ทุน International Trans Fund สำหรับองค์กรเพื่อสังคมของกลุ่มเพศทางเลือก

28 ธันวาคม 2560
สิ่งแวดล้อม, น้ำ, , อากาศ, สวัสดิภาพสัตว์, สวัสดิภาพสัตว์, พลังงานทดแทน, , , สุขภาพ, การเข้าถึงบริการสุขภาพ, ความรู้ในการดูแลสุขภาพ, สุขภาพทางเพศ, , สิ่งเสพติด, สุขภาพจิต, การสูงวัย, เศรษฐกิจ / ความยากจน, ความมั่นคงทางอาหาร, ที่อยู่อาศัย, การพัฒนาชุมชน, การพัฒนาเมือง, การสร้างและฝึกอาชีพ, การให้กู้รายย่อย / ออมทรัพย์ / สหกรณ์, การศึกษา, การเข้าถึงการศึกษา, การเลือกเรียนต่อ, การเล่น, คุณภาพการศึกษา, คุณภาพครู, ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน, ศักยภาพเด็กและเยาวชน, , การมีส่วนร่วม, เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น, สื่อมวลชน, ความโปร่งใส, บรรเทาภัยพิบัติ, ศิลปะวัฒนธรรม, , กฎหมายและนโยบาย, สิทธิและความเท่าเทียม, สิทธิสตรี, สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส, สิทธิผู้พิการ, สิทธิพลเมือง, สิทธิมนุษยชน, ความเท่าเทียมทางเพศ, การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น, การค้ามนุษย์, สันติภาพ / ความสงบสุข, การใช้ความรุนแรงและทารุณกรรม, ความขัดแย้งแบ่งแยก, อาชญากรรม, ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม, การลงทุนทางสังคม, การคุ้มครองผู้บริโภค, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจ้างงาน, การค้าที่เป็นธรรม, การท่องเที่ยวชุมชน
ครอบครัว, ชุมชน, ผู้ด้อยโอกาส, ผู้พิการ, ผู้สูงอายุ, ผู้หญิง, สัตว์, เด็ก, วัยรุ่น, ผู้อพยพ, เพศทางเลือก
ทุน International Trans Fund (ITF) เปิดรับใบสมัครขอทุนจากองค์กรเพื่อสังคมของกลุ่มเพศทางเลือกที่ยังขาดเงินทุน หรือมีเงินทุนต่ำกว่า 150,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 4,900,000 บาท
ITF ต้องการสร้างกลไกที่จะเข้ามาช่วยเหลือกลุ่มเพศทางเลือกที่ทำงานแก้ไขปัญหาสังคมต่างๆ ด้วยความยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับองค์กรขนาดเล็กและ/หรือกลุ่มที่มีโอกาสต่ำในการเข้าถึงเงินทุนและทรัพยากรต่างๆ อีกทั้งต้องการเพิ่มและขยายช่องทางการเข้าถึงเงินทุนและการพัฒนาทักษะต่างๆ ให้กับองค์กรของกลุ่มทางเลือก และขยายช่องทางในการเข้าถึงผู้บริจาคใหม่ และสุดท้าย ต้องการที่จะเสริมองค์ความรู้ให้กับภาคสังคมในประเด็นเพศทางเลือก และโน้มน้าวผู้ให้ทุนและสร้างความร่วมมือใหม่ๆ ที่จะทำงานร่วมกัน

คุณสมบัติผู้ขอทุน
  1. เป็นองค์กรเพศทางเลือก มีสมาชิกมากกว่า 1 คน
    1. มีเพศทางเลือกเป็นผู้นำองค์กร หรือเป็นผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจสำคัญขององค์กร อย่างด้านยุทธศาสตร์และการบริหารการเงิน และมีสมาชิกเพศทางเลือกกว่า 75% ของสมาชิกทั้งหมด หรือ สามารถระบุว่าคนเพศทางเลือกนั้นเป็นผู้จัดการระบบการเงิน ระบบองค์กร และเป็นผู้ตัดสินใจด้านยุทธศาสตร์
  2. ขาดเงินทุน หรือมีเงินทุนต่ำกว่า 150,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 4,900,000 บาท
  3. มีจุดมุ่งหมายหลักขององค์กรในการสร้างประโยชน์แก่กลุ่มเพศทางเลือกทั่วไป
  4. ทำงานให้บริการโดยตรงแก่กลุ่มเพศทางเลือก และมุ่งมั่นที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงระดับระบบ (สร้างการขับเคลื่อน)
  5. มีเอกสารรับรอง 2 ใบ
การสนับสนุนที่จะได้รับ
  • เงินทุน องค์ความรู้ และการอบรมฝึกทักษะที่มีประโยชน์ต่อการทำงาน
กำหนดการ
  • หมดเขตรับสมัครวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ ITF Application Guidelines 2018