ทุนปริญญาโท Australia Awards – ASEAN Scholarships เพื่อการพัฒนาสังคม

03 เมษายน 2561
การศึกษา, การเข้าถึงการศึกษา, คุณภาพการศึกษา, คุณภาพครู, ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน, การเล่น, การเลือกเรียนต่อ, ศักยภาพเด็กและเยาวชน, ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม, การลงทุนทางสังคม, การคุ้มครองผู้บริโภค, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจ้างงาน, การค้าที่เป็นธรรม, การท่องเที่ยวชุมชน, สันติภาพ / ความสงบสุข, การใช้ความรุนแรงและทารุณกรรม, ความขัดแย้งแบ่งแยก, อาชญากรรม, สิทธิและความเท่าเทียม, สิทธิพลเมือง, สิทธิมนุษยชน, สิทธิผู้พิการ, สิทธิสตรี, สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส, ความเท่าเทียมทางเพศ, การค้ามนุษย์, การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น, การมีส่วนร่วม, ศิลปะวัฒนธรรม, ความโปร่งใส, บรรเทาภัยพิบัติ, สื่อมวลชน, กฎหมายและนโยบาย, เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ครอบครัว, ชุมชน, ผู้ด้อยโอกาส, ผู้พิการ, ผู้สูงอายุ, ผู้หญิง, สัตว์, เด็ก, วัยรุ่น, ผู้อพยพ,

รัฐบาลออสเตรเลียต้องการมอบทุนการศึกษาจำนวน 50 ทุน โครงการ Australia Awards – ASEAN Scholarshipsเพื่อเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาเพื่อไปศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลียในด้านต่างๆที่จะส่งเสริมและสนับสนุนสันติภาพ ความมั่งคั่ง ด้วยความเชื่อที่ว่าความรู้จากการศึกษาต่อจะช่วยพัฒนาภูมิภาคในด้านต่างๆ รวมถึงการลดปัญหาความยากจน ความเท่าเทียมด้านสิทธิมนุษยชน และความเท่าเทียมทางเพศ และการพัฒนาสังคมในภูมิภาคอาเซียน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีสัญชาติไทย บรูไน สิงคโปร์ หรือมาเลเชีย
 • มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับมหาวิทยาลัยที่ต้องการสมัครเข้าเรียน หรือมีผลการสอบ IELTS คะแนนรวมเท่ากับ 6.5 โดยไม่มีคะแนนย่อยต่ำกว่า 6.0 หรือผลการสอบ TOEFL 575 คะแนน ฟรือ 90 คะแนนเป็นอย่างต่ำ
 • ได้รับจดหมายตอบรับการสมัครเรียนจากมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย
 • ไม่ได้ขอรับทุนอื่นใน Australia Award ไว้
 • มีวีซ่านักเรียน ไม่ใช่วีซ่าย้ายถิ่นฐาน 
 • มีสุขภาพแข็งแรง
 • จะต้องไม่ได้สมรสหรือหมั้นกับผู้ที่มีสัญชาติออสเตรเลีย
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว
 • มีคุณสมบัติทุกประการที่ Department of Immigration and Border Protection (DIBP) ต้องการ
 • หากได้รับการคัดเลือก สามารถเข้าร่วม Pre-Departure Training ในประเทศอินโดเนเชีย ก่อนเปิดภาคเรียน
หมดเขตสมัคร วันที่ 30 เมษายน 2561
สมัครและดูรายละเอียดได้ที่ Application Form for Australia Awards-ASEAN Scholarships Intake 2019