ด่วน! SDGs Youth FUNSHOP เปิดรับสมัครวันนี้ถึง 1 ตุลาคม

14 กันยายน 2560
การเข้าถึงบริการสุขภาพ, ความรู้ในการดูแลสุขภาพ, เศรษฐกิจ / ความยากจน, ความมั่นคงทางอาหาร, ที่อยู่อาศัย, การพัฒนาชุมชน, การพัฒนาเมือง, การสร้างและฝึกอาชีพ, การให้กู้รายย่อย / ออมทรัพย์ / สหกรณ์, การศึกษา, การเข้าถึงการศึกษา, การเลือกเรียนต่อ, การเล่น, คุณภาพการศึกษา, คุณภาพครู, ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน, ศักยภาพเด็กและ เยาวชน, เยาวชนกลุ่มเสี่ยง, การมีส่วนร่วม, เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น, สื่อมวลชน, คอร์รัปชั่น, บรรเทาภัยพิบัติ, ศิลปวัฒนธรรม, ศีลธรรม, กฎหมายและนโยบาย, สิทธิและความเท่าเทียม, สิทธิสตรี, สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส, สิทธิผู้พิการ, สิทธิพลเมือง, สิทธิมนุษยชน, ความเท่าเทียมทางเพศ, การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น, การค้ามนุษย์, ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม, การลงทุนทางสังคม, การคุ้มครองผู้บริโภค, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจ้างงาน, การค้าที่เป็นธรรม, การท่องเที่ยว
ครอบครัว, ชุมชน, ผู้ด้อยโอกาส, ผู้พิการ, ผู้สูงอายุ, เด็ก, เยาวชน, แรงงานต่างด้าว
ในวาระการประชุม 2030 ของสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาและสันติภาพอย่างยั่งยืน กีฬาสามารถเป็นหนทางหนึ่งในการแสวงหาเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ยูเนสโก (UNESCO) เปิดรับสมัครผู้นำเยาวชนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและติมอร์เลสเตเพื่อเข้าร่วมในโครงการ Sport & SDGs 'FUNSHOP' และเพิ่มการมีส่วมร่วมของเยาวชนในการออกแบบนโยบายกีฬา เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคและทำให้กีฬาเป็นเครื่องมือสำคัญในการดึงดูดส่วนต่างๆ ของสังคม
คุณสมบัติผู้สมัคร
  • อายุ 18 - 30 ปี
  • เป็นผู้นำชุมชนที่มีประวัติการมีส่วมร่วมในภาคการกีฬา
  • เป็นผู้นำหรือผู้ประกอบกิจการที่มีบทบาทในการบริหารจัดการทางด้านสังคมกีฬา
  • เป็นผู้มีถิ่นฐานในประเทศสมาชิกอาเซียนและติมอร์เลสเต
การสนับสนุน
  • เป็นผู้ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการความคิดเชิงบวกและส่งเสริมปฎิสัมพันธ์ที่มีต่อกีฬา ณ The Phisports Complex กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ในวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2560
  • เป็นตัวแทนประเทศไทยในการถกประเด็นปัญหาและโอกาสในการส่งเสริมบทบาทของการกีฬาในภาคการพัฒนา
  • เป็น Speaker ในงาน TED Talk Manila ในกรุงมะนิลา ซึ่งจะมีเยาวชนนักขับเคลื่อนผู้สนับสนุนกีฬาตลอดจนผู้แทนของยูเนสโก และองค์กรพัฒนาศักยภาพของเยาวชนการกีฬาเป็นผู้ร่วมรับฟัง
กำหนดการรับสมัคร
  • หมดเขตรับสมัครวันที่ 1 ตุลาคม 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม SDGs Youth FUNSHOP