APN Proposal Development Training Workshop เปิดรับสมัครแล้ว

13 พฤศจิกายน 2560
สิ่งแวดล้อม, น้ำ, อากาศ, โลกร้อน, อนุรักษ์สัตว์ป่า, ทารุณสัตว์, พลังงานทดแทน, ผลิตภัณฑ์ดูแลสิ่งแวดล้อม, การอนุรักษ์ทรัพยากร, ที่อยู่อาศัย, การพัฒนาชุมชน, การพัฒนาเมือง, บรรเทาภัยพิบัติ, กฎหมายและนโยบาย, ความรับผิดชอบต่อสังคม

APN (Asia Pacific Network) ร่วมกับ Vietnam Academy of Science & Technology (VAST) รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วม Proposal Development Training Workshop (PDTW) ณ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2561 โดยเวิร์กช็อปการอบรมมีจุดประสงค์ที่จะเพิ่มศักยภาพให้กับนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่และผู้เข้าร่วมจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการเขียนโครงการ (project proposal) ให้ได้รับทุนสนับสนุน และสร้างแพลตฟอร์มที่จะส่งเสริมเครือข่ายนักวิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจะเลือกผู้ผ่านการคัดเลือก 18-20 คนเพื่อเข้าร่วมโครงการ
หัวข้ออบรมครั้งนี้ คือ “Disaster Risk Reduction and Community Resilience to Climate Change in Vulnerable Areas”

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน

 • เป็นนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และผู้ฝึกหัด อายุต่ำกว่า 40 ปี (นักศึกษา ผู้ช่วยนักวิจัย และนักวิจัยที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จะได้รับการพิจาาณาเป็นพิเศษ)
 • กำลังทำงานอยู่ในประเทศกัมพูชา อินโดเนเชีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และประเทศไทย
 • กำลังทำงาน หรือมีประสบการณ์ด้านการศึกษาเกี่ยวกับหัวข้อการอบรมครั้งนี้
 • มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาปริญญาตรี ที่มีประสบการณ์การทำงานในประเด็นดังกล่าวมากกว่า 5 ปี
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีเป็นอย่างต่ำ ที่สนใจเรียนต่อในระดับปริญญาโทหรือเอก
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท ที่มีประสบการณ์การทำงานในประเด็นดังกล่าวมากกว่า 2 ปี
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก
  • เป็นนักเรียนหลังปริญญาเอก
 • เป็นนักวิชาการ/นักวิจัยที่สังกัดอยู่ในสถาบันระดับชาติ/ภูมิภาค
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
 • มีจดหมายรับรองจาก supervisor
 • มี motivation essay
การสนับสนุน
 • การเข้าร่วม Proposal Development Training Workshop (PDTW) ณ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2561 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
 • 10 โครงการจะได้รับทุนจาก APN
กำหนดการรับสมัคร
 • ปิดรับสมัครวันที่ 23 ธันวาคม 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม APN Proposal Development Training Workshop