ทุน Ambassadors Fund for Cultural Preservation เพื่ออนุรักษ์และทำนุบำรุงมรดกทางวัฒนธรรมของไทย

23 พฤศจิกายน 2560
, ศิลปะวัฒนธรรม, การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การท่องเที่ยวชุมชน
ครอบครัว, ชุมชน, ผู้ด้อยโอกาส, ผู้พิการ, ผู้สูงอายุ, ผู้หญิง, สัตว์, เด็ก, วัยรุ่น, ผู้อพยพ,
สถานทูตสหรัฐฯและสถานกงสุลในประเทศไทยสนับสนุนการอนุรักษ์และทำนุบำรุงมรดกทางวัฒนธรรมในประเทศไทยและประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ มากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก โดยเชื่อว่ามรดกทางวัฒนธรรมคือสิ่งที่ผูกมนุษยชนเข้ากับรากเหง้า และสิ่งที่คอยย้ำเตือนถึงประสบการณ์และการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์
ทุน Ambassadors Fund for Cultural Preservation (AFCP) สำหรับโครงการอนุรักษ์และทำนุบำรุงมรดกทางวัฒนธรรม โดยมีเป้าหมายการทำงาน ดังนี้:
 • สถานที่ทางวัฒนธรรม
  • การฟื้นฟูโบราณสถานและสถานที่ทางประวัติศาสตร์
  • การทำนุบำรุงและปกป้องแหล่งโบราณคดีที่สำคัญ
  • การทำเอกสารเกี่ยวกับสถานที่ทางวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์
 • วัตถุโบราณและคลังพิพิธภัณฑ์
  • การดูแลและอนุรักษ์วัตถุโบราณชิ้นใดชิ้นหนึ่ง หรือการรวบรวมของสะสม (Collection) จากพิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน และสถาบันใกล้เคียงอื่นๆ เช่น ต้นฉบับตัวเขียน (manuscripts) โบราณวุตถุหายาก
  • การตรวจสอบการเก็บรักษาและอนุรักษ์โบราณวัตถุ และกลยุทธ์การพัฒนาการเก็บรักษาของพิพิธภัณฑ์
 • การแสดงออกทางวัฒนธรรม
  • การรวบรวมข้อมูลเพื่อทำเอกสารเกี่ยวกับเพลงพื้นเมือง ภาษาพื้นเมือง และการแสดงพื้นเมือง โดยการสอนหรืออนุรักษ์ให้คงอยู่
  • การสนับสนุนการอนุรักษ์เทคนิคงานศิลปะพื้นเมือง หรือเทคนิคงานฝีมือ ที่อาจจะสูญหาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นโครงการไม่แสวงหาผลกำไรที่มีชื่อเสียงและรับผิดชอบผลของการปฏิบัติงาน เช่น NGO พิพิธภัณฑ์ กระทรวงวัฒนธรรม หรือสถาบันและองค์กรใกล้เคียงที่มีประสบการณ์และมีศักยภาพเชิงประจักษ์ในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
ทุนสนับสนุน
 • จำนวนเงินทุนสนับสนุน 10,000 ถึง 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 326,900 ถึง 6,538,000 บาท 
กำหนดการรับสมัคร
 • หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 ธันวาคม 2560
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม Ambassadors Fund for Cultural Preservation (AFCP)