัสดิภาพสัตว์, สวัสดิภาพสัตว์, พลังงานทดแทน, , , สุขภาพ, การเข้าถึงบริการสุขภาพ, ความรู้ในการดูแลสุขภาพ, สุขภาพทางเพศ, , สิ่งเสพติด, สุขภาพจิต, การสูงวัย, เศรษฐกิจ / ความยากจน, ความมั่นคงทางอาหาร, ที่อยู่อาศัย, การพัฒนาชุมชน, การพัฒนาเมือง, การสร้างและฝึกอาชีพ, การให้กู้รายย่อย / ออมทรัพย์ / สหกรณ์, การศึกษา, การเข้าถึงการศึกษา, การเลือกเรียนต่อ, การเล่น, คุณภาพการศึกษา, คุณภาพครู, ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน, ศักยภาพเด็กและเยาวชน, , การมีส่วนร่วม, เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น, สื่อมวลชน, ความโปร่งใส, บรรเทาภัยพิบัติ, ศิลปะวัฒนธรรม, , กฎหมายและนโยบาย, สิทธิและความเท่าเทียม, สิทธิสตรี, สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส, สิทธิผู้พิการ, สิทธิพลเมือง, สิทธิมนุษยชน, ความเท่าเทียมทางเพศ, การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น, การค้ามนุษย์, สันติภาพ / ความสงบสุข, การใช้ความรุนแรงและทารุณกรรม, ความขัดแย้งแบ่งแยก, อาชญากรรม, ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม, การลงทุนทางสังคม, การคุ้มครองผู้บริโภค, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจ้างงาน, การค้าที่เป็นธรรม, การท่องเที่ยวชุมชน
ครอบครัว, ชุมชน, ผู้ด้อยโอกาส, ผู้พิการ, ผู้สูงอายุ, ผู้หญิง, สัตว์, เด็ก, วัยรุ่น, ผู้อพยพ,

โอกาสดีๆสำหรับเยาวชนผู้ประกอบการทางสังคมรุ่นใหม่

YOUTH CO:LAB – NATIONAL DIALOGUE
พื้นที่สนทนาและพัฒนาเยาวชนเพื่อสร้างนวัตกรรมทางสังคมในประเทศไทยอย่างยั่งยืน

UNDP เชิญชวนเยาวชนอายุ 18-30 ปีจากทั่วประเทศส่งแนวคิดนวัตกรรมทางสังคมเข้าร่วมประกวดและพัฒนาไอเดียเพื่อต่อยอดสู่การนำไปใช้จริง เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้อบรมกับผู้เชี่ยวชาญและพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ประกอบการสังคมชั้นนำระดับเอเชียตลอด 4 วันเต็มในระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2560 ร่วมกับเครือข่าย Thailand Social Innovation Platform

งานสนทนาระดับประเทศนี้จัดขึ้นภายใต้แพลตฟอร์มนวัตกรรมเพื่อสังคมไทย (Thailand Social Innovation Platform) และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ สนับสนุนหลักโดย Citi Foundation

นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจาก Charoen Pokphand Group – C.P. Group AirAsia และ Wonderfruit

สมัครได้แล้ววันนี้ – 15 กันยายน 2560
สอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: youthcolabthailand@gmail.com
https://www.youthcolabthailand.org/

*องค์กรจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาร่วมงานที่กรุงเทพฯ พร้อมทั้งที่พักและอาหารตลอด 4 วันเต็ม
______________________________________________________

YOUTH CO:LAB – NATIONAL DIALOGUE
SOCIAL INNOVATION PLATFORM FOR YOUTH IN THAILAND

UNDP invites the young innovative mind whose work are tackling on some of the country’s toughest problems to submit their outstanding project to “Youth Co:Lab – National Dialogue: Social Innovation Platform for Youth in Thailand” during 16-19 November 2017 in Bangkok

Through the 4-day-dialogues, young changemakers will get an opportunity to improve the reach, quality, and sustainability of the work and connect with leading partners in social innovation ecosystem in Thailand.

Youth Co:Lab is hosted by Thailand Social Innovation Platform and UNDP Thailand, supported by Citi Foundation, which is a youth leadership initiative focusing on engaging and connecting youth and organizations together through social innovation to build the foundations for a high-impact social innovation ecosystem and achieving the Sustainable Development Goals (SDGs)

Other partners include: Charoen Pokphand Group – C.P. Group, AirAsia, and Wonderfruit

Apply NOW – 15 September 2017
For more information, please contact:
youthcolabthailand@gmail.com
https://www.youthcolabthailand.org/

*Accepted application with sustainability potential will be financially covered in transportation to & from Bangkok from 16-19 November 2017 and accommodation & food during 4 program days