ทุน Master of Human Rights and Democratization (Asia Pacific) เปิดรับสมัครแล้ว

22 ธันวาคม 2560
การมีส่วนร่วม, เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น, สื่อมวลชน, ความโปร่งใส, บรรเทาภัยพิบัติ, ศิลปะวัฒนธรรม, , กฎหมายและนโยบาย, สิทธิและความเท่าเทียม, สิทธิสตรี, สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส, สิทธิผู้พิการ, สิทธิพลเมือง, สิทธิมนุษยชน, ความเท่าเทียมทางเพศ, การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น, การค้ามนุษย์, สันติภาพ / ความสงบสุข, การใช้ความรุนแรงและทารุณกรรม, ความขัดแย้งแบ่งแยก, อาชญากรรม
ครอบครัว, ชุมชน, ผู้ด้อยโอกาส, ผู้พิการ, ผู้สูงอายุ, ผู้หญิง, สัตว์, เด็ก, วัยรุ่น, ผู้อพยพ,
โครงการ APMA เปิดรับสมัครทุนการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ปริญญาโท Master of Human Rights and Democratization (Asia Pacific) จำนวน 20 ทุนในปี 2561
นักศึกษาจะได้เรียนรู้และสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย สันติภาพ และการพัฒนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แบบเข้มข้น ตลอด 1 ปีเต็ม โดยมีโอกาสได้เข้าไปทำกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย และทำงานร่วมกับมืออาชีพ นักวิชาการ นักปฏิบัติการ และผู้เชี่ยวชาญระดับนานชาติ ในพื้นที่ที่มีปัญหาด้านมนุษยธรรม ทุนนี้ได้รับการสนับสนุนจาก European Commission เพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่นักศึกษา นักวิชาการ และนักปฏิบัติการจากทุกทวีปมาทำงานร่วมกัน
นักศึกษาจะใช้เวลา 1 เทอมที่มหาวิทยาลัยมหิดล และเลือกมหาวิทยาลัย 1 ที่ อีก 1 เทอม

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีลักษณะเป็นผู้นำ และตัวแทนของภูมิภาค
 • มีผลงานการทำงานเชิงประจักษ์ หรือมีความมุ่งมั่นด้านสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย
 • มีพื้นฐานความรู้ด้านวิชาการที่แข็งแรง และ/หรือมีความสามารถในการทำวิจัย และ/หรือมีประสบการณ์การทำงานในสาขานี้
 • มีแนวคิด Inclusive กับ ความหลากหลายเพื่อนร่วมชั้นเรียน
 • ต้องการเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เกิดสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี่ยงใต้
 • ทำงานในสายงาน อยู่ในช่วงกลางของอาชีพ (mid-career) และผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความมุ่งมั่นอยากแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย
 • มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในด้านใดก็ได้ มีเกรดเฉลี่ยอย่างต่ำ 2.50
 • มีคะแนนการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ
  • คะแนน IELTS (Academic Modules) มากกว่าหรือเท่ากับ 6.0 หรือ
  • คะแนน TOEFL PBT มากกว่าหรือเท่ากับ 550 หรือ
  • คะแนน TOEFL IBT (Internet based test) มากกว่าหรือเท่ากับ 61 หรือ
  • คะแนน TOEFL CBT มากกว่าหรือเท่ากับ 213 หรือ
  • สามารถขอลดย่อนการยื่นคะแนนข้างต้น หากสำเร็จการศึกษามาจากมหาวิทยาลัยที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการเรียน ไม่เกิน 5 ปี
ผู้ได้รับทุนในหลักสูตรนี้จะได้รับ:
 • ความเป็นเลิศในความรู้ในการส่งเสริมและป้องกันสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย ทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ 
 • ความสามารถในการจัดทำงานวิจัยวิชาการเกี่ยวกับปัญหาสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบัน
 • ศักยภาพในการปรับใช้ความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ภาคสนามในสถานการณ์จริง
 • การสนับสนุนทางการเงิน
  • ค่าเรียนในระยะเวลาตามหลักสูตร 12 เดือน
  • ค่าเดินทาง จำนวน 700 ยูโร หรือประมาณ 27,000 บาท ถึง 1,400 ยูโร หรือประมาณ 54,000 บาท
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ประมาณ 20,000 บาท ต่อเดือน
  • ค่าใช้จ่ายในการทำงานวิจัย ประมาณ 7,700 บาท
 • โอกาสการศึกษานอกประเทศ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2562 โดยมีมหาวิทยาลัยต่างๆ ให้เลือก ดังนี้ 
  • Ateneo de Manila Law School (the Philippines)
  • Universitas Gadjah Mada (Indonesia)
  • Kathmandu School of Law (Nepal)
  • The University of Colombo, Centre for the Study of Human Rights (Sri Lanka)
กำหนดการรับสมัคร
 • รอบแรก สำหรับการขอรับทุนการศึกษาและการสมัครโดยไม่รับทุน
  • ปิดรับสมัคร วันที่ 20 เมษายน 2561 
  • ประกาศผล วันที่ 30 เมษายน 2561
 • รอบที่สอง สำหรับการสมัครโดยไม่ขอรับทุนเท่านั้น
  • ปิดรับสมัครวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 
  • ประกาศผล วันที่ 10 มิถุนายน 2561
สนใจสมัครและดูรายละเอียด APMA Application Kit 2018