news

ทุนปริญญาโท Australia Awards – ASEAN Scholarships เพื่อการพัฒนาสังคม

3 เมษายน 2018


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
, , , , , , , , , , ,
APply Now (1)

รัฐบาลออสเตรเลียต้องการมอบทุนการศึกษาจำนวน 50 ทุน โครงการ Australia Awards – ASEAN Scholarshipsเพื่อเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาเพื่อไปศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลียในด้านต่างๆที่จะส่งเสริมและสนับสนุนสันติภาพ ความมั่งคั่ง ด้วยความเชื่อที่ว่าความรู้จากการศึกษาต่อจะช่วยพัฒนาภูมิภาคในด้านต่างๆ รวมถึงการลดปัญหาความยากจน ความเท่าเทียมด้านสิทธิมนุษยชน และความเท่าเทียมทางเพศ และการพัฒนาสังคมในภูมิภาคอาเซียน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีสัญชาติไทย บรูไน สิงคโปร์ หรือมาเลเชีย
 • มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับมหาวิทยาลัยที่ต้องการสมัครเข้าเรียน หรือมีผลการสอบ IELTS คะแนนรวมเท่ากับ 6.5 โดยไม่มีคะแนนย่อยต่ำกว่า 6.0 หรือผลการสอบ TOEFL 575 คะแนน ฟรือ 90 คะแนนเป็นอย่างต่ำ
 • ได้รับจดหมายตอบรับการสมัครเรียนจากมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย
 • ไม่ได้ขอรับทุนอื่นใน Australia Award ไว้
 • มีวีซ่านักเรียน ไม่ใช่วีซ่าย้ายถิ่นฐาน 
 • มีสุขภาพแข็งแรง
 • จะต้องไม่ได้สมรสหรือหมั้นกับผู้ที่มีสัญชาติออสเตรเลีย
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว
 • มีคุณสมบัติทุกประการที่ Department of Immigration and Border Protection (DIBP) ต้องการ
 • หากได้รับการคัดเลือก สามารถเข้าร่วม Pre-Departure Training ในประเทศอินโดเนเชีย ก่อนเปิดภาคเรียน

หมดเขตสมัคร วันที่ 30 เมษายน 2561
สมัครและดูรายละเอียดได้ที่ Application Form for Australia Awards-ASEAN Scholarships Intake 2019

0

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below