ChangemakerXchange Indonesia 2018 เปิดรับสมัครแล้ว

13 มีนาคม 2561
สุขภาพ, การเข้าถึงบริการสุขภาพ, คุณภาพการบริการด้านสุขภาพ, ความรู้ในการดูแลสุขภาพ, สุขภาพจิต, สุขภาพทางเพศ, อาหารปลอดภัย, สิ่งเสพติด, การสูงวัย, การศึกษา, การเข้าถึงการศึกษา, คุณภาพการศึกษา, คุณภาพครู, ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน, การเล่น, การเลือกเรียนต่อ, ศักยภาพเด็กและเยาวชน, ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม, การลงทุนทางสังคม, การคุ้มครองผู้บริโภค, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจ้างงาน, การค้าที่เป็นธรรม, การท่องเที่ยวชุมชน, สันติภาพ / ความสงบสุข, การใช้ความรุนแรงและทารุณกรรม, ความขัดแย้งแบ่งแยก, อาชญากรรม, สิ่งแวดล้อม, น้ำ, อนุรักษ์สัตว์ป่า, อากาศ, สวัสดิภาพสัตว์, พลังงานทดแทน, การอนุรักษ์ทรัพยากร, สิทธิและความเท่าเทียม, สิทธิพลเมือง, สิทธิมนุษยชน, สิทธิผู้พิการ, สิทธิสตรี, สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส, ความเท่าเทียมทางเพศ, การค้ามนุษย์, การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น, การใช้ความรุนแรงในครอบครัว, สวัสดิภาพสัตว์, สิทธิในความเป็นส่วนตัว, การมีส่วนร่วม, ศิลปะวัฒนธรรม, ความโปร่งใส, บรรเทาภัยพิบัติ, สื่อมวลชน, กฎหมายและนโยบาย, เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น, เศรษฐกิจ / ความยากจน, ความมั่นคงทางอาหาร, คุณภาพชีวิต, ที่อยู่อาศัย, การพัฒนาชุมชน, การพัฒนาเมือง, การสร้างและฝึกอาชีพ, การให้กู้รายย่อย / ออมทรัพย์ / สหกรณ์
ครอบครัว, ชุมชน, ผู้ด้อยโอกาส, ผู้พิการ, ผู้สูงอายุ, ผู้หญิง, สัตว์, เด็ก, วัยรุ่น, ผู้อพยพ,

Ashoka ร่วมกับ Robert Bosch Stiftung จัดแพลตฟอร์มการร่วมมือระดับโลกเพื่อนำพาให้นักสร้างการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่จากทั่วโลกมารู้จักกัน พร้อมทั้งร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลง ในงาน ChangemakerXchange ในประเทศอินโดเนเซีย ในวันที่ 26 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2561
คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ 18-30 ปี (โครงการให้ความสำคัญกับความหลากหลายและต้องการให้โอกาสคนรุ่นใหม่ จึงมีที่จำกัดสำหรับผู้เข้าร่วมอายุ 29-30 ปี)
 • มาจากประเทศเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น มาเลเชีย อินโดเนเชีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ไทย สิงคโปร์ จีนหรืออินเดีย
  • หรือเคยสร้างการเปลี่ยนแปลงในประเทศเหล่านี้
 • มีความสามารถด้านความเป็นผู้นำ ทำงานร่วมกับผู้นำคนอื่น หรือมีประสบการณ์ด้านการร่วมจัดตั้งกิจการสังคมที่ดำเนินการอยู่
  • ผู้ที่อยู่ในระดับพัฒนาไอเดียหรือผู้ที่เป็นอาสาสมัครในองค์กรสังคมถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์รับสมัคร
 • มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่ทำงาน เสนองาน และร่วมงานกับผู้เข้าร่วมท่านอื่นได้
 • มีทักษะและต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายนักสร้างการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
โอกาสที่จะได้รับ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป-กลับสู่เมืองที่จัดงานในประเทศอินโดเนเซีย (เมืองและสถานที่จะประกาศอีกครั้ง)
 • ค่าโรงแรม ค่าเดินทาง อาหาร ค่าเข้าร่วมงานประชุม ตลอดห้าวันสี่คืน ในวันที่ 26 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2561
หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 มีนาคม 2561
สมัครได้ที่ ChangemakerXchange Indonesia 2018