ด่วน! SDGs Youth FUNSHOP เปิดรับสมัครวันนี้ถึง 1 ตุลาคม

14 กันยายน 2560
การเข้าถึงบริการสุขภาพ, ความรู้ในการดูแลสุขภาพ, เศรษฐกิจ / ความยากจน, ความมั่นคงทางอาหาร, ที่อยู่อาศัย, การพัฒนาชุมชน, การพัฒนาเมือง, การสร้างและฝึกอาชีพ, การให้กู้รายย่อย / ออมทรัพย์ / สหกรณ์, การศึกษา, การเข้าถึงการศึกษา, การเลือกเรียนต่อ, การเล่น, คุณภาพการศึกษา, คุณภาพครู, ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน, ศักยภาพเด็กและเยาวชน, , การมีส่วนร่วม, เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น, สื่อมวลชน, ความโปร่งใส, บรรเทาภัยพิบัติ, ศิลปะวัฒนธรรม, , กฎหมายและนโยบาย, สิทธิและความเท่าเทียม, สิทธิสตรี, สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส, สิทธิผู้พิการ, สิทธิพลเมือง, สิทธิมนุษยชน, ความเท่าเทียมทางเพศ, การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น, การค้ามนุษย์, ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม, การลงทุนทางสังคม, การคุ้มครองผู้บริโภค, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจ้างงาน, การค้าที่เป็นธรรม, การท่องเที่ยวชุมชน
ครอบครัว, ชุมชน, ผู้ด้อยโอกาส, ผู้พิการ, ผู้สูงอายุ, เด็ก, วัยรุ่น, ผู้อพยพ
ในวาระการประชุม 2030 ของสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาและสันติภาพอย่างยั่งยืน กีฬาสามารถเป็นหนทางหนึ่งในการแสวงหาเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ยูเนสโก (UNESCO) เปิดรับสมัครผู้นำเยาวชนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและติมอร์เลสเตเพื่อเข้าร่วมในโครงการ Sport & SDGs 'FUNSHOP' และเพิ่มการมีส่วมร่วมของเยาวชนในการออกแบบนโยบายกีฬา เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคและทำให้กีฬาเป็นเครื่องมือสำคัญในการดึงดูดส่วนต่างๆ ของสังคม
คุณสมบัติผู้สมัคร
  • อายุ 18 - 30 ปี
  • เป็นผู้นำชุมชนที่มีประวัติการมีส่วมร่วมในภาคการกีฬา
  • เป็นผู้นำหรือผู้ประกอบกิจการที่มีบทบาทในการบริหารจัดการทางด้านสังคมกีฬา
  • เป็นผู้มีถิ่นฐานในประเทศสมาชิกอาเซียนและติมอร์เลสเต
การสนับสนุน
  • เป็นผู้ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการความคิดเชิงบวกและส่งเสริมปฎิสัมพันธ์ที่มีต่อกีฬา ณ The Phisports Complex กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ในวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2560
  • เป็นตัวแทนประเทศไทยในการถกประเด็นปัญหาและโอกาสในการส่งเสริมบทบาทของการกีฬาในภาคการพัฒนา
  • เป็น Speaker ในงาน TED Talk Manila ในกรุงมะนิลา ซึ่งจะมีเยาวชนนักขับเคลื่อนผู้สนับสนุนกีฬาตลอดจนผู้แทนของยูเนสโก และองค์กรพัฒนาศักยภาพของเยาวชนการกีฬาเป็นผู้ร่วมรับฟัง
กำหนดการรับสมัคร
  • หมดเขตรับสมัครวันที่ 1 ตุลาคม 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม SDGs Youth FUNSHOP