ทุน Socially Engaged Art Support เพื่อการมีส่วนร่วมกับสังคม

22 กันยายน 2560
สิ่งแวดล้อม, น้ำ, , อากาศ, สวัสดิภาพสัตว์, สวัสดิภาพสัตว์, พลังงานทดแทน, , , สุขภาพ, การเข้าถึงบริการสุขภาพ, ความรู้ในการดูแลสุขภาพ, สุขภาพทางเพศ, , สิ่งเสพติด, สุขภาพจิต, การสูงวัย, เศรษฐกิจ / ความยากจน, ความมั่นคงทางอาหาร, ที่อยู่อาศัย, การพัฒนาชุมชน, การพัฒนาเมือง, การสร้างและฝึกอาชีพ, การให้กู้รายย่อย / ออมทรัพย์ / สหกรณ์, การศึกษา, การเข้าถึงการศึกษา, การเลือกเรียนต่อ, การเล่น, คุณภาพการศึกษา, คุณภาพครู, ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน, ศักยภาพเด็กและเยาวชน, , การมีส่วนร่วม, เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น, สื่อมวลชน, ความโปร่งใส, บรรเทาภัยพิบัติ, ศิลปะวัฒนธรรม, , กฎหมายและนโยบาย, สิทธิและความเท่าเทียม, สิทธิสตรี, สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส, สิทธิผู้พิการ, สิทธิพลเมือง, สิทธิมนุษยชน, ความเท่าเทียมทางเพศ, การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น, การค้ามนุษย์, สันติภาพ / ความสงบสุข, การใช้ความรุนแรงและทารุณกรรม, ความขัดแย้งแบ่งแยก, อาชญากรรม, ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม, การลงทุนทางสังคม, การคุ้มครองผู้บริโภค, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจ้างงาน, การค้าที่เป็นธรรม, การท่องเที่ยวชุมชน
ครอบครัว, ชุมชน, ผู้ด้อยโอกาส, ผู้พิการ, ผู้สูงอายุ, ผู้หญิง, สัตว์, เด็ก, วัยรุ่น, ผู้อพยพ,
Kawamura Arts and Cultural Foundation ต้องการสนับสนุนโปรเจกต์ศิลปะเพื่อการมีส่วนร่วมกับสังคม (SOCIALLY ENGAGED ART* PROJECT) ผ่านการมีส่วนร่วมของศิลปินกับชุมชนในการใช้ศิลปะแก้ไขปัญหาสังคมต่างๆ เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาความเลื่อมล้ำ ปัญหาการอบยพ และปัญหาสังคมอื่นๆ โดยโปรเจกต์นั้นจะต้องดำเนินกิจกรรมต่างๆ กับผู้อยู่อาศัยในประเทศญี่ปุ่น ให้การช่วยเหลือชุมชนและสังคม และสร้างโมเดลสำหรับสังคมที่ดีขึ้น เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างวัฒนธรรมศิลปะกับผู้คนในสังคม ตลอดจนการพัฒนาวัฒนธรรมชั้นสูงในประเทศ

*Definition of “Socially Engaged Art” Socially Engaged Art (SEA) is a generic term of artistic activities that aim a certain “change” amongst existing rules and systems through a proactive process of participation and communication with the society, on both daily and social levels.

คุณสมบัติผู้สมัคร
  • ไม่จำกัดสัญชาติ
  • ไม่จำกัดอายุ
  • เป็นศิลปินหรือองค์กรที่ทำงานในขอบเขตศิลปะร่วมสมัย
ทุนสนับสนุน
  • จำนวนทุนสนับสนุนสูงสุด 5,000,000 เยน หรือประมาณ 296,000 บาท
กำหนดการรับการสมัคร
  • หมดเขตรับสมัครโครงการ วันที่ 22 ตุลาคม 2560
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ 2017 Socially Engaged Art Support Grant Application Guideline