APN Proposal Development Training Workshop เปิดรับสมัครแล้ว

13 พฤศจิกายน 2560
สิ่งแวดล้อม, น้ำ, , อากาศ, สวัสดิภาพสัตว์, สวัสดิภาพสัตว์, พลังงานทดแทน, , , ที่อยู่อาศัย, การพัฒนาชุมชน, การพัฒนาเมือง, บรรเทาภัยพิบัติ, กฎหมายและนโยบาย, ความรับผิดชอบต่อสังคม

APN (Asia Pacific Network) ร่วมกับ Vietnam Academy of Science & Technology (VAST) รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วม Proposal Development Training Workshop (PDTW) ณ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2561 โดยเวิร์กช็อปการอบรมมีจุดประสงค์ที่จะเพิ่มศักยภาพให้กับนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่และผู้เข้าร่วมจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการเขียนโครงการ (project proposal) ให้ได้รับทุนสนับสนุน และสร้างแพลตฟอร์มที่จะส่งเสริมเครือข่ายนักวิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจะเลือกผู้ผ่านการคัดเลือก 18-20 คนเพื่อเข้าร่วมโครงการ
หัวข้ออบรมครั้งนี้ คือ “Disaster Risk Reduction and Community Resilience to Climate Change in Vulnerable Areas”

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน

 • เป็นนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และผู้ฝึกหัด อายุต่ำกว่า 40 ปี (นักศึกษา ผู้ช่วยนักวิจัย และนักวิจัยที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จะได้รับการพิจาาณาเป็นพิเศษ)
 • กำลังทำงานอยู่ในประเทศกัมพูชา อินโดเนเชีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และประเทศไทย
 • กำลังทำงาน หรือมีประสบการณ์ด้านการศึกษาเกี่ยวกับหัวข้อการอบรมครั้งนี้
 • มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาปริญญาตรี ที่มีประสบการณ์การทำงานในประเด็นดังกล่าวมากกว่า 5 ปี
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีเป็นอย่างต่ำ ที่สนใจเรียนต่อในระดับปริญญาโทหรือเอก
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท ที่มีประสบการณ์การทำงานในประเด็นดังกล่าวมากกว่า 2 ปี
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก
  • เป็นนักเรียนหลังปริญญาเอก
 • เป็นนักวิชาการ/นักวิจัยที่สังกัดอยู่ในสถาบันระดับชาติ/ภูมิภาค
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
 • มีจดหมายรับรองจาก supervisor
 • มี motivation essay
การสนับสนุน
 • การเข้าร่วม Proposal Development Training Workshop (PDTW) ณ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2561 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
 • 10 โครงการจะได้รับทุนจาก APN
กำหนดการรับสมัคร
 • ปิดรับสมัครวันที่ 23 ธันวาคม 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม APN Proposal Development Training Workshop