รางวัล Grassroots Justice Prize เพื่อการส่งเสริมสิทธิด้านกฎหมาย

01 พฤศจิกายน 2560
เศรษฐกิจ / ความยากจน, ที่อยู่อาศัย, การพัฒนาชุมชน, การพัฒนาเมือง, การสร้างและฝึกอาชีพ, เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น, ความโปร่งใส, , กฎหมายและนโยบาย, สิทธิและความเท่าเทียม, สิทธิสตรี, สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส, สิทธิผู้พิการ, สิทธิพลเมือง, สิทธิมนุษยชน, ความเท่าเทียมทางเพศ, การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น, การค้ามนุษย์
ครอบครัว, ชุมชน, ผู้ด้อยโอกาส, ผู้พิการ, ผู้สูงอายุ, ผู้หญิง, เด็ก, วัยรุ่น, ผู้อพยพ

Legal empowerment is about helping people to know, use, and shape the law. 
การส่งเสริมสิทธิด้านกฎหมาย คือการทำให้ชุมชนรู้ ใช้ และมีสิทธิ์มีเสียงในการร่างกฎหมาย

การแข่งขัน Grassroots Justice Prize จัดขึ้นทุกสองปีเพื่อให้ยกย่องผลงานขององค์กรและสถาบันรากหญ้าทั่วโลกที่ทำงานส่งเสริมอำนาจทางกฎหมายให้อยู่ในมือของคนทั่วไป  ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่
การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 รางวัลตามหัวข้อต่อไปนี้

 • นวัตกรรม
  • The Achmed Dean Sesay Memorial Prize for Innovation
 • ศักยภาพการขยายงานและความยั่งยืน
  • The Nomboniso Nangu Maqubela Memorial Prize for Scalability and Sustainability
 • ความกล้าหาญ
  • The Elders’ #WalkTogether Prize for Courage
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร social enterprises สถาบันภาครัฐ รวมทั้งโครงการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหน่วงงานใดก็ได้
 • ไม่ใช่องค์กรที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่ทำงานร่วมกับ Namati โดยตรง
 • โครงการที่ส่งเข้าประกวดจะต้องใช้แนวทางนักกฎหมายชุมชน (community paralegal approach) หรือทำงานเกี่ยวกับการให้ความรู้ทางกฎหมายและการตระหนักรู้ในสิทธิขั้นพื้นฐานของตน
 • โครงการมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมอำนาจทางกฎหมายให้อยู่ในมือของคนทั่วไป เพื่อขจัดปัญหาความยากจน ปัญหาความอยุติธรรม และปัญหาสังคมอื่นๆ 
กำหนดการรับสมัคร
 • หมดเขตการส่งรายชื่อองค์กรที่สมควรได้รับรางวัล (nomination) วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
 • หมดเขตการรับสมัคร (application) วันที่ 25 พฤศจิการยน 2560
ทุนสนับสนุน
 • เงินสนับสนุนจำนวน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 331,000 บาท สำหรับรางวัล The Achmed Dean Sesay Memorial Prize for Innovation
 • เงินสนับสนุนจำนวน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 331,000 บาท สำหรับรางวัลThe Nomboniso Nangu Maqubela Memorial Prize for Scalability and Sustainability
 • เงินสนับสนุนจำนวน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 331,000 บาท สำหรับรางวัล The Elders’ #WalkTogether Prize for Courage
รายละเอียดเพิ่มเติม Grassroots Justice Prize