Young ASEAN Leaders Policy Initiative เปิดผู้สมัครจากประเทศไทย

28 พฤศจิกายน 2560
พลังงานทดแทน, ผลิตภัณฑ์ดูแลสิ่งแวดล้อม, การอนุรักษ์ทรัพยากร, การพัฒนาชุมชน, การสร้างและฝึกอาชีพ, เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น, กฎหมายและนโยบาย, สิทธิสตรี, สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส, สิทธิมนุษยชน, ความเท่าเทียมทางเพศ, การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น, การค้ามนุษย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม
ครอบครัว, ชุมชน, ผู้ด้อยโอกาส, ผู้พิการ, ผู้สูงอายุ, ผู้หญิง, สัตว์, เด็ก, เยาวชน, แรงงานต่างด้าว,

Young ASEAN Leaders Policy Initiative (YALPI) คือการจัดประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติที่ส่งเสริมเยาวชนตัวแทนประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคอื่นๆ ในงานวิจัยที่มีศักยภาพในการผลักดันและกำหนดนโยบายด้านสังคมและการเมืองในประเทศนั้นๆ ท่ามกลางควมท้าทายต่างๆ ที่สมาคมอาเซียน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อกับประเด็นปัญหาสังคมระดับภูมิภาค 4 หัวข้อดังนี้

  • การคุ้มครองแรงงานต่างด้าว (Protecting Migrant Workers)
  • การส่งเสริมสิทธิและอำนาจในผู้หญิง (Empowering Women)
  • การจัดการแก้ไขปัญหานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง (Tackling Disruptive Technology)
  • การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบ (Promoting Responsible Tourism)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เยาวชนจากประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ไม่จำกัดแค่ในประเทศาเซียน
  • กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • อายุต่ำกว่า 25 ปี
ทุนสนับสนุน
  • สิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมในงาน YALPI วันที่ 7-12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ค่าเดินทางไป-กลับจากสนามบิน ค่าเดินทางในประเทศ ค่าที่พัก และค่าอาหาร ในระหว่างการจัดประชุมเชิงวิชาการ YALPI โดยไม่รวมค่าเดินทางโดยเครื่องบิน ค่าประกันการเดินทาง ค่าวีซ่า (หากมี) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับโครงการ
กำหนดการรับสมัคร
  • หมดเขตรับสมัครวันที่ 10 ธันวาคม 2560

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Young ASEAN Leaders Policy Initiative (YALPI)​